MEDYADA GE?EN HAFTA

O kadar y?ld?z? yan yana g?r?nce, ister istemez bir g?z kama?mas? oldu tabii. Kaynak olmadan enerji ?reten makine yapt???n? iddia eden Erke ?irketinin bas?n toplant?s?na bolca generalin i?tirak etmesi i?e yarad?.


G?ze ?arpanlar
H?? G?LMEY?N, ERKE?N?N GENERAL OPERASYONU BA?ARILIYDI: O kadar y?ld?z? yan yana g?r?nce, ister istemez bir g?z kama?mas? oldu tabii. Kaynak olmadan enerji ?reten makine yapt???n? iddia eden Erke ?irketinin bas?n toplant?s?na bolca generalin i?tirak etmesi i?e yarad?. Bak?n gazetelere, ilk g?n esprilerle kar??lanan Erke ve makinesine ili?kin ciddi herhangi bir tart??ma yap?lmad? bile. O g?n ?acayip bir vaka? olarak haber oldu, ikinci g?n ba?ka acayip vakalar?n s?z? edildi ve haberler ?ikinci bir emre kadar? yok oldu!
H?L? KANAN VAR MI? En eski tuvalet kap?s? esprilerinden biri, bu yanda g?rd???n?z isim. Bizde medyaya ili?kin olarak da kullanmay? sevenler ?oktur. Epey televizyon program?na bu isimle ba?lan?ld?, gazetelere g?r??ler verildi. Ama h?l? kananlar?n olmas?, esprinin miad?n? doldurmad???n? g?steriyor. Buyurun: Sabah??n internet sitesine haberlere ili?kin olarak yap?lan yorumlar, ertesi g?nk? gazetede yay?nlan?yor. Bu da, orada yer alan bir kaza?
AT?LLA YAYLA?NIN REYT?NG?: Kemalizme ili?kin s?zleri nedeniyle medyada g?nlerdir yer bulan Prof. Atilla Yayla meselesiyle ilgili ?ok ?ey s?ylenebilir. Ama belki ondan da fazlas? s?yleniyor! Ba?ta medyada ?Bu adam ne diyor? ?eklinde itirazlarla yer bulan Prof. Yayla, ?niversitedeki g?revinden al?n?nca bu kez k??eyazarlar? taraf?ndan sahiplenilmeye ba?lad?, ilgin? bir ?ekilde. Ama bu yaz?l?p ?izilenlere dair i?eriden yap?lan ?u yorumun, dikkatlerden ka?mas?na g?nl?m?z raz? olamazd?: ?Bug?n Prof. Dr. Atilla Yayla?n?n ba??na gelmekte olanlar ge?mi?te ba?ka akademisyenlere de oldu, doktor unvan? dahil akademik unvanlar?n? kaybedenler oldu. Ge?mi?te ?niversiteden at?lanlar ?slamc? veya K?rt milliyet?isi fikirleri seslendirdikleri i?in bas?nda ?ok da fazla tart???lmad?lar. Bu sefer kar??m?zdaki ki?i ne ?slamc? ne de K?rt milliyet?isi oldu?u i?in herhalde daha ciddi bir tart??ma var.?
MEHMET ALTAN ?SINIF SAVA?I? DED?: 20 y?ld?r yazarl?k yapt??? Sabah?tan Star?a ge?erek ba?yazarl??a ba?lad???nda, Mehmet Altan i?in Cengiz ?andar??n yapt??? ?u yorum ak?llara gelmi?ti: ?Mehmet Altan gazetesini de?i?tirirse, o zaman bu ?lkede bir ?eyler de?i?iyor demektir?. ?lkede ne de?i?ti?i tart??mas? bir yana, Altan??n ?slubunda bir farkl?l?k oldu?unu fark etmemek m?mk?n de?il. Y?llard?r liberal g?r??leri savunarak s?n?flara dayal? analizlere itiraz eden Altan??n hafta i?inde yazd??? ?u yaz?, bunun g?stergelerinden biri: ?Halka gidip soruyorlar: - En b?y?k derdin ne? Cevap veriyor: - ??sizim... Cevap veriyor: - Yoksulum... Ankara?n?n egemenleri bunu duymak yerine, kendi eski ezberlerini tekrarl?yor: - ?rtica geliyor... ?ktidar kavgalar?nda, ?ttihat ve Terakki?nin buldu?u eski bir silah olan irticay? kullanmak yerine halka kulak verseler, en b?y?k tehlikenin i?sizlik oldu?unu g?recekler. (...) Bu nedir? D?ped?z bir s?n?f ?at??mas?. Silahlar da laiklik ve ?eriat.? (Mehmet Altan, Star, 23 Kas?m)
G?venilir mi ?imdi onlara?
K??eleri takip edenler i?in, cidden gergin bir haftayd?. ?nce, Ni?anta???n? birbirine katan yazarlar?n yumrukla?mas? damgas?n? vurdu medya camias?na. K??elerinden birbirlerine laflar s?yleyen ?? yazar, bir kafede kar?? kar??ya gelip kar??l?kl? tehditler savurmu?tu, olay? k?saca ?zetlersek.
Vatan?dan Ha?met Babao?lu, H?rriyet?ten Ahmet Hakan ve Ak?am?dan Mansur Forutan. Son y?llar?n ?ne ??kan yazarlar? bunlar. As?l bu hafta meseleyi daha ilgin? hale getiren, Ha?met Babao?lu?nun ge?en pazar Sabah?a bir r?portaj verip tehditlerini s?rd?rmesiydi. Ne Babao?lu r?portajda s?ylediklerini inkar etti (ki b?yle s?zler i?eren r?portajlar? inkar etmek team?lden say?l?r), ne kavgaya ad? kar??an ki?ilerin herhangi biri en ufak bir pi?manl?k belirtisi g?sterdi, ne de medyan?n k??eba?lar?n? tutmu? isimlerden ciddi bir itiraz, bir ?a??rma ifadesi ya da en ufak bir yorum geldi.
Neler denmiyordu ki r?portajda: ?Benim derdim o g?n Mansur?u d?vmeye gitmekti. Aradan Ahmet Hakan?? da ??karacakt?m?, ?Ve ?u da var, eylemlerim s?recek...?, ?bir taraflar? k?r?lacak kesin yani, elimden kurtulu? yok?, ?iki tokat atmadan olmaz??
Esas?nda, bu r?portaj? veren ki?inin, s?z? ge?en ?tokatlar? ?aksa? bile su?lanacak fazla bir taraf? yok. As?l sakatl?k, b?t?n medya mekanizmas?n?n bunlar? kald?racak pozisyona gelmesi. Tart??man?n neye dayand???n? hat?rlayal?m: Ahmet Hakan, ?ark?c? Neco i?in ?Ha?met?in kay?npederi? diye yazd?. ??nk? Neco?nun e?inden ayr?lmas?, bir s?redir birinci sayfalardan d??meyen haberlerden biri. Neco?nun k?z? da bir gazetede yazarl?k yap?yor ve Ha?met Babao?lu ile birlikte oldu?undan da millet?e haberimiz var.
Peki en son ne zaman ?Bir ?ark?c?n?n e?inden ayr?lmas?, ya da kimin kimle birlikte oldu?u neden haber oluyor? diye sorduk? Hatta, ?Neden k??eyazarlar? bu konular? yazma hakk?na sahip? diye ?rne?in? Bunlar? vahim bulmak yerine g?lmeyi tercih ediyoruz. Kavgalar, tehditler, ne zamandan beri komik oldu?
***
K??eleri birbirine katan bir ba?ka mesele de, bir al??veri? hakk?nda. Hafta ba??nda ortaya at?lan haberlere g?re, ?nce Almanya?n?n en b?y?k medya grubu Springer, Do?an grubunun y?zde 25?ine 375 milyon Avro kar??l???nda ortak oldu. Aradan bir iki g?n ge?ti ge?medi, Do?an grubunun Almanya?da yap?lacak Sat1 kanal?n?n ihalesine girece?i a??kland?. Buradaki mebla??n 5 milyar Avro?ya kadar ??kabilece?inden s?z ediliyor.
Al??veri?ler tart??ma yaratt?. ??nk?, miktarlar ?yle y?ksekti ki, spek?lasyonlar ?retilmeye ba?land?. Sonra da spek?lasyonlara kar??l?klar verildi ve i? iyice ?irkinle?ti. Bir hat?rlayal?m:
* O ihaleye Do?an??n ?i?e?i burnunda orta?? Springer?in girmek isteyip giremedi?i ortaya ??kt?. Do?an, Springer hesab?na i? yap?yordur, dediler.
* Bizi ?ekemediklerinden ?yle diyorlar, biz yurtd???nda i? yapan b?t?n T?rk firmalar?n? destekleriz, onlara benzemeyiz, dediler.
* Ama bizim gazetenin Avrupa?da bas?lmas?n? tehditlerle engellemeye ?al??t?lar, dediler.
* ?yle ?ey olmaz, Bild?e sordum, onlar da olmaz dedi, dediler.
* H?rriyet, Sabah??n yay?n hakk?n? almaya ?al??t?, mahkeme engel oldu, dediler.
* Sabah tiraj raporlar?n? ?arp?t?yor, patronu kand?rmaya ?al???yor, dediler?
Tart??ma ?Sen zaten b?ylesin?, ?Bizim gruba geldi?inde ?yle demiyordun? seviyesinde devam ediyor. Bu at??may? yapan da, ?lkenin en b?y?k iki grubunun en tepedeki y?neticileri. ?ki taraf birden do?ru s?yleyemeyece?ine g?re de, en az biri yalan s?yl?yor. En az?ndan bundan eminiz.
Hangisinin ne kadar ger?ek oldu?u, ?ok s?rmeden ortaya ??kar elbet. Ama daha ?nemlisi, yukar?da say?lan kar??l?kl? su?lamalardan herhangi biri i?in ?Onlar yapmaz ?yle ?ey? diyebiliyor muyuz? Yap?lan neredeyse her su?lama, pekala inand?r?c? geliyor kula?a. ?ster h?lleli sat?? olsun, ister matbaaya tehdit, ister patronu kand?rma?
Kar?? taraf? y?pratmaya ?al???rken, topluca, hep beraber batt?klar?n?n fark?nda de?iller anla??lan. B?yle ?irkin at??malar s?rd?k?e olan, b?t?n medyan?n g?venilirli?ine oluyor.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net