Y?MPA? ve Kanal 7 mercek alt?nda

Ba?ta Almanya olmak ?zere Avrupa ?lkelerinde onbinlerce T?rkiye k?kenli i??inin al?n terine ?k?r ortakl???? ad? alt?nda el koyan Y?MPA???n, Media 7 Fernsehen GmbH arac???yla AKP?nin sesi durumundaki Kanal 7?ye ne kadar para aktard??? inceleniyor. Raporda, bunun tespit edilmesi durumunda paras?n? Y?MPA??a kapt?ranlar?n Kanal 7?den tazminat talep edebilece?ine dikkat ?ekiyor.


Frankfurt?taki ?flas Dairesi?nin raporlar?nda, Y?MPA? ile Kanal 7 aras?ndaki ili?kinin mutlaka incelenmesi gerekti?i belirtiliyor.
Ba?ta Almanya olmak ?zere Avrupa ?lkelerinde onbinlerce T?rkiye k?kenli i??inin al?n terine ?k?r ortakl???? ad? alt?nda el koyan Y?MPA???n, Media 7 Fernsehen GmbH arac???yla AKP?nin sesi durumundaki Kanal 7?ye ne kadar para aktard??? inceleniyor. Raporda, bunun tespit edilmesi durumunda paras?n? Y?MPA??a kapt?ranlar?n Kanal 7?den tazminat talep edebilece?ine dikkat ?ekiyor.
???ilerden toplanan paralar?n biriktirildi?i Y?MPA? Verwaltungb GmbH?nin 2003 y?l?nda iflas ba?vurusunda bulunmas? ?zerine, bu kuruma ait t?m ?irketler hakk?nda ba?lat?lan geni? inceleme devam ediyor. Frankfurt?ta bulunan ve ba?kanl???n? Avukat Hildegard A. H?vel?in yapt??? ?flas Dairesi, Y?MPA? Verwaltungs GmbH?nin mal varl???n?, bor?lar?n? ve alacaklar?n? tespit etmek i?in geni? bir soru?turma s?rd?r?yor. Bu kapsamda resmi olarak Y?MPA? Verwaltungs GmbH?nin hisse sahibi oldu?u bir ?ok ?irkete el konularak tasfiye s?reci ba?lat?ld?.
Raporda yer alan baz? ifadeler ??yle:
?2001?de yeni kurulan Euro 7 Fernsehen und Marteking GmbH, ?u anda Flinsch Caddesi?ndeki Media 7?nin b?rosunu kullan?yor. (Daha sonra Adam Opel Caddesi?ne ta??nd?-Evrensel) Media 7?nin teknik cihazlar?n? sat?n ald?. ?irket taraf?ndan 22 May?s 2004 tarihinde al?nan bir kararla Media 7?nin y?netim kurulu ba?kan? (Mehmet G?rhan) bu ?irketin ba?kanl???na atand?. Bundan ?t?r?, Media 7?nin devam? olmad???n? s?yleyen Euro 7 ve T?rkiye?deki Kanal 7 aras?ndaki ili?ki mutlaka incelenmelidir. Bunlara kar?? da tazminat davas? a??lmak zorunda.?
Raporda, Media 7?nin Kanal 7?ye ne kadar para g?nderdi?inden ise bahsedilmiyor.
Ortada bilgi yok!
22 May?s 2006?da yay?nlanan y?l?k raporda da Y?MPA? ve Kanal 7 aras?ndaki ili?kiye dikkat ?ekiliyor. Raporda yer alan Media 7 hakk?ndaki bilgilerde, ?Sorunlu olan ba?ka bir nokta da Media 7 ile tan?nm?? T?rk televizyon kanal? Kanal 7 aras?nda yap?lan i?birli?i anla?mas?n?n bi?imidir? deniliyor
Anla?malar gizleniyor
Y?MPA???n iflas dosyas?nda yer alan Kanal 7 ile Media 7 aras?ndaki ili?ki konusunda yetkililer ise bir a??klama yapmaya yana?m?yor. Hem Media 7?nin hem de Euro 7?nin m?d?rl???n? yapan, ?u anda halen Kanal 7?nin Avrupa Temsilcisi Mehmet G?rhan, gazetemize yapt??? a??klamada, T?rkiye?deki Kanal 7?ye yay?n hakk? kar??l???nda para verdiklerini kabul ederken, bunun miktar? konusunda ?srarla a??klama yapmaktan ka??nm??t?. Resmi belgelere g?re Y?MPA? Vervaltungs GmbH, 5 milyon 112 bin 918 Avro ile Media 7?nin y?zde 99.5?ine sahip olmu?tu.
ili?kiler ortaya ??karacak
Y?MPA?, Media 7, Kanal 7 ve Euro 7 aras?ndaki ili?kiler sarmal?n?, bu ?irketlerin y?netimindeki ki?iler a??k olarak ortaya koyuyor. 1995 y?l?nda Frankfurt?ta taksicilik yapan Mehmet G?rhan ile Kanal 7?nin sahibi durumundaki Yeni D?nya A??nin y?netim kurulu ?yesi ?smail Karahan taraf?ndan 25 biner Alman Mark? ile kurulan Media 7?ye daha sonra Y?MPA? Verwaltungs GmbH ortak oldu. Media 7?nin toplam sermayesi 10 milyon Mark olarak belirlendi. Y?MPA???n bu ?irkete toplam 9 milyon 100 bin Alman mark?n? elden ve banka yoluyla yat?rd??? gazetemiz taraf?ndan belgelenmi?ti.
Y?MPA? Verwaltungs GmbH?ni iflas haz?rl?klar? yap?lmaya ba?land??? 2001 y?l?nda bu kez Kanal 7?nin Avrupa yay?n?n? s?rd?rmek amac?yla Euro 7 ?irketi kuruldu. Bu ?irketin kurucu ?yeleri ise Mehmet G?rhan, ?smail Karahan, Yeni D?nya A? Ba?kan? Zekeriya Karaman ve ayn? ?irketin y?netim kurulu ?yesi Mustafa ?elik.
50 bin Avro sermaye ile kurulan Euro 7?nin sermayesi 8 Temmuz 2003 tarihinde 450 bin art?r?larak 500 bin Avro?ya ??kar?ld?. Bu sermayenin 378 bin Avro?su Kanal 7?nin Y?netim Kurulu Ba?kan? Zekeriya Karaman?a, 24 bin 500 Avro?su Mehmet G?rhan?a, 23 bin 500 Avro?su ?smail Karahan?a ve 23 bin 500 Avro?su Mustafa ?elik?e ait. Bu durumda T?rkiye?deki Kanal 7?nin Euro 7 ile sadece ticari ba?lant?s? oldu?u iddias? ger?e?i ifade etmiyor.
T?m bu ili?kiler Kanal 7?nin sermaye art???na da dikkat ?ekiyor. 2003 y?l?nda sermayesi 2 trilyon 300 milyar TL iken bu 2006 y?l?nda 8 trilyon 100 milyar TL?ye ??kar?lm??. Bu devasa sermaye art???nda Media 7 ?zerinden gelen Y?MPA? paralar?n?n da bir etkisinin oldu?u ileri s?r?l?yor. (K?ln/EVRENSEL)
Y?cel ?zdemir
www.evrensel.net