Nuri Maliki zor durumda

ABD Ba?kan? George Bush ile bu hafta g?r??mesi beklenen Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, ?lkede Sadr semtine yap?lan sald?r?n?n ard?ndan artan mezhep ?at??malar?na engel olmaktaki ba?ar?s?zl??? nedeniyle hem ?ii hem de S?nni liderlerden a??r ele?tiriler ald?.


ABD Ba?kan? George Bush ile bu hafta g?r??mesi beklenen Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, ?lkede Sadr semtine yap?lan sald?r?n?n ard?ndan artan mezhep ?at??malar?na engel olmaktaki ba?ar?s?zl??? nedeniyle hem ?ii hem de S?nni liderlerden a??r ele?tiriler ald?.
?ii Sadr Hareketi, Maliki?nin, Bush ile g?r??mesi halinde h?k?metten ?ekilece?i ve meclisi boykot edece?i a??klamas?n? yinelerken, ?lkedeki etkili S?nni ?rg?t ?M?sl?man Din Adamlar? Birli?i?nin Ba?kan? Haris El Dari ise, i?galin ard?ndan ?lkede yasa ve d?zenin ??kmesinden dolay?, ABD ile i?galden sonra kurulan Irak h?k?metlerini su?layarak, ???gal y?netimi ba?ar?s?z, aptal bir y?netimdir. Bu y?netim ?zetle, Irak??, devleti, halk?, kurumlar? ve kaynaklar? harap etmi?tir. Siyasi operasyonlar? bug?n kendisini bir ??kmaza sokmu?tur. Irak?? dipsiz bir kuyunun kenar?na getirmi?tir. De?i?ik adlar alt?ndaki siyasi s?re? k?t?den betere gitmi?tir, ba?ar?s?zl?ktan ba?ar?s?zl??a ko?mu?tur? ifadesini kulland?.
Arap ?lkelerine ?a?r?
Arap ?lkelerinin, Irak h?k?metini tan?maktan vazge?mesini de isteyen Dari, ?Arap ?lkelerini ve M?s?r??, bu yanl? h?k?mete, bu b?l?c? h?k?mete kar?? durmaya ?a??r?yorum. Bu h?k?met mezhep?ili?i s?m?rmektedir? diye konu?tu. ?ii lider Mukteda Sadr??n, ??iilerin ?ld?r?lmesini ve El Kaide?ye ?yeli?i yasaklamak i?in? ?zel fetva yay?nlamas? iste?ini de geri ?eviren Dari, ?iilerle S?nniler aras?nda ayr?m yapmay? reddetti?ini belirterek, ???galin ilk aylar?ndan itibaren, ister Arap, ister K?rt; ister M?sl?man, ister gayri M?slim, detaylara girmeden Irakl?lar?n ?ld?r?lmesini k?nad?k? dedi.
Bu arada Irak?taki sald?r?lar d?n de s?rd?. Irak?ta yay?n yapan devlet televizyonu Irakiya?n?n bir idari ?al??an? da, d?n sabah silahl? ki?ilerin sald?r?s?nda ?ld?. Polis kaynaklar?, Fadhilla Abd?l Kerim?in, Musul?un merkezindeki evinin ?n?nde ?ld?r?ld???n? a??klad?. Ba?dat??n 50 kilometre g?neyindeki Ha?va?da kalabal?k bir pazarda d?zenlenen sald?r?da ise, 5 ki?i ?ld?, 23 ki?i yaraland?. Kuzeydeki Bakuba?da Amerikan askerlerinin 4 ki?iyi ?ld?rd???, 11?ini de yakalad??? bildirildi. Anbar b?lgesinde ?nceki g?n ??kan ?at??malarda ise, 55 El Kaide militan?n?n ?ld?r?ld??? iddia edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net