EMEK D?NYASI

 • Papa 16. Benediktus?un T?rkiye ziyareti, T?rkiye?ye ?Sevr dayatmas?? yap?ld??? ?st?nden b?t?n demokratik kazan?mlar?n? ve demokrasi m?cadelesini b?l?c?l?k olarak karalayanlar? ayakland?rd?.


  Papa 16. Benediktus?un T?rkiye ziyareti, T?rkiye?ye ?Sevr dayatmas?? yap?ld??? ?st?nden b?t?n demokratik kazan?mlar?n? ve demokrasi m?cadelesini b?l?c?l?k olarak karalayanlar? ayakland?rd?. Bunlar, Papa?n?n gelmesini ve Ayasofya?ya gidecek olmas?n?, Meryem Ana Kilisesi?nde ayin yapacak olmas?n? T?rkiye?nin H?ristiyanla?t?r?lmas?n?n ad?m? sayacak kadar z?vanadan ??karken, Papa?n?n geli?ini, 900 y?l ?nce Ha?l?lar?n Anadolu?ya geli?iyle e? tutuyorlar. Bush?ular?n ?slam d?nyas?ndaki yans?malar? olan din ?st?nden siyaset yapan odaklar da ?Papa gelmesin!? kampanyas?yla Bush?ulu?un medeniyetler sava?? propagandas?na g?? veriyorlar. Sadece bunlar da de?il; devletin resmi emniyet g??leri de, bir yandan ?misyoner ?al??malar?? ile ilgili bas?n ?st?nden propaganda y?r?t?rken ?te yandan da T?rkiyeli H?ristiyanlar?n ibadethanelerini bas?p, onlar?, ?tehdit? olarak g?sterip ?te?hir? ediyorlar. B?ylece de sanki ibadethane basmak marifetmi? ya da H?ristiyan olmak su?mu? gibi g?stererek din ?st?nden siyaset yapan odaklara, ve Sevr sendromuna girmi? milliyet?i-?oven g??lere destek at?yorlar.
  AKP H?k?meti?nin iki y?zl?l??? bundan ibaret de?il. Ayn? zamanda Erdo?an ve G?l, kendilerine icat ettikleri ?d?? g?rev?le Papa?yla g?r??meyerek, se?menlerine kar?? ?takiye? yap?yor. ??nk?, bir yandan resmiyette, ?Daha ?nce belirlenmi? d?? gezi nedeniyle Papa?yla g?r??m?yoruz!? derken AKP propaganda ayg?t? da, se?men taban?na; ?Laik Cumhurba?kan? bu ?slam d??man? Papa?y? davet etti; ama ba?bakan?m?z ve d??i?leri bakan?m?z onunla g?r??meyerek tav?r koydular? diye propagandadan da geri durmuyor. Elbette burada CHP de, h?k?meti iki y?zl? davranmakla su?layarak, kah nal?na kah m?h?na vurarak pirim yapmaya ?al???yor.
  Peki, Papa 16. Benediktus sadece Katolik d?nyas?n?n en y?ksek din adam? de?il midir? Evet, ama Benediktus?un en y?ksek din adaml???n? ?ok a?an bir nam? var.
  Peki, 16. Benediktus, Vatikan??n devlet ba?kan? de?il midir? Evet ama herhangi bir Bat? liderini ?ok a?an bir nam? var.
  Peki 16. Benediktus; ?ahs?nda devlet adaml???n? ve din adaml???n? birle?tiren bir ?ahsiyet de?il midir?
  Ancak Papa 16. Benediktus, herhangi bir ?lkenin b?yle ?iki unvanl?? bir h?k?mdar?ndan ?ok daha fazla bir ?eydir. ??nk? Papa; ne masum, tanr? yolunda bir ruhani lider ne de k???k bir ?lkenin h?k?mdar?d?r! O, bir ?yeni muhafazakar? (neo-con) kadar radikal bir emperyalizm savunucusudur. Ama ayn? zamanda Katolik d?nyas?n?n ruhani lideri olarak bu otoritesini de emperyalizmin en y?k?c?, en sald?rgan g??lerinin hizmetine vermi? bir ?medeniyet sava???s??d?r. Bu y?zden de Benediktus?a yak??acak en uygun t?ren, nedamet getirmi? ve 20 y?ld?r Papal?k??n ama?lar?na ba?land???n? a??klamaktan yorulmam?? (Ama A?ca?n?n T?rk milliyet?isi yanda?lar? buna inanmamakta, A?ca?n?n Hristiyan numaras? yapan bir M?sl?man oldu?unu sanmaktad?r; ya da ?yle g?r?nmektedirler) olan Mehmet Ali A?ca?n?n kar??lamas?d?r. Bu ikisi i?in de en iyisidir!
  Papal?k??n son y?zy?lda kazand??? bu misyona 16. Benediktus?un NAZ? ge?mi?i ve Vatikan?da son 40 y?lda icra etti?i karanl?k g?revleri eklendi?inde Benediktus ve ziyareti i?in ne s?ylense onun ziyaretinde bir kar??l??? bulunmaktad?r.
  K?sacas? Benediktus?un bir ?lkeyi ziyareti o ?lkeye ne onur verir ne de bir hay?r getirir!
  Ancak; bug?n Papa?n?n ziyaretine kar?? ??karak sokaklara d?k?len ?rk??-?oven kesimlerin ve din ?st?nden siyaset yaparak, ?slam ad?na H?ristiyan d??manl???na soyunanlar?n niyetleri ve ama?lar?n?n Papa?dan daha iyi oldu?unu s?ylemek de ne yaz?k ki olanakl? de?ildir.
  Bu y?zden de, Papa?n?n geli?ine en ?ok sevinenler de bunlar olmu?tur. ??nk? bu vesileyle; Papa?y? ve ziyaretini ele?tiriyor gibi g?r?n?rken asl?nda: Ermenilere, Rumlara, T?rk H?ristiyanlara, K?rtlere, ?zg?rl?k ve demokrasi isteyenlere, din ?st?nden siyaset yapanlara kar?? ??kanlara s?v?p sayma f?rsat? yakalam??lard?r.
  Ne diyelim; Papa?n?n ziyareti onlara hay?rl? olusun!
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net