Bu k?? yaprakla ge?er mi!

K?r?kkaleli ev kad?nlar?, sonbaharla birlikte a?a?lardan d?k?len yapraklar? toplay?p, k???n yakarak ev ekonomisine katk? sa?l?yor.


K?r?kkaleli ev kad?nlar?, sonbaharla birlikte a?a?lardan d?k?len yapraklar? toplay?p, k???n yakarak ev ekonomisine katk? sa?l?yor.
Evin bah?elerinde bir araya gelen kad?nlar, imece usul? ?al??arak i?i daha ?abuk bitiriyor. Toplanan yapraklar? torbalara dolduran ?ocuklar ise annelerine yard?mc? oluyor.
Toplanan yapraklar? kad?nlar?n kimi, yufka yap?m?nda kullan?rken kimileri ise k?m?r?n tutu?mas? i?in sobaya at?yor.
Ekonomilerinin iyi olmad???ndan dolay? daldan d??en yapraklar? toplayarak yakt?klar?n? a??klayan Yeter ?elik, k?m?r fiyatlar?n?n ge?en seneye g?re ikiye katland???n? ve alamad?klar?n?, bu y?zden yaprakla ?s?nmaya ?al??acaklar?n? s?yledi. ?nceden k?m?r? tonla ald?klar?n? belirten ?elik, ?K?m?rde torbaya, daha sonra kiloya d??t?k. Alacak g?c?m?z kalmad?? ?eklinde konu?tu.
Fazla ?s?tmasa da...
?ocuklar?n ?s?nmas? i?in a?a?tan d?k?len yapraklar?n imdatlar?na yeti?ti?ini dile getiren Ay?e Sapmaz da, ?D?k?len yaprak ve cam kozalaklar?n? topluyoruz. Bir alana serip kurumalar?n? bekliyoruz. Daha sonra yak?yoruz. Fakat sobaya koydu?umuz yapraklar bir anda yan?p bitiyor. S?cakl???n? fazla hissetmiyoruz? diye konu?tu.
Yapraklarla yap?lan yufkalar?n daha lezzetli oldu?unu belirten Dilek A??k ise ?Yapraklar sayesinde yufka yaparken yakacak almayarak ev ekonomisine katk? sa?l?yorum. E?im buna seviniyor. Ayr?ca yapraktan yap?lan yufkalar?n lezzetini di?er yakacaklar tutmuyor? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net