K?rt konferans?nda kal?c? ate?kes istendi

?K?rtler, K?rt Sorununa Nas?l Bak?yor?? konulu konferansta konu?an K?rt ayd?n, yazar ve siyaset?iler, PKK?nin ate?kes ilan?n? ?do?ru? bir ad?m olarak de?erlendirerek, bunu g??lendirmek gerekti?ini s?ylediler.


?K?rtler, K?rt Sorununa Nas?l Bak?yor?? konulu konferansta konu?an K?rt ayd?n, yazar ve siyaset?iler, PKK?nin ate?kes ilan?n? ?do?ru? bir ad?m olarak de?erlendirerek, bunu g??lendirmek gerekti?ini s?ylediler.
K?rt Demokrasi Forumu ve Akademik Ara?t?rmalar Derne?i?nin ortakla?a d?zenledi?i konferans?n son b?l?m?nde daha ?ok ate?kes s?reci ve s?recin K?rt sorununun ??z?m?ne katk?lar? tart???ld?. Kat?l?mc?lar?n da sorular? ve yorumlar?yla katk?da bulundu?u konferansta, DTP?nin kat?lmay???n?n eksikli?i ifade edilerek, konferans? d?zenleyenlerin ve konu?mac?lar?n DTP?ye giderek, ?birlik? mesaj? vermeleri istendi. K?rtlerin bir araya gelip Meclis?e girmelerini isteyen kat?l?mc?lar, K?rtlerin hi?bir zaman ?rk?? olmad???n? s?ylediler.
?K?rtler ne yapmal? ki, s?re? lehlerine d?ns?n? sorusu ?zerine oturumu y?neten, K?rt Demokrasi Forumu Ba?kan? Feridun Yazar, ?Zaten bu sorunun yan?t?n? bilse idik, bug?n bu halde olmazd?k? dedi.
Yazar Tar?k Ziya Ekinci, ?iddetin toplumsal sorunlar? ??zmekte ara? olmaktan ??kt???n?, K?rt sorununun ??z?m?nde de ??iddette? ?srar edenlerin kendi kendilerini kand?rm?? olacaklar?n? dile getirdi. Devlette s?z ve karar sahibi olanlar?n demokrasiyi eksiksiz yerine getirmesi, K?rtlerin de demokrasiyi geli?tirip, g??lendirmesi gerekti?ini kaydeden Ekinci, milliyet?ili?in giderek y?kseldi?ini, sosyal demokrat bir parti olan CHP?nin milliyet?ilikte MHP?yi bile ge?ti?ini, bunun di?er partileri de etkiledi?ini s?yledi.
Antimilitarist, antimilliyet?i ?izginin g??lendirilmesini isteyen Ekinci, ate?kesin, silahlar?n susmas?n?n bunu g??lendirdi?ini, ama milliyet?ili?in durdurulmas?n?n demokrasinin g??lenmesi ile m?mk?n olaca??n?, bu konuda da K?rtlere g?rev d??t???n? dile getirdi.
?Ortak tav?r?
HAK-PAR Genel Ba?kan? Serta? Bucak ise ortak bir tav?r sergilerlerse Ankara?da y?neticilere seslerini duyurabileceklerini ifade etti. Bucak, ate?kese ili?kin ?hassas bir d?nemdeyiz. Silahlar?n susmas? ?nemli. Buna katk? vermek, bu karar? verenleri cesaretlendirici ad?mlar atmak gerekli? diye konu?tu.
Askerleri kastederek, ?Bir taraf hep sava?mak istiyor? diyen Bucak, ?calan??n ate?kes i?in may?sa kadar s?re tan?mas?n? da ?yanl??? olarak nitelendirdi. Ate?kese ili?kin tek tek a??klamalar? yetersiz bulan ve birle?meleri gerekti?ini belirten Bucak, i?in anahtar?n?n ortak tav?r sergileme kararl?l???n? g?stermek oldu?unu s?yledi.
?PKK silah b?rakmal??
G?n?m?zde silahl? m?cadelenin ??z?m olmad???n? belirten H?r K?rtler?in s?zc?s?, ?erafettin El?i de ?Devletin i?indeki ?ahin g??ler silahl? ?at??man?n bitmesini istemez. Silahl? m?cadele onlar?n politik ama?lar?na hizmet ediyor? diye konu?tu. PKK?n?n ate?kesin de ?tesinde silah b?rakmas?n? isteyen El?i, devletin ise bu konuda yard?ma haz?r olmad???n? s?yledi.
Faik Bulut ise ate?kes konusunda devlet saflar?nda da g?r?? ayr?l?klar? oldu?unu, devlet i?inde de silah?n elde kalmas?n? isteyenlerin de b?rak?lmas?n? isteyenlerin de bulundu?unu s?yledi.
Ate?kesin g??lendirilmesini isteyen siyaset?ilerin bulundu?una, Mehmet A?ar??n da bu kesimde oldu?una i?aret eden Bulut, ?Biz bu taraf? g??lendirmeli, ate?kes s?recini m?mk?n oldu?u kadar uzatmal?y?z? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net