Futbol g?lgede kald?

Yine, sahadaki futbolun hi? ama hi?bir ?nemi kalmad???n? g?sterecek ve oyunu tamam?yla g?lgede b?rakacak denli vahim olaylara tan?k olduk. Art?k neredeyse iyice kan?ksad???m?z, al??t???m?z onca kirlili?e ve yozla?m??l??a kar??n, yine de baz?lar?n?n futbolu alg?lay?? bi?imlerinden deh?ete kap?lmamak m?mk?n de?il.


Yine, sahadaki futbolun hi? ama hi?bir ?nemi kalmad???n? g?sterecek ve oyunu tamam?yla g?lgede b?rakacak denli vahim olaylara tan?k olduk. Art?k neredeyse iyice kan?ksad???m?z, al??t???m?z onca kirlili?e ve yozla?m??l??a kar??n, yine de baz?lar?n?n futbolu alg?lay?? bi?imlerinden deh?ete kap?lmamak m?mk?n de?il.
Fenerbah?e ?kinci Ba?kan? Nihat ?zdemir?in, Palermo ma??ndan sonra s?yledikleri, T?rkiye?de y?neticilerin futbola saha d???ndan m?dahale etmeye ne kadar hevesli olduklar?n? bir kez daha g?sterdi. ?zdemir, tehditkar bir ?slupla, Trabzonspor ma??n?n hakemi B?lent Demirlek?in, birtak?m tezgahlar i?inde yer alabilece?ini ima ederek, t?m spor kamuoyunu bu ma?? dikkatle izlemeye davet etti. ?stelik son T?rkiye Kupas??n? da yine ayn? hakemin yanl?? kararlar? nedeniyle kaybettiklerini iddia etmekten de geri durmad?. Bu laflar?n, akl?nca uyan?kl?k yaparak hakemi ma? ?ncesinden bask? alt?na almaya ?al??maktan ba?ka bir anlam? olabilir mi? Milyonlarca taraftar? olan bir kul?b?n, en y?ksek d?zeydeki ikinci y?neticisinin spor k?lt?r?nden, spor eti?inden bu denli nasipsiz olmas?, ona bu kadar sorumsuzca, bu kadar aymazca, bu kadar k??k?rt?c? konu?ma hakk? verir mi? Kendilerine kar?? olas? bir tezgahtan ku?kuland???n? s?ylerken, as?l tezgah? kendisi kurmaya ?al???yor. ??in garibi bu laflara hi?bir Fenerbah?eli de olumsuz tepki g?stermedi. Memleket futbolunun i?ler ac?s? hali bu i?te. Tutulan tak?m?n y?neticisi ?ike yapt???n? itiraf bile etse, belli ki yanda?lar?ndan, ?helal olsun adama... tak?m? i?in ne b?y?k fedakarl?k yapm??? ?eklinde ?vg? alacak. ?Ayak oyunlar?? konusunda bu kadar maharetli y?neticilere sahip Fenerbah?e?ye UEFA Kupas? bile az...
?Taraftar velinimetimizdir?
Futbolumuzdaki di?er bir b?y?k sorun ise fanatik taraftar olarak adland?r?lan g?ruhun her ge?en hafta giderek daha da azg?nla?mas? ve stadyumlar? art?k tam anlam?yla birer ?iddet mekan?na d?n??t?rmesi. Buna kar?? ciddi anlamda tepki veren hi? kimse yok. G?z? d?nm?? taraftar ne yaparsa yaps?n hakl? kabul ediliyor. Futbolcusundan, teknik adam?na, y?neticisinden, medyas?na kadar herkes, tam anlam?yla taraftar yalakas?. Hi? kimse -tabii biraz da korkudan- fanatik taraftarlara toz kondurmuyor. Taraftarlara, t?ccarca bir ?m??teri velinimetimizdir? mant???yla bak?ld??? i?in yap?lan azg?nl?klar, ?tak?m ?ok k?t?, taraftar ?fkelenmekte hakl?? gibi sa?mal?klarla ge?i?tirilmeye ?al???l?yor. ??in i?ine bir tak?m sosyal sorunlar? soku?turarak futbol ?iddetine gerek?e uydurmak da art?k ?ok komik ka??yor. Yok i?sizmi? de, yok gelecek kayg?s? varm?? da, o y?zden bu kadar ?fkeliymi?. Her i?siz kalan, her gelecek kayg?s? duyan, tuttu?u tak?m i?in adam ?ld?recek denli insanl???na yabanc?la??rsa hepten yand?k o zaman. ?iddet d??k?n? taraftarlara y?nelik b?t?n bu masa ba?? ?r?n? ?parlak? yorumlar ve s?n?rs?z ho?g?r?l? yakla??mlar, onlar? daha da cesaretlendirerek, futbol kaynakl? sa?ma sapan gerilimi k?r?klemekten ve yeniden ?retmekten ba?ka bir i?e yaram?yor do?al olarak.
?Trib?n cengaverleri?
Be?ikta???n ?cengaver? taraftarlar?, Bursasporlu futbolculara ellerinden gelen her t?rl? pisli?i yaparak iki tak?m aras?nda zaten y?ksek olan gerilimi, ?kan davas?na? d?n??t?recek geli?melerin tohumlar?n? ektiler. Bursaspor?a olan kinlerini, k?f?rle kusup durdular ma? boyunca. Ma?tan ?nce de stadyumun d???nda ma?a gelmelerine izin verilmeyen Bursal? taraftar av?na ??kt?lar. Olur ya, hani belki birka? gafil Bursal? ma?? seyretmeye gelir, i?te onlar?n hesab?n? g?rmek i?in. Bursaspor?un k?me d??mesinde Be?ikta???n oynad??? rol, telefon kay?tlar?yla a??k?a ortaya ??km??ken, ?erefli m?cadelenin ne demek oldu?unu bilen taraftarlardan, olay? kan davas?na d?n??t?rmeleri de?il, bu pisli?in kendi kul?plerindeki sorumlular?ndan hesap sormalar? beklenirdi oysa.
Trabzon?da da Fenerbah?e yenilgisinin ?fkesi vard?. Ma? boyunca zaman zaman trib?nlerden y?kselen, ?vur k?r par?ala, bu ma?? kazan? tezah?rat?, ma? sonunda k?smen de olsa hayat buldu. Taraftarlar k?r?p par?alad?klar? koltuklar?n bir k?sm?n? birbirlerine, bir k?sm?n? ise sahaya f?rlatarak, ?fkelerini yat??t?rmaya ?al??t?lar. Avni Aker?de k?r?lan koltuk say?s? 4 bin civar?nda. ?Buras? Trabzon, buradan ??k?? yok? tezah?rat? ile, Zico?ya ya?d?r?lan maddeler de, geleneksel Trabzon misafirperverli?inin bir par?as? olsa gerek!..
Galatasarayl? taraftarlar da Sivas ma??nda, s?rekli olarak Fenerbah?e?ye k?frettiler. ?n?m?zdeki hafta sonunda oynanacak derbiye kendilerini haz?rl?yorlard? belli ki. Futbolun memleket ?ap?nda bir gerilim kayna?? haline gelmesine onlar da ellerinden gelen katk?y? sundular. Bakal?m federasyonun g?c?, bu tak?mlara saha kapama cezas? vermeye yetecek mi?
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net