Ara?t?rma g?revlilerine kadro k?skac?

Dokuz Eyl?l ?niversitesi (DE?), ara?t?rma g?revlilerine y?nelik uygulamalar? ile tart??ma yaratt?. B?nyesindeki 550 dolay?ndaki ara?t?rma g?revlisinin kadrosunu ge?ici hale getiren ?niversite, y?netimle uzla?mayan ara?t?rma g?revlilerini bilimsel ?al??malar?na bakmadan ?niversiteden uzakla?t?r?yor.


Dokuz Eyl?l ?niversitesi (DE?), ara?t?rma g?revlilerine y?nelik uygulamalar? ile tart??ma yaratt?. B?nyesindeki 550 dolay?ndaki ara?t?rma g?revlisinin kadrosunu ge?ici hale getiren ?niversite, y?netimle uzla?mayan ara?t?rma g?revlilerini bilimsel ?al??malar?na bakmadan ?niversiteden uzakla?t?r?yor.
DE? ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi (??BF) Maliye B?l?m??nde Ara?t?rma G?revlisi olarak ?al??an ?zg?r Sara?, bilimsel a??dan olduk?a ba?ar?l? ?al??malar yapmas?na ve anabilim dal? ba?kan? ile b?l?m ba?kan?n?n kendisi hakk?nda olumlu g?r?? bildirmesine ra?men ?niversiteden uzakla?t?r?ld?. Uygulama, ?niversitedeki i?leyi?in bilimsel kriterlere g?re olmad???n? ortaya koydu.
Muhalifler g?nderiliyor
?zg?r Sara?, ara?t?rma g?revlili?i kadrosunun, Y?K Kanunu?nun 33/a maddesinden, 50/d maddesine aktar?larak ge?ici hale getirilmesi ?zerine, ?niversite y?netimine dava a?m??t?. Sara?, ge?ti?imiz g?nlerde kendisiyle toplant? yapan fak?lte y?netiminin, ?Davandan vazge? seni 33/a?ya alal?m? teklifini kabul etmemi?ti. Bunun ?zerine doktoras?n? tamamlad??? i?in Sara???n g?revine 50/d maddesi gere?ince son verildi. Sara?, ?niversite y?netimine karar?n y?r?tmesinin durdurulmas? i?in dava a?t?.
Ayn? ?ekilde 2006 y?l? ba??nda, lisans ?st? e?itimini bitirmi? olan Fen Edebiyat Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlisi Hakan Akmaz, ?b?l?mle uyumlu ?al??mad???? gerek?esiyle ??retim g?revlisi ya da 33/a kadrosuna atanmazken, E?itim Fak?ltesi Tarih B?l?m? Ara?t?rma G?revlisi Ercan Uyan?k??n da doktoras?n? tamamlad??? i?in g?revine son verildi.
Bilime zarar veriyor
Uygulama, gerekli ?artlar? yerine getiren, belli bir bilim ve dil s?nav?ndan ge?erek ara?t?rma g?revlisi olmaya hak kazananlar?n bu haklar?n? ellerinden al?rken, ayn? zamanda bilimsel ?al??malar da baltalanm?? oluyor. Halen DE? b?nyesinde, doktoras? bitti?i halde, ?niversiteden at?lmamak i?in doktoras?n? teslim etmeyip bekleten ara?t?rma g?revlileri bulunuyor.
Ara?t?rma g?revlilerinin davalar?na bakan avukatlardan An?l G?ler, ?niversite y?netiminin kadro aktar?m?na gerek?e olarak, hi?bir yasal dayana?? olmayan ve ba?lay?c?l??? bulunmayan, Y?K taraf?ndan da onaylanmam?? Say??tay denet?isinin bir raporunu g?sterdi?ini belirtiyor.
?Kadro pazarl?k arac? yap?l?yor?
Yapt?klar? ara?t?rmalara g?re DE??den ba?ka bir ?niversitenin bu yola ba?vurmad???n? belirten G?ler, ?Asl?nda olay?n Say??tay denet?isinin raporuyla ilgili olmad??? tamamen ?niversite kadrolar?n?n bir g??, bir iktidar arac? olarak kullan?lmas? oldu?u ?ok a??k? dedi. 33/a kadrosunun y?netim taraf?ndan bir pazarl?k arac? olarak kullan?ld???n? ifade eden G?ler, ?Doktoralar? biten ve ?niversite y?netimiyle uzla?mayan ara?t?rma g?revlilerinin art?k ?niversitede akademik olarak y?kselmeleri m?mk?n de?il. Neden bu ??karsamay? yap?yoruz? ??nk? ?zg?r Sara???n, iktisat bilimi konusunda doktora tezi var. Sosyal bilimlerde ?ok rastlanmayan nitelikte bir ?retkenli?e sahip. Ara?t?rmalar?yla, uluslararas? ve ulusal yay?nlar?yla, doktora teziyle yetkinli?iyle t?m ?niversite ?evrelerinde sayg?n bir yere sahip. ?u anda ?niversiteden uzakla?t?r?ld?. Bu olay y?netimin davalarda ileri s?rd??? ?geli?tirici bir y?ntem? sav?n? tamamen ??r?t?yor. Keyfi oldu?u kan?tlan?yor?diye konu?tu.
100 dolay?nda ara?t?rma g?revlisi, s?z konusu uygulamayla ilgili ?niversite y?netimine dava a?t?.
Davalar?n b?y?k b?l?m? ara?t?rma g?revlilerinin lehine sonu?land?. Davay? kazanan ara?t?rma g?revlilerini tekrar 33/a?ya aktaran y?netim, karar? temyize g?t?r?rken, bir yandan da 33/a olan kadrolar? 50/d?ye aktarmay? s?rd?rd?. (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net