G?ND?N?M

 • Meclis?te b?t?e g?r??meleri s?r?yor. B?t?e Yasas? ile gelirlerin nereden, ne miktarda sa?lanaca?? ve nereye, ne miktarda harcanaca??n? belirlenecek. Devletin ekonomi politikalar?n?n ve siyasal tercihlerinin ?ekillendi?i belgedir b?t?e.


  Meclis?te b?t?e g?r??meleri s?r?yor.
  B?t?e Yasas? ile gelirlerin nereden, ne miktarda sa?lanaca?? ve nereye, ne miktarda harcanaca??n? belirlenecek. Devletin ekonomi politikalar?n?n ve siyasal tercihlerinin ?ekillendi?i belgedir b?t?e.
  B?t?enin en ?nemli gelir kalemi vergilerdir.
  Yurtta?lar, gelirlerinin belli bir miktar?n? e?itim, sa?l?k, ula??m, haberle?me, su vb. hizmetlerin ?retilebilmesi amac?yla devlete vergi olarak verir ve devlet de kamu hizmetleri olarak tan?mlanan hizmetleri ?retir.
  Vergide adaletin sa?lanabilmesi i?in az kazanandan az, ?ok kazanandan ?ok vergi al?nmas? gerekir. Bunun i?in de verginin gelir ?zerinden al?nmas? esas olmal?d?r.
  Oysa ?lkemizde verginin yakla??k y?zde 70?i KDV, ?TV gibi dolayl? vergilerden olu?ur. Yani ekmek veya kitap alan, yoksullar da, en zenginler de ayn? miktarda vergi ?der. B?ylece vergi y?k? dolayl? vergiler yoluyla az gelirli, yoksul kesimlere y?k?l?r. ???iler ve kamu emek?ilerinin vergileri kaynaktan kesildi?inden onlar y?zde 15 vergi ?derken b?y?k sermaye kesimi ortalama y?zde 6-7 civar?nda vergi ?demekte, ?dedi?ini de te?vik vb adlar alt?nda fazlas?yla geri almaktad?r. ?lkemizde her alanda oldu?u gibi vergide de adaletsizlik vard?r. Adaletsizlik sadece verginin toplanmas?nda de?ildir. Toplanan vergilerin harcanmas?nda da tam bir adaletsizlik vard?r. Nas?l?
  B?t?e yap?l?rken ?zellikle IMF ve di?er patronlara bor? ve faiz ?demeleri g?venceye al?nmaya ?al???lmaktad?r.
  Sistem ??yle i?lemektedir:
  Devlet toplad??? vergileri kredi ve te?vik ad? alt?nda patronlara uzun vade ve d???k faizle bor? olarak verir. Bir s?re sonra devlet; tahvil ve hazine bonolar? satarak bor?lanma ihalesine ??kar. Patronlar kredi veya te?vik ad? alt?nda devletten uzun vade ve d???k faiz ile ald?klar? halk?n vergilerini kullanarak k?sa vadeli ve y?ksek faizli tahvil ve bono al?rlar. Bono ve tahvilden sa?lad?klar? gelirle kredi bor?lar?n? ?dedikten sonra bir o kadar da k?ra ge?erler.
  B?ylece halk?n vergileri emme-basma tulumba i?levi g?ren devlet arac?l???yla patronlar?n kasas?na aktar?lm?? olur. Ve devletin bor?lar? ?dedik?e daha da artar. Onun i?indir ki ?lkenin bir?ok ?nemli kurulu?u sat?lmas?na ra?men i? ve d?? bor?lar azalmad?, artt?.
  Yerli-yabanc? patronlara sa?lanan k?r bu kadarla da kalmad?.
  Bizlere yol, su, elektrik, okul, hastane olarak geri d?nece?i iddia edilerek toplanan vergilerin e?itim, sa?l?k, sosyal g?venlik alanlar?na harcanmas?n?n ?zel sekt?re kar?? haks?z rekabet yarataca?? ileri s?r?lerek e?itim, sa?l?k, sosyal g?venlik sistemi de dahil olmak ?zere her alan ?zelle?tirdi.
  Halk?m?z art?k bir yandan merkezi y?netime, bir yandan yerel y?netime vergi ?deyecek, ?te yandan da ald??? her hizmetin bedelini katk? pay? vb. adlar alt?nda yeniden ?deyecek.
  E?itimin, sa?l???n ve sosyal g?venli?in ?zelle?tirilmesi sonucunda vergilerimizin kamu hizmetine harcanmas? engellenip, patronlara kredi ve bor? faizi olarak verilmesinin yan? s?ra ?zel okullar ve dershaneler, ?zel hastaneler, aile hekimli?i, bireysel emeklilik ?irketleri arac?l???yla kamu hizmeti alanlar? patronlar?n k?r alanlar?na d?n??t?r?lm?? ve patronlara yeni kazan? alanlar? a??lm??t?r.
  Bu uygulaman?n son ?rne?i Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas??d?r. GSS ile sa?l?k ocaklar? kapat?lacak, aile hekimli?i ad? alt?nda sa?l?k ticarile?tirilecek ve sa?l?k vergisi gelecek. GSS 34 g?n sonra y?r?rl??e girecek. GSS ile y?zde 12.5 oran?nda GSS primi (sa?l?k vergisi) ?demek zorunda kalaca??z. GSS primi ?denmemi? olanlar muayene bile olamayacaklar. Veya t?m ?cretleri ?demek zorunda olacaklar.
  Bu yaz?y? yazd?ktan hemen sonra ?zmir G?ndo?du Meydan??na gidece?im. Sa?l?kta y?k?m? durdural?m mitingine kat?lmak i?in. Miting ?nemli ama y?k?m? durdurmak i?in ?retim g?c?n?n kullan?lmas? gerek.
  Kapitalist sistemin kurallar? ve i?leyi?i budur.
  Bu durumdan yak?n?yor ve de?i?tirmek istiyorlarsa i??iler, emek?iler sermaye politikalar?na destek olmaktan vazge?ip kendi iktidarlar?n? kurmak i?in ?al??mal?d?rlar.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net