Madenciler i?in muhabir a??

Dev Maden-Sen?in ?zel sekt?rdeki maden i?letmelerine y?nelik y?r?tt??? proje sonunda, i??ilerin hak ihlallerini tespit etmek amac?yla ?yerel muhabir a??? olu?turuldu.


Dev Maden-Sen?in ?zel sekt?rdeki maden i?letmelerine y?nelik y?r?tt??? proje sonunda, i??ilerin hak ihlallerini tespit etmek amac?yla ?yerel muhabir a??? olu?turuldu.
Proje Koordinat?r?, Dev Maden-Sen Uzman? Tevfik G?ne? ve D?SK Ankara B?lge Temsilcisi Tayfun G?rg?n??n, AA muhabirine verdi?i bilgilere g?re, proje 18 ayl?k ?al??ma sonunda tamamland?. ESM, ?? Sa?l??? ve G?venli?i Vakf? ve ?HD?nin destek verdi?i proje kapsam?nda, ?zel sekt?r madencili?inde ?al??an i??ilere y?nelik ekonomik ve sosyal hak ihlallerinin belirlenmesi ve izlenmesi, ?al??ma hayat?ndaki e?itsizli?in giderilmesi ve bu konularda duyarl?l?k yarat?lmas? amac?yla bir dizi ?al??ma y?r?t?ld?. Projede, madencilik konusunda ?nde gelen 18 ilde yakla??k 2 bin ki?iye ula??ld?.
Projenin hayata ge?irildi?i illerde, ekonomik ve sosyal haklar?n ihlal edilmesiyle ilgili bilgi toplamak amac?yla ?yerel muhabir a??? kurularak, ihlalleri izleyecek ekipler olu?turuldu. ?Yerel muhabir a??? ve ihlalleri izleyen ekiplerin ilk tespitlerinde, haks?z i?ten ??karma ve ?al??ma ko?ullar?n?n ihlal edilmesi konular? ?ne ??kt?.
Tevfik G?ne?, yapt??? a??klamada, ?zel sekt?r madencili?inde ?al??anlar?n durumunu i?ler ac?s? olarak nitelendirirken, olumsuz ?al??ma ko?ullar? nedenle ciddi facialar ya?and???n? s?yledi. ?zel sekt?r madencili?inde ?rg?tl? i??i ili?kilerinin hemen hemen olmad???n? anlatan G?ne?, bu t?r i?letmelerin denetimden uzak, yetersiz teknolojiyle faaliyet g?sterdiklerini s?yledi. G?ne?, sekt?rde ya?anan s?k?nt?lar?n kayna??n? e?itim yetersizli?i ve ?rg?tl? i??i bilinci olmay??? olarak g?sterdi. (Ankara/AA)
www.evrensel.net