Vatikan: NATO daha ?nemliyse laf?m?z yok

Vatikan S?zc?s? Federico Lombardi, Papa?n?n T?rkiye ziyaretinin en ?nemli amac?n?n dinler aras? uyuma katk? sa?lamak oldu?unu kaydetti.


Vatikan S?zc?s? Federico Lombardi, Papa?n?n T?rkiye ziyaretinin en ?nemli amac?n?n dinler aras? uyuma katk? sa?lamak oldu?unu kaydetti.
Ba?bakan Erdo?an??n Papa ile g?r??emeyecek olmas?na ili?kin olarak da Lombardi, ?Ba?bakan Erdo?an, e?er NATO zirvesini daha ?nemli g?r?yorsa bu kendi se?imidir ve bu konuda bizim s?yleyecek bir ?eyimiz yok? dedi. T?rkiye?nin AB ?yeli?ine Vatikan??n kar?? olmad???n? belirten Lombardi, Abdullah G?l??n yemek davetinin hat?rlat?lmas? ?zerine de hi?bir Papa?n?n siyasi ki?ilerle yemek yemedi?ini s?yledi. Lombardi, ?Papa, T?rkiye?ye T?rk dostu olarak geliyor? ifadesini kulland?.
?Vatikan protestolara al???kt?r?
Papa?n?n ziyaretine kar?? T?rkiye?de baz? ?evrelerin protestolar?n?n an?msat?lmas? ?zerine Lombardi, ?Bu t?r g?sterilere Vatikan??n al??k?n oldu?unu? ifade ederek, ancak T?rk halk?n?n b?y?k ?o?unlu?unun Papa?y? misafirperver bir bi?imde kar??layacaklar?na inand?klar?n? belirtti. Lombardi, ziyaretin ?slam ile diyalogdan ?ok Ortodoks-Katolik yak?nla?mas?n? ama?lad??? y?n?ndeki iddialara ili?kin soruyu yan?tlarken ise, ziyaretin gerek H?ristiyanl?k ve ?slam?, gerekse Katolik, Ortodoks, Protestan ve di?er H?ristiyan mezheplerini birbirine yakla?t?raca??n? anlatt?.
?te yandan, Papa?n?n T?rkiye ziyaretine ?st d?zey bir Vatikan heyeti de kat?lacak. Papa?ya be? kardinalin e?lik edece?i bildirildi. (Vatikan/AA)
www.evrensel.net