?Tecrit devlet politikas?d?r?

Adana Eczac?lar Odas??nda, ?HD, Adana Tabip Odas?, KESK, TMMOB ve Tecride Kar?? Hukuk?ular Komitesi taraf?ndan d?zenlenen panele, Adana Tabip Odas? Ba?kan? Osman K???kosmano?lu, T?HV Genel Sekreteri Metin Bakkalc?, Ara?t?rmac? Yazar Metin Demirer ve Cezaevi ?zleme Komitesi ?yesi Av. Kemal Ayta? konu?mac? olarak kat?ld?.


Adana?da, T?rkiye?deki F Tipi cezaevleri ve uygulanan tecrit politikalar? tart???ld?.
Adana Eczac?lar Odas??nda, ?HD, Adana Tabip Odas?, KESK, TMMOB ve Tecride Kar?? Hukuk?ular Komitesi taraf?ndan d?zenlenen panele, Adana Tabip Odas? Ba?kan? Osman K???kosmano?lu, T?HV Genel Sekreteri Metin Bakkalc?, Ara?t?rmac? Yazar Metin Demirer ve Cezaevi ?zleme Komitesi ?yesi Av. Kemal Ayta? konu?mac? olarak kat?ld?.
Tecridin siyasi ve her t?rl? muhalifler i?in uygulanan bir politika oldu?una dikkat ?eken Metin Demirer tecrit uygulamalar?n?n insan?n insanl???ndan gelen haklar?n?n elinde al?nd???n? s?yledi. Marx??n ??nsan ili?kilerden ibarettir, insan? ili?kilerinden soyutlarsan?z insan? hayvanla?t?r?rs?n?z? s?z?n? hat?rlatan Demirer, ??nsanlar hapishaneye konulduklar? i?in bir, tecrit ko?ullar?nda ya?amaya zorland?klar? i?in ikinci defa cezaland?r?l?yorlar? dedi. F tiplerinin topluma bir tehdit olarak kullan?ld???n? aktaran Av. Kemal Ayta?, ?Sisteme muhalefet, hak arayan herkes F tiplerine konulma tehdidiyle susturulmaya ?al???l?yor. F tipleri t?m bir toplumun sorunudur? dedi. Uygulanan tecrit politikalar?n?n kald?r?lmas?n? g??l? bir ortak m?cadeleye ba?layan Ayta?, ?Tek ba??na cezaevlerindeki m?cadele yetersizdir. Ancak toplumsal bir m?cadele bu uygulamalar?n son bulmas?na neden olur? dedi. Ayta? yak?n arkada?? olan Behi? A????n?n ?l?m orucu eylemini etkili bir eylem tarz? olmad??? i?in desteklemedi?ini fakat t?m eylemlere kat?ld???n? s?yledi. Panel Metin Bakkalc??n?n konu?mas? ve cezaevlerindeki tecrit g?r?nt?lerinin yer ald??? sinevizyon g?steriminin ard?ndan sona erdi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net