Rakamlar AKP?ye ?oy verilmesin? diyor

Sat?n alma g?c?n?z d??t?yse, partime sak?n oy vermeyin? s?z?n?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an s?k s?k s?yler oldu. Ba?bakan, Kocaeli?de ger?ekle?tirdi?i toplu a??l?? t?reninde de tutumunu s?rd?rd?: ?Asgari ?cretle daha az yumurta, ?ay, ?eker, s?t al?n?yorsa AKP?ye oy vermeyin...?


Sat?n alma g?c?n?z d??t?yse, partime sak?n oy vermeyin? s?z?n?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an s?k s?k s?yler oldu. Ba?bakan, Kocaeli?de ger?ekle?tirdi?i toplu a??l?? t?reninde de tutumunu s?rd?rd?: ?Asgari ?cretle daha az yumurta, ?ay, ?eker, s?t al?n?yorsa AKP?ye oy vermeyin...?
Ba?bakan??n a??klamalar? ?Ucuzlama var m?, varsa ucuzlaman?n faturas? kime yans?t?ld?? Sorular?n? beraberinde getirdi. Yap?lan ara?t?rmalar, tar?msal ?r?nlerdeki ucuzlaman?n faturas?n?n ?reticilere kesildi?ini ortaya koyuyor. Bu?day, ?ekerpancar?, pamuk, ay?i?e?i, ?eltik, t?t?n ?reticilerinin 2002 ve 2006 y?llar?nda girdi ve t?ketim mallar? baz?nda sat?n alma g??leri a??k?a d??m??.
Ba?bakan??n ?rnekleri
Ba?bakan, ?ekerdeki ucuzlamaya dikkat ?ekiyor. Veriler, s?z konusu ucuzlaman?n faturas?n?n pancar ?reticisine yans?t?ld???n? g?steriyor. ?ekerpancar? ?reticisi 2002 y?l?nda 12.6 kg ?eker pancar? satarak 1 kilogram ekmek sat?n alabiliyordu. ?u an ise 14.2 kg satmak zorunda. 12 kg?l?k t?p sat?n alabilmek i?in 2002?de 235 kilogram ?ekerpancar? satarken, bu oran ?imdi 365 kilograma ??km?? durumda.
2002 y?l?nda 9.6 kilogram pamuk satan ?retici 1 kg dana eti alabilirken bu oran 2006?da, neredeyse ikiye katlanarak, 15.8 kg olmu?. 2002?de 1 dekar alan? 52.6 kilogram pamu?un bedeliyle sulayabilen ?retici ?imdi 111 kg satmak zorunda.
Asgari ?cret eridi
Birle?ik Metal-?? Ara?t?rma Dairesi?nin T??K fiyatlar? ?zerinden indeksleme y?ntemi ile yapt??? ara?t?rma, asgari ?crete bu y?l yap?lan y?zde 8.6 oran?ndaki zamm?n, temel ihtiya? maddelerindeki fiyat art??lar?na fazla dayanamad???n? ortaya koyuyor.
Ara?t?rmaya g?re, asgari ?crette y?l ba??nda yap?lan art??, kira ve do?algazdaki zamma 5, ekmek, k?m?r ve ula??mdaki zamma 7 ay dayanabildi. Asgari ?cretlinin al?m g?c? ekmek kar??s?nda y?zde 3 gerilerken, asgari ?cretle al?nan ekmek say?s? da Aral?k 2005?tekine k?yasla 50 ekmek azald?.
Asgari ?crete yap?lan 30 YTL?lik zam, ev kiralar?na ve do?algaza yap?lan zamlara may?s ay?na kadar yetti. Ev kiralar?ndaki art??, y?l?n ilk 10 ay? i?in 50 YTL?ye ula??rken, kiralardaki art?? haziran ay?nda itibaren asgari ?crete yap?lan zamm? geride b?rakmaya ba?lad?.
Y?l i?inde asgari ?cretteki art??? geride b?rakan ?r?nlerden k?m?r fiyat?ndaki art?? ge?en y?l?n ekim ay?na g?re y?zde 22.9?a, do?algazdaki art?? ise y?zde 23.4?e kadar ??kt?. Belediye otob?s bileti fiyatlar? da y?l ba??ndan bu yana 91 Ykr?den 1.20 YTL?ye ??kt?. Y?zde 12?yi bulan fiyat art???, a?ustos ay?ndan itibaren asgari ?crete yap?lan zam oran?n? ge?ti. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net