Hayvanlarda e?cinsellik sorusu

Hayvanlarda e?cinsellik, bilim insanlar? taraf?ndan hen?z derinlemesineara?t?r?lm?? bir konu de?il. Bunun en ?nemli sebebi, zoolojinin ?iftle?memerkezli d?nya bak???.


Hayvanlarda e?cinsellik, bilim insanlar? taraf?ndan hen?z derinlemesine ara?t?r?lm?? bir konu de?il. Bunun en ?nemli sebebi, zoolojinin ?iftle?memerkezli d?nya bak???. Baz? bilim insanlar?, e?cinselli?in evrim a??s?ndan baz? avantajlar sa?lad???n?n da alt?n? ?iziyor. Hemcinslerin birlikteli?i, d??manlara kar?? g?? birli?i yapmak anlam?na geliyor. Bockman, bonobo maymunlar?nda, ?rne?in sadece heteroseks?el olanlar?n arkada? bulmakta zorluk ?ektiklerini belirtiyor. Kara ku?ularda da yavrular?n y?zde 25'i, homoseks?el ?iftler taraf?ndan yeti?tiriliyor. Ku?larda g?r?len bir di?er davran?? ?zelli?inde, erkek ku? di?i bir ku?u d?lleyerek yavru sahibi oluyor, ancak bu yavrular? homoseks?el partneriyle birlikte yeti?tiriyor. ?te yandan, zoologlar, bir?ok hayvan?n ?ift-cinsiyetli oldu?unu, hem erkek hem kad?n cinsel organlar?na sahip olduklar?n?n alt?n? ?iziyor.
www.evrensel.net