Limon ?reticisinin sabr? ta?t?

Mersinli ?retici k?yl?ler, limonlar?n? karayoluna d?kerek art?k sab?rlar?n?n kalmad???n? hayk?rd?lar. Mersinli ?ift?iler ge?ti?imiz cumartesi g?n? yap?lan Limon Hasat G?n??nde de Mersin-Antalya Karayolunu kapatarak ve etkinli?e kat?lan AKP Mersin Milletvekili Ali Er?i dinlemeyerek h?k?meti protesto etmi?lerdi.


Mersinli ?retici k?yl?ler, limonlar?n? karayoluna d?kerek art?k sab?rlar?n?n kalmad???n? hayk?rd?lar. Mersinli ?ift?iler ge?ti?imiz cumartesi g?n? yap?lan Limon Hasat G?n??nde de Mersin-Antalya Karayolunu kapatarak ve etkinli?e kat?lan AKP Mersin Milletvekili Ali Er?i dinlemeyerek h?k?meti protesto etmi?lerdi.
Mersin?in Mezitli Beldesi Kalek?y kav?a??nda d?n bir araya gelen yakla??k 600 ?retici k?yl? eylem yapt?. Burada konu?an Avukat Ahmet ?enayar, kendisinin de bir ?retici oldu?unu belirterek ?AKP H?k?meti IMF emirleriyle uygulad??? tar?m politikas? hepimizin belini b?km??t?r. ?ift?imizin mal?n? 100 kuru?a satmas?na bile raz? gelmeyen bu politikalar?n sahibi h?k?met her konu?mas?nda, ?lkenin b?y?d???nden ve geli?ti?inden bahsediyor. B?y?yen bir ?lkenin insan? a??m diye feryat eder mi?? dedi. H?k?metin ?v?nd??? uygulamalardan aslan pay?n? b?y?k toprak sahiplerinin ald???n? kaydeden ?enayar, k???k ?ift?inin elinin bo? kald???n? kaydetti.
?Hesab?n? yaps?n gelsin?
?if?iler konu?ma s?ras?nda ortaya at?lan AKP flamas?n? d?kt?kleri limonlar?yla beraber ?i?nemek istedi. Polisin ise flamay? yerden alarak ?i?netmemesi dikkat ?ekti. Eylem sonras?nda Mersi-Silifke yolunu trafi?e kapatmaya ?al??an k?yl?ler ?evik kuvvet engeline tak?ld?. Ellerinde T?rk bayraklar?yla y?r?meye ?al??an k?yl?ler yola ??kt?. Burada taleplerini dile getirmeye ?al??an k?yl?ler polis taraf?ndan karga tulumba uzakla?t?r?ld?. Polis m?dahalesiyle kar??la?an k?yl?ler ?H?k?met istifa? sloganlar? ile protestolar?n? s?rd?rd?ler.
Polis engelini a??p yola da??lan k?yl?ler ?r?nlerini burada yola d?kerek, ?r?nlerinin para etmedi?ini ve h?k?metin gereken deste?i g?stermesini istediler. Daha ?nce Ba?bakan??n ??ift?i a?? dedi?i i?in ?Anan? da al git? diye azarlad??? ?ift?i Kemal ?ngel de eyleme kat?ld?. ?ngel, ?Ba?bakan buraya bir daha gelece?inde hesab?n? iyi yaps?n gelsin? dedi. (MersinEVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net