Ege, ate?kesi tart??t?

Emek Partisi (EMEP) ?i?li ?l?e ?rg?t??n?n d?zenledi?i, ?Ortado?u?da Bar?? ve Ate?kes? ba?l?kl? panelde, B?y?k Ortado?u Projesi ve K?rt sorunu tart???ld?. ?i?li Organize Sanayi B?lgesi?nde ?al??an i??ilerin de yo?un ilgi g?sterdi?i paneli yakla??k 200 ki?i izledi.


Emek Partisi (EMEP) ?i?li ?l?e ?rg?t??n?n d?zenledi?i, ?Ortado?u?da Bar?? ve Ate?kes? ba?l?kl? panelde, B?y?k Ortado?u Projesi ve K?rt sorunu tart???ld?. ?i?li Organize Sanayi B?lgesi?nde ?al??an i??ilerin de yo?un ilgi g?sterdi?i paneli yakla??k 200 ki?i izledi.
?air As?m G?nen?in y?netti?i panele konu?mac? olarak Dr. Zeki G?l, Petrol-?? Alia?a ?ube Y?neticisi ?smail Do?an ve EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Hasan H?seyin Evin kat?ld?.
Ortado?u?nun ?ok sanc?l? bir d?nemden ge?ti?ini ifade eden Dr. Zeki G?l, emperyalistlerin sava?lar? kendi tekellerinin ??karlar? i?in ??kard?klar?n? art?k herkesin bildi?ini s?yledi. G?l, sorunun sadece askeri yan?n?n ele al?nmas?n?n yanl?? oldu?unu, sava?lar?n iktisadi boyutunun da g?zden ka??r?lmamas? gerekti?ini kaydetti. T?rkiye?de uygulamaya sokulan Genel Sa?l?k Sigortas?, aile hekimli?i gibi uygulamalar?n emperyalistlerin ??karlar?ndan ba??ms?z ele alman?n yanl?? olaca??n? ifade eden G?l, ?Sava??n yaratt??? sa?l?k sorunlar?n? ?ok yak?nda g?rece?iz. T?rkiye i?inde ve d???nda bar??? savunmam?z ve ?aba g?stermemiz gerekiyor? dedi.
?Sava??n kirli y?z? Do?u?da?
T?rkiye?de s?tman?n, bebek ?l?mlerinin en fazla oldu?u yerin G?neydo?u oldu?unu s?yleyen G?l, ?T?rkiye?de sava??n en kirli y?z?n? Do?uda g?r?yoruz. Ge?ti?imiz y?llarda s?tman?n en ?ok g?r?ld??? Diyarbak?r?a, s?tma ila?lar?n?n g?nderilememesi da sava??n bir par?as?d?r? diye konu?tu.
G?l ate?kesin ?nemli oldu?unu vurgulayarak, ?Bar??? ve ya?am? savunmam?z ve bunun i?in ?aba harcamam?z gerekiyor? dedi.
?Karde? oldu?umuzu g?stermeliyiz?
Sava?lar?n sadece sonu?lar?yla ele alman?n yetmeyece?ini vurgulayan EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Hasan H?seyin Evin ise T?rkiye?de Amerikan kar??tl???n?n y?zde 90?lar? bulmas?na ra?men h?l? Amerika?n?n isteklerinin hayat buldu?una dikkat ?ekti.
Ate?kesin T?rkiye i?in b?y?k bir f?rsat oldu?unu dile getiren Evin, ?K?rt sorununun ??z?m? a??s?ndan ?nemli bir noktaday?z. K?rt halk? bar?? iste?ini her f?rsatta dile getiriyor. Ate?kesin iyi de?erlendirilmesi gerekiyor? diye konu?tu. Son d?nem ?zellikle T?rk emek?ilere b?y?k bir g?rev d??t???n? s?yleyen Evin, ?Fabrikada, tarlada, okulda K?rt karde?lerimizle bir sorunumuz olmad???n?, karde??e ya?anabildi?ini g?stermeliyiz. Aksi halde her iki halk?n evlatlar? ?lmeye analar a?lamaya devam edecek? dedi.
???yerlerinde tart??mal?y?z?
Petrol-?? Alia?a ?ubesi Y?netim Kurulu ?yesi ?smail Do?an, sendikalar?n da Ortado?u?daki sava?la ilgilenmesi gerekti?ini s?yledi. Sendikalar?n, e?itim, sa?l?k, K?rt sorunu gibi konularla da ilgilenmesi durumunda sendikac?l?k g?revini yerine getirmi? olaca??n? belirten Do?an, ?Genel m?d?r?m?z?n o?lu Hakkari?de askerdeyken ?ld?. Feryat eden annesi vatan sa? olsun demedi. ??yerlerimizde ate?kesi tart??mal?, karde?le?meyi anlatmal?y?z? diye konu?tu.
Ate?kesle ilgili olarak i?yerinde imza toplayacaklar?n? anlatan Do?an, ?Sendikalar ve i??iler olarak ?retimden gelen g?c?m?z? kullanmal?y?z. Ancak o zaman ate?kes kar??l???n? bulur? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net