YA?ADIK?A

 • ?Ben dememi? miydim?? s?z?yle ba?layan c?mleleri kimse sevmez. ??nk? bu t?r s?zleri genellikle ??z?m ?retemeyen, daha ?nceden ?neri sunamayanlar s?ylerler. Ama ?neri sunulmu?, ?ng?r?de bulunulmu? ise konunun ?zerine gitmek, hesap sormak gerekir.


  ?Ben dememi? miydim?? s?z?yle ba?layan c?mleleri kimse sevmez. ??nk? bu t?r s?zleri genellikle ??z?m ?retemeyen, daha ?nceden ?neri sunamayanlar s?ylerler. Ama ?neri sunulmu?, ?ng?r?de bulunulmu? ise konunun ?zerine gitmek, hesap sormak gerekir.
  Bu ?lkeyi k?resel emperyalist sermayenin talan?na a?mak isteyenler, ?ok iddial? konu?uyorlard?. Toplumcu ekonomistlerin ve akademisyenlerin ekonomi politika konusundaki g?r??lerinin kamuoyuna yans?mamas? i?in ellerindeki b?t?n ara?lar? kulland?lar, kullanmaktalar. Holding profes?rlerinin ve holding medyas?n?n hep bir a??zdan ????rtkanl?k yapmas? bu ?lkenin ger?ek sahiplerinin ve yurt sever bilim insanlar?n?n, ayd?nlar?n?n sesini bo?mu?tur. Fakat her yalan?n ve d?zenbazl???nda bir sonu vard?r. ?nsanlar? bir yere kadar kand?rabilirler, ama sonsuza kadar kand?rmalar? m?mk?n de?ildir.
  Bug?n; yalanlar?n ortaya sa??ld???, sahte yald?zlar?n d?k?lmeye ba?lad??? bir d?nemi ya?amaktay?z. ??nk? bu g?ne kadar ne s?ylenmi?se, nelere s?z verilmi?se, yerine getirilmemi?, tam tersi olmu?tur.
  Hani ?zelle?tirmeler; ?lkede i?sizli?i ?nleyecek, devletin hizmet kalitesini ve halk?n ya?am d?zeyini, gelirini y?kseltecekti?
  Hani tahkim yasalar? ??k?nca; T?rkiye yabanc? yat?r?mc?lar?n ak?n?na u?rayacak ve teknoloji transferi ger?ekle?ecekti?
  Bug?n ?zelle?tirmelerin s?ylenenlerin tam tersine hizmet etti?i g?n gibi ortadad?r. ?u ana kadar yap?lan ?zelle?tirmelerle, halk?n neler kaybetti?ini, devletin ?sosyal? y?n?ne yap?lan t?rpanlamalar? da ?rnek vererek halk? ayd?nlatmak gerekiyor. ?zelle?tirmelerin asl?nda kamu kaynaklar?n?n k?resel emperyalist sermayeye aktar?lmas?n? hedefledi?ini ?ok iyi te?hir etmek gerekmektedir.
  Bu konuda ki ?rneklerden biriside, T?PRA???n ?zelle?tirilmesidir.
  Biliyorsunuz, T?rkiye?nin en b?y?k sanayi kurulu?u olan petro-kimya devi T?PRA? ?zelle?tirilip, Ko? Holding-Shell ortakl???na devredildi. Yarg? s?recinde de bu devir geri d?nd?r?lemedi. Ge?en hafta Evrensel?de yay?nlanan s?yle?ide, Petrol-?? Sendikas??n?n Alia?a ?ube Ba?kan? ?brahim Do?ang?l bu ?zelle?tirmeye ili?kin do?ru tespitlerde bulunmu?tur. Do?ang?l: ?Bu s?recin sonunda da kaybeden sadece biz i??iler de?iliz. Bizden daha ?ok T?rkiye halk? kaybetti. ?ok basit bir ?ey s?yleyeyim, ?irket y?lda yakla??k 1 milyar dolar gelir elde ediyorsa bu hazineye kal?yordu. ?imdi ?zel bir ?irketin kasas?na giriyor bu para. Dolay?s?yla b?yle bir kurulu?u ?zelle?tirilmekle b?y?k bir hata yap?lm??t?r. Bunu ?n?m?zdeki g?nlerde daha iyi anlayaca??z? diyor.
  A?a?? yukar? b?t?n ?zelle?tirmeler bu ?ekilde olmu?tur.
  Hatta baz?lar? daha da beterdir.
  Bu ger?ekleri halka b?kmadan usanmadan, basit ve anla??l?r bir dille anlatmak gerekiyor. Ancak b?ylece gerici-?rk?? ?ulusalc?l??a? kar?? toplumcu ulusalc? bilin? geli?tirilebilir, antiemperyalist, anti anamalc? bir dalga; olmas? gerekti?i gibi geli?tirilebilir. ??nk? s?zde ?ulusalc?? ge?inenler zaten bu ?zelle?tirmeleri ger?ekle?tiren ve savunanlard?r.
  ?te yandan tahkim yasalar?n?n da sonu?lar? ortaya d?k?lmeye ba?lam??t?r. Tahkim yasas?n? ??kartanlar?n ve uygulayanlar?n gene bu sahte ?ulusalc?lar? oldu?u anlat?lmal?d?r. Tahkim yasalar? ve uygulamalar?n?n ekonomideki ulusal egemenli?i ortadan kald?rd??? kitlelere ?rneklerle g?sterilmelidir.
  Daha ?nceden s?ylenenler, yap?lan tespitler yeniden g?zden ge?irilip geli?tirilerek, yeni bir ata?a kalkman?n zaman?d?r. Bu g?n r?zg?r toplumcu ulusal bilincin y?kselmesine yard?m edecek y?nden esmektedir.
  Toplum her zamankinden daha fazla ger?ekleri g?rmeye haz?rd?r. ??nk? kendisine verilen narkozun etkisi giderek kaybolmaktad?r.
  Art?k T?rkiye ve halk kazanmal?d?r.
  Enver ?at
  www.evrensel.net