Gates?in kirli ?ama??rlar? sa??l?yor

ABD Ba?kan? Bush taraf?ndan Donald Rumsfeld?in yerine atanan Savunma Bakan? Robert Gates?in, CIA i?in ?al??t??? 1984?te Nikaragua?da Sandinist rejime askeri m?dahalede bulunmay? ?nerdi?i ortaya ??kt?.


ABD Ba?kan? Bush taraf?ndan Donald Rumsfeld?in yerine atanan Savunma Bakan? Robert Gates?in, CIA i?in ?al??t??? 1984?te Nikaragua?da Sandinist rejime askeri m?dahalede bulunmay? ?nerdi?i ortaya ??kt?.
ABD?de d?n yay?mlanan bir ?Ulusal G?venlik Ar?iv?i (NSA) belgesine g?re, Gates?in, 14 Aral?k 1984 tarihli bir yaz?da, d?nemin CIA Ba?kan? olan William Casey?ye, ?Orta Amerika?n?n ikinci K?bas?? olarak tan?mlad??? Sandinist lider Daniel Ortega?y? devirmek i?in bir plan sundu?u ??renildi. Belgede, ?ncelikle ABD?nin; K?ba, Vietnam ve Angola?daki d?? politikas?n?n bir de?erlendirilmesi yap?l?yor ve ?yar?m yamalak? olarak nitelenen ?nlemlerin Nikaragua?da da ayn? sonucu do?uraca?? uyar?s?nda bulunuyor.
?Kontralar ?uvallad??
ABD?nin kontrgerillalara yapt??? yard?m?n meyvelerini vermedi?i belirtilen belgede, Gates, Nikaragua?n?n askeri kapasitelerini ?nemli ?l??de ortadan kald?rmak i?in hava sald?r?s? ba?lat?lmas?n? ?neriyor. Gates?in ekonomik yapt?r?mlardan da yana oldu?unu ortaya koyan belgede, ?imdiki Savunma Bakan??n?n plan?nda bunun yan? s?ra, ABD?nin askeri ve mali yard?mla propaganda eylemlerine destek verece?i bir ?s?rg?n h?k?metinin? tan?nmas? da ?ng?r?l?yor.
Gates, 7 Kas?m?daki ABD Kongre se?imlerinde Demokratlar?n, Cumhuriyet?ileri hezimete u?ratmas?ndan sonra Bush taraf?ndan g?revden al?nan Rumsfeld?in yerine atanm??t?. ?n?m?zdeki g?nlerde g?reve ba?lamas? beklenen Gates?in, ??ran-Kontra? skandal? diye bilinen skandala da ad? kar??m??t?. Gates?in, d?nemin ?ran y?netimine fahi? fiyatta sat?lan silahlardan elde edilen gelirle Nikaragua?daki kontralar? destekledi?i ortaya ??km??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net