G?c?m?z birlikteli?imizdir

Zalime kar?? dimdik ayakta y?r?meye ?al???yoruz. Fabrikan?n kurulu?undan beri b?t?n i??iler fedakarca ?al??t?. Kendi eme?imizin d???nda bir ?ey istemememize ra?men, kendi eme?imizin kar??l???n? bile alamaz duruma geldik. Bu nedenler bizi sendikal? olmaya itti.


Zalime kar?? dimdik ayakta y?r?meye ?al???yoruz. Fabrikan?n kurulu?undan beri b?t?n i??iler fedakarca ?al??t?. Kendi eme?imizin d???nda bir ?ey istemememize ra?men, kendi eme?imizin kar??l???n? bile alamaz duruma geldik. Bu nedenler bizi sendikal? olmaya itti.
Tek iste?imiz insanca ?al??makt?. G?neydo?u?daki i?sizli?i, burada fabrikalar?n olmay???n? bahane ederek, patron, tehditlerle bask? yapabiliyordu. Patron, sadece bununla yetinmeyip di?er patronlar gibi siyasi g?ce sahipti ve b?t?n i?lerini her kurumda ba?layabiliyordu. ?imdi ise, i?e yeni giren i??ilere bo? senet imzalatarak b?t?n haklar?n? daha i?e ba?lar ba?lamaz ellerinden alabiliyor.
?al??t???m?z Aky?l Fabrikas?, devlet deste?iyle, buradaki i?siz insanlara s?zde i? sahas? yarat?laca?? vaadiyle kuruldu. Bir yandan devlet burada i?sizli?i azaltmak ama?l? fabrikan?n kurulu?una destek verirken, di?er yandan kay?t d??? ekonomide hi?bir denetimi ortaya koymuyor. E?er kay?t d??? ekonomiyi kontrol alt?na alacaklarsa, ilk ba?ta devletin gelip bu i?e Aky?l? dan ba?lamas? gerekiyor.
Biz sendikal? oldu?umuz i?in i?ten ??kar?ld?k. ??kar?lan i??iler olarak ba?ka bir fabrikaya ba?vuru yapt???m?zda, daha ?nce Aky?l i??isi oldu?umuzdan ve sendika ?al??mas? y?r?tt???m?zden dolay? bizi i?e alm?yorlar. Zaten i? sahas? a??s?ndan geride olan Diyarbak?r? da bir de bu durumla kar??la?maktay?z.
?unu da belirtmek gerekir ki, bizim grevimizin ba?ar?l? olmas? i?in ulusal bas?ndan da destek bekliyoruz, ama onlardan hi?bir destek g?rm?yoruz. Grevde olan 250 i??inin sorunlar?yla ilgileneceklerine, gidip kedinin a?aca nas?l ??kt???n?, ?bo ile H?lya?n?n evliliklerini yans?tmaktan ba?ka bir ?ey vermiyorlar.
Son olarak ?unu s?yleyebiliriz ki; grevimize, sendikalardan ama daha ?ok s?n?f karde?lerimizden destek bekliyoruz. ?unu iyi bilmek gerekiyor ki, patronlar nas?l birbirleriyle dayan??ma i?erisinde hareket ediyorlarsa, onlara kar?? eme?imizi kazanmak i?in bizim de kendi s?n?f karde?lerimizle hareket etmemiz gerekiyor.
Ya?as?n ???i S?n?f? Dayan??mas? !!!
Grevdeki AKYIL ???ileri (D?YARBAKIR)
www.evrensel.net