Ba?bakan?a a??k mektup

Bizler Gevran (Aky?l) Tekstil fabrikas? b?nyesinde uzun s?redir ?al??maktay?z. 10.06.2004 tarihinde Teksif Sendikas??na ?ye olduk. O g?nden bu yana sendika ?yesi oldu?umuz i?in hep tehdit ald?k. ?irket sendikay? mahkemeye verdi. Yarg? s?reci tam iki y?l s?rd?, bilirki?iye gitti ve kazand?k. Daha sonra ?irket, temyiz hakk?n? kulland? ve Yarg?tay temyizi bozarak sendikay? hakl? buldu.


Bizler Gevran (Aky?l) Tekstil fabrikas? b?nyesinde uzun s?redir ?al??maktay?z. 10.06.2004 tarihinde Teksif Sendikas??na ?ye olduk. O g?nden bu yana sendika ?yesi oldu?umuz i?in hep tehdit ald?k. ?irket sendikay? mahkemeye verdi. Yarg? s?reci tam iki y?l s?rd?, bilirki?iye gitti ve kazand?k. Daha sonra ?irket, temyiz hakk?n? kulland? ve Yarg?tay temyizi bozarak sendikay? hakl? buldu.
Temmuz 2006?da resmi s?zle?me i?in sendikam?z i?yerine talepte bulundu. ?irket sahibi Mustafa Aky?l bu ?a?r?lara cevap vermedi. Bu s?re? de ge?tikten sonra resmi arabulucu araya girdi ama patron buna da cevap vermedi. ?irketin orta?? ve genel m?d?r? Mustafa Aky?l, 17.07.2006 tarihinden bu yana 5237 say?l? Kanunun 117. 118. ve 119. maddelerinde h?k?m alt?na al?nan su?lar? i?leyerek i? ve ?al??ma h?viyetimizi ihlal etmi?tir. Son olarak Mustafa Aky?l, bizleri tek tek ve gruplar halinde g?r??meye ?a??rarak, i? akdimizi feshetti?ini bize s?zl? olarak bildirdi. Ancak i?ten ??kar?ld???m?za dair hi?bir belge taraf?m?za verilmedi. K?dem ve ihbar tazminat?m?z, ge?mi? d?neme ait vergi iadelerimiz verilmedi?i gibi ge?mi? d?neme ait sigorta primlerimiz yat?r?lmad?. Bug?ne kadar ?denmi? olan tasarruf te?vik fonundan hi?bir ?ekilde faydalanamad?k.
Bunlarla ilgili a??klama istedi?imizde bize gerekli a??klamay? yapmayaca??n? belirterek ? hakk?n?z? alabiliyorsan?z istedi?iniz yere ba?vurun, alacaklar?n?z? ?demiyorum? dedi. ?imdiye kadar 130 i??inin i?ine son vermi?tir. Sendikam?z i??i ??kar?mlar?ndan sonra savc?l??a, B?lge ?al??ma M?d?rl????ne ve ??kur?a ba?vuruda bulundu. Savc?l?k, ?ikayet tarihinden bu yana 3 ay ge?mesine ra?men herhangi bir m?dahalede bulunmad?. Patron da herkesi her kurumu ba?lad???n? bize s?yleyerek ?Buras? G?neydo?u, ba?ka gidecek kap?n?z yok. Bana mecbursunuz? dedi.
Ayn? ?ekilde B?lge ?al??ma M?d?rl??? de herhangi bir m?dahalede bulunmam??t?r. Fabrikan?n kurulu?undan bu yana (1995) bir?ok defa B?lge ?al??ma M?d?rl????ne ?ikayetlerde bulunarak m?fetti? talep ettik. Ancak m?fetti?ler araya uzun bir zaman koyarak ge? geliyorlar ve patronun odas?nda ?ay i?tikten sonra bu fabrikada ka?ak i??i yok diye rapor haz?rl?yorlar. Sonra da i?veren bizlere, ?devlet biziz? diyor. Fabrikan?n kurulu?undan bu yana 10 bine yak?n i??i bu fabrikada ?al???p i?ten ??kar?lm??t?r. Patron her h?k?metten te?vik ald?, ka?ak i??i ?al??t?r?yorlar. Vergi vermiyor, SSK primlerini yat?rm?yorlar. ?imdiye kadar defalarca ?irketin ad?n? de?i?tirdiler. ?al??an i??ilerin sigortalar?n? yat?rm?yorlar fakat ?al??mayan insanlar? sigortal? yap?yorlar.
Sonu? olarak, siz her f?rsatta kamu sendikac?l???n? b?rak?p ?zel sekt?rde ?rg?tlenilmesi gerekti?ini dile getiriyordunuz. Gelin g?r?n ki biz Aky?l? da ?rg?tlenmek istedik ama kar??m?za bir?ok engel ??kartt?lar. Biz Aky?l i??ileri olarak yetki davalar?n?n uzun s?rmemesini, sendikal ?rg?tlenme ?n?ndeki t?m engellerin kald?r?lmas?n? ve patronun bu ?al??may? yapan i??ileri keyfi olarak i?ten ??karmamas?n? istiyoruz.
Grevdeki Aky?l i??ileri
www.evrensel.net