EVRENSEL?den

 • Ba?bakan Erdo?an??n gazetemizin s?k? takip?isi oldu?unu c?mle alem bilir. Hakk?m?zda a?t??? ve kaybetti?i tazminat davalar? bunun kan?t?d?r. Bunu bildi?imiz i?in ge?ti?imiz hafta, yine bu k??eden ?Evet Say?n Ba?bakan i?te belge? diye seslenmi?tik.


  Ba?bakan Erdo?an??n gazetemizin s?k? takip?isi oldu?unu c?mle alem bilir. Hakk?m?zda a?t??? ve kaybetti?i tazminat davalar? bunun kan?t?d?r. Bunu bildi?imiz i?in ge?ti?imiz hafta, yine bu k??eden ?Evet Say?n Ba?bakan i?te belge? diye seslenmi?tik.
  Y?MPA? ile ilgili iddialar konusunda ?Belgesini getirin? diyen Ba?bakan Erdo?an??n dikkatine, Y?MPA???n Kanal 7?ye para ak???n? belgeleyen ?ok say?da belge sunmu?tuk. Man?etten yay?mlad???m?z ve ilgili geli?meleri sonraki g?nlerde de haberle?tirdi?imiz bu konuyla ilgili ?nce CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, Ba?bakan Erdo?an??n yan?tlamas? istemiyle TBMM Ba?kanl????na bir soru ?nergesi verdi.
  ?Evet Say?n Ba?bakan belge istiyordunuz, i?te belge. Bu belgeler kar??s?nda acaba ne gibi bir i?lem yapmay? d???yorsunuz?? diye soran Yerlikaya?ya ve dolay?s?yla bunu merakla bekleyen kamuoyuna bir a??klama yapm?? de?il.
  Ard?ndan, CHP Grup ba?kanvekilleri Haluk Ko?, Ali Topuz ve Kemal Anadol taraf?ndan konuyla ilgili olarak TBMM Ba?kanl????na sunulan bir ?nerge ile bu konuda Meclis ara?t?rmas? a??lmas? istendi. ?nergede, Y?MPA? G?da Sanayi ve Ticaret A.?, Y?MPA? Holding A.?. ve Y?MPA? Yozgat ?htiya? Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.?.?nin yurti?inde ve yurtd???nda yerle?ik vatanda?lardan yasal olmayan ?ekilde toplad??? paralar ile bu paralar?n yasad??? olarak aktar?ld??? ki?iler, medya kurulu?lar? ya da siyasi organizasyonlar?n tespit edilmesi ve paralar?n? geri alamayanlar?n ma?duriyetinin giderilmesi i?in yap?lmas? gereken yasal d?zenlemelerin belirlenmesi amac?yla Meclis ara?t?rmas? a??lmas? isteniyor.
  Say?n Erdo?an?dan h?l? bir ses yok. Ba?bakan Erdo?an kendisini iktidara ta??yan s?re?te yay?nlar? ile hat?r? say?l?r bir destek veren Kanal 7?ye Y?MPA??tan para ak??? kar??s?nda sessiz kalarak, belli ki bu televizyonun ?ankaya?ya ??kmak ve genel se?imler s?recindeki deste?ini de yitirmek istemiyor.
  Evet bu konuda yan?tlanmas? gereken daha bir dizi soru var. Ancak ?nce Say?n Ba?bakan kendisine bu konuda y?neltilen soru ?nergesine ve Meclis ara?t?rmas? a??lmas? istemine bir yan?t vermeli.
  Evet baz? sorular zordur Say?n Ba?bakan. Ama daha ne kadar susacaks?n?z? Ayr?ca, ?besleme bas?n? ili?kisini her zaman reddetmi? olan Evrensel?in her durumda bu sorular?n takip?isi olaca?? a??kken neden susuyorsunuz? Y?MPA? ma?durlar? toplu dava a?acaklar?n? belirtiyorlar ve ??ki elimiz yakan?zda? diyorlar. Ma?dur edilen emek?ilerin sesi olarak bizim de ?yle.
  Evet, yan?t bekliyoruz.
  ***
  Web sitemizin yenilendi?ini ge?en hafta duyurmu?tuk. ?www.evrensel.net? adresinden yay?n yapan sitemize de ilgi her ge?en g?n art?yor. Web trafi?i ve istatistik sitesi ?www.alexa.com? verilerine g?re Evrensel, internet ortam?nda g?nde ortalama 65 bin kez ziyaret ediliyor. Okurlar?m?z?n ilgisine te?ekk?r ediyoruz.
  ?yi haftalar...
  www.evrensel.net