28 Kasım 2006 00:00

ABAK?S

Vir?sler, solucanlar, i?letim sistemlerindeki g?venlik a??klar?, ?e?itli programlardaki arka kap?lar, phishing, casus yaz?l?mlar... Internete ba?l? bir bilgisayar? tehdit eden etmenlerin listesi uzay?p gidiyor. Peki b?t?n bu uzay?p giden tehditler listesine kar?? kendimizi nas?l koruyabiliriz?

Paylaş

Vir?sler, solucanlar, i?letim sistemlerindeki g?venlik a??klar?, ?e?itli programlardaki arka kap?lar, phishing, casus yaz?l?mlar... Internete ba?l? bir bilgisayar? tehdit eden etmenlerin listesi uzay?p gidiyor. Peki b?t?n bu uzay?p giden tehditler listesine kar?? kendimizi nas?l koruyabiliriz?
-?ncelikle ?k?r?lamayacak sistem yoktur? ?nermesini unutmamak laz?m. Al?nabilecek t?m tedbirleri alm?? olsan?z bile hen?z bilinmeyen bir g?venlik a???? ya da truva at? bile telafisi zor veri kay?plar?na yol a?abilir. ?nemli dosyalar? s?k s?k ve d?zenli olarak yedeklemek olas? kay?plar? en aza indirecektir.
-Mutlaka bir anti-virus yaz?l?m? kullan?n ve yaz?l?m?n g?ncellemelerini aktif hale ge?irin. Freeware, shareware ya da demo olarak kullanabilece?iniz pek ?ok anti-virus program? bulunuyor. Benim tavsiyem AVG(free.grisoft.com - ?cretsiz) ve NOD32(www.eset.com - 30 g?nl?k deneme s?r?m?)
-Casus yaz?l?mlar? tesbit edebilen programlarla d?zenli olarak sisteminizi g?zden ge?irin. Bu i? i?in SpyBot Search & Destroy ya da Ad-Aware ideal programlar.
-??letim sisteminiz i?in yay?nlanan g?venlik yamalar?n? mutlaka kurun. Yamal? boh?a delik boh?adan iyidir.
-?ok say?da kullan?c? taraf?ndan tercih edilen programlar, sald?rganlar taraf?ndan daha iyi analiz edilir ve g?venli?i az kullan?lan alternatif programlara g?re daha azd?r. Firefox, Thunderbird, Gaim vb. alternatif programlar? kullanmak sald?rganlar?n i?ini zorla?t?racakt?r.
-MSN, Gaim, Skype vb. programlar? kullan?rken tan?mad???n?z ya da g?venmedi?iniz ki?ilere dosya g?ndermeyin, onlardan dosya kabul etmeyin, bu ki?ilerle sesli ya da g?r?nt?l? ba?lant? kurmay?n. Aksi takdirde kar??daki ki?i kolayl?kla IP adresinizi tesbit edebilir.
-Bilgisayar?n?za firewall yaz?l?m? y?kleyin ve hangi programlar?n Internete eri?ebilece?ini ayarlay?n. Ayr?ca d??ardan gelecek ba?lant?lar? engelleyin. Comodo(www.personalfirewall.comodo.com - ?cretsiz), ya da Kaspersky Internet Security(deneme s?r?m?) kullan?labilir.
-Uzak Masa?st?, NetBIOS gibi bilgisayar?n?za uzaktan ba?lant? kurulmas?na izin veren servisleri e?er kullanm?yorsan?z, devre d??? b?rak?n.
-Kablosuz a? kullan?yorsan?z WPA ?ifrelemesini etkinle?tirin. WPA ?ifrenizin 20 karakterden uzun ve tahmin edilemez olmas?na ?zen g?sterin.
-Her hangi bir servis ya da alet i?in size verilen ilk ?ifreyi mutlaka de?i?tirin. ?ifrelerinizde en az birer adet b?y?k harf, k???k harf ve say? kullanmaya ?zen g?sterin.
B?t?n bu sayd?klar?m bilgisayar?n?za yap?lan sald?r?lar?n ba?ar? olas?l???n? d???recektir. Son olarak ?k?r?lamayacak sistem yoktur? ?nermesini tekrar hat?rlatmakta fayda var.
...
Internet Cafelere Denetim
Kanunsuz i? yapmay? planlayanlar?n Internet cafeleri kulland???na dair ?ikayetler nedeniyle Ula?t?rma Bakanl???, Internet cafeleri kullananlar?n kimliklerinin kayd?n?n tutulmas? i?in yasal d?zenlemeler haz?rl?yor. D?zenlemeler yasala??rsa; cafelerde kimin ne zaman Internet?i kulland???n?n kayd? tutulacak. Her hangi bir su? i?lenmesi durumunda e?er kay?t yoksa; su?tan cafe sahibi sorumlu tutulacak.
...
Video Solucan?
Her teknolojiyi kendilerine silah ve sald?r? arac? olarak kullanabilen hacker?lar, son zamanlarda internet kullan?c?lar? aras?nda moda olan Videolar? hedef ald?lar. W/32 Realor; Internet?de dola?an, Media Player ve Real Player gibi bir ?ok medya oynat?c?s? ile izlenebilen videolara kendini bula?t?ran yeni ke?fedilen ak?ll? bir solucan. Videoyu indirdi?iniz zaman bula?m?? olan W/32 Realor solucan? Internet Explorer??n daha ?nce yamalanan bir g?venlik a????n? kullanarak hacker??n daha ?nceden haz?rlam?? oldu?u sahte web sitesine ba?lan?yor. B?ylece siz fark?nda olmadan bilgisayar?n?z hacker?n payla??m?na a??l?yor. W/32 Realor??n ?imdiye kadar Google Video, MySpace, YouTube Gibi ?nl? ve b?y?k Video payla??m sitelerinde g?r?nd??? bildirildi. W/32 Realor solucan? Microsoft?un , Internet Explorer i?in ??kartt??? bir dizi g?venlik yamas?ndan bir tanesini imha etti?i ve bu yolla kendini ?nceden haz?rlanan sitelere g?ndermesi de Microsoft?un g?venlik yamalar?na olan g?vensizli?i bir kere daha g?sterdi.
...
PlayStation3 T?rkiye Karaborsas?nda
11 Kas?m?da Japonya, 17 Kas?m?da da ABD?de piyasaya ??kan oyun konsolu PlayStation 3 (PS3), T?rkiye?de ?karaborsan?n karaborsas?na? d??t?. ABD ve Japonya?da karaborsadan sat?n al?nan PS3?ler T?rkiye?de ikinci kez karaborsa sat?l?nca, fiyatlar? 4 bin YTL?yi buldu.
ABD?de herkese en fazla bir tane PS3 sat?ld??? i?in karaborsac?lar?n evsizleri para kar??l???nda kuyru?a soktu?u iddia ediliyor.
SONY Eurosia PlayStation ?r?n M?d?r? ?smail Orun, PS3??n a??k art?rmaya d??mesinde ?piyasa kurallar?n?n i?ledi?ini? belirtmekle birlikte, kar??la??labilecek DVD uyum sorunlar? konusunda uyar?larda bulundu.
...
?640 Kilobyte bellek her hangi biri i?in yeterli olacak.? (Bill Gates, 1981)
G?khan Bayram
ÖNCEKİ HABER

para maymunu bile bozuyor...

SONRAKİ HABER

CHP'li Özel: Tüm diktatörler en çok meydanlardan korkar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa