Kad?nlar ?iddete kar?? y?r?d?

?Kad?na y?nelik ?iddete kar?? birle?elim ve ?rg?tlenelim? diyen kad?n ?rg?t?, siyasi parti ve demokratik kitle ?rg?t? ?yesi y?zlerce kad?n; kad?na y?nelik ?iddetin son bulmas? ?a?r?s?nda bulundu.


?Kad?na y?nelik ?iddete kar?? birle?elim ve ?rg?tlenelim? diyen kad?n ?rg?t?, siyasi parti ve demokratik kitle ?rg?t? ?yesi y?zlerce kad?n; kad?na y?nelik ?iddetin son bulmas? ?a?r?s?nda bulundu.
Taksim Tramvay Dura???ndan Galatasaray Postanesi?ne kadar ?nceki ak?am ?iddet kar??t? sloganlar atarak y?r?yen kad?nlar, ?iddete u?rayan kad?nlar?n foto?raflar?n? ta??d?lar. Bas?n a??klamas?nda kad?nlar?n kurtulu?una kadar m?cadele edecekleri vurgulad?.
Ho?g?r? yok
?nceki ak?am Adana?da da B?y?k?ehir Belediyesi ?n?nden ?akmak Caddesi?ne kadar me?aleli y?r?y?? yapan kad?nlar, ?Kad?na y?nelik ?iddete son? pankart? arkas?nda topland?lar.
A??klama yapan Yasemin Tu?cu, ?Namus ad?na i?lenen cinayetleri g?rmezden gelenlere, sesiz kalanlara, su? ortakl??? yapanlara da, bir halk? k?t?lemek i?in kullananlara da ho?g?r? g?stermeyece?iz? dedi
E?itim Sen Adana ?ubesi?ne ?ye kad?nlar ise Milli E?itim Bakanl????nda ?E?itlik Komisyonu? olu?turulmas?n? talep etti.
Sorunlar?n? tart??t?lar
E?itim Sen ?aycuma Temsilcili?i ?kad?n ve ?iddet? konulu bir etkinlik d?zenlendi. Sunumlarda kad?n haklar? hakk?nda bilgiler verildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net