?zel okullardaki ??retmenler ?rg?tlenebilir

D?SK?e ba?l? Sosyal-?? Sendikas?, ?zel ??retim Kurumlar? Yasas??nda yap?lan de?i?iklikle ?zel okullar ve dershanelerde ?al??an ??retmenlerin sendika hakk? ?n?nde engel kalmad???n? bildirdi. Sendika, yasan?n y?r?rl??e girmesiyle ?zel okul ve dershane ??retmenlerinin ?rg?tlenmesi i?in ?al??ma ba?latmaya haz?rlan?yor.


D?SK?e ba?l? Sosyal-?? Sendikas?, ?zel ??retim Kurumlar? Yasas??nda yap?lan de?i?iklikle ?zel okullar ve dershanelerde ?al??an ??retmenlerin sendika hakk? ?n?nde engel kalmad???n? bildirdi. Sendika, yasan?n y?r?rl??e girmesiyle ?zel okul ve dershane ??retmenlerinin ?rg?tlenmesi i?in ?al??ma ba?latmaya haz?rlan?yor.
Sosyal-?? Genel Sekreteri Tamer At??, yapt??? a??klamada, 12 Eyl?l askeri m?dahalesinin ard?ndan Sendikalar ve ?zel ??retim Kurumlar? yasalar? ile ?zel sekt?rde ?al??an ??retmenlere sendikalara ?ye olma yasa?? getirildi?ini s?yledi. 1995 y?l?nda Sendikalar Kanunu?nda yap?lan de?i?iklikle buradaki yasa??n kalkt???n?, ancak ?zel ??retim Kurumlar? Yasas??ndaki engelin kald?r?lmamas? nedeniyle yasa??n fiilen s?rd???n? anlatt?. TBMM?de kabul edilen ve Cumhurba?kan??nun onay?n? bekleyen ?zel ??retim Kurumlar? Yasas? ile birlikte bu konudaki yasa??n tam olarak kalkt???n? s?yleyen At??, yasan?n Resmi Gazete?de yay?mlanmas?n? beklediklerini dile getirdi.
Bu durumda olan ??retmen say?s?n?n 600 binin ?zerinde oldu?unu kaydeden At??, ?zel sekt?rde ?al??an ??retmenlere ?rg?tlenme ?a?r?s? yapt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net