Acarkent ruhsat? iptal edilsin

T?keticiyi Koruma Derne?i (T?KODER) Beykoz ?ube Ba?kan? Mimar Aysel Can Ek?i, Beykoz?a ba?l? Dereseki K?y?ndeki Serdaro?lu ?zel Orman?ndaki arazi vurgununa ili?kin bas?n toplant?s? d?zenledi. Acarlar ?n?aat taraf?ndan yap?lan villalar?n ka?ak oldu?unu s?yleyen Ek?i, Beykoz Belediyesi?nin de Dan??tay??n verdi?i y?r?tmeyi durdurma karar?n? hi?e sayd???n? belirtti.


T?keticiyi Koruma Derne?i (T?KODER) Beykoz ?ube Ba?kan? Mimar Aysel Can Ek?i, Beykoz?a ba?l? Dereseki K?y?ndeki Serdaro?lu ?zel Orman?ndaki arazi vurgununa ili?kin bas?n toplant?s? d?zenledi. Acarlar ?n?aat taraf?ndan yap?lan villalar?n ka?ak oldu?unu s?yleyen Ek?i, Beykoz Belediyesi?nin de Dan??tay??n verdi?i y?r?tmeyi durdurma karar?n? hi?e sayd???n? belirtti.
Belediyelerin ormanl?k alanlara in?aat ruhsat? veremeyece?ini hat?rlatan Can Ek?i, ruhsat verme yetkisinin Orman Bakanl???nda bulunmas?na ra?men belediyenin yasalar? hi?e sayarak Acarlar?a in?aat ruhsat? verdi?ini belirterek ?1 Milyon a?a? kesildi. Belediye Ba?kan? benim d?nemimde yap?lmad? diyor ama yarg?n?n verdi?i kararlara itiraz edip, y?r?tmeyi durdurma karar?n? temyize g?t?r?yor? diye konu?tu.
Y?kselen tepkiler ve yarg?n?n verdi?i kararla in?aat? m?h?rleyen belediyenin, in?aat?n ne durumda oldu?una, ka? binan?n bitirildi?ine dair bir bilgi haz?rlamad???na i?aret eden Can Ek?i, ?M?h?rlenmesine ra?men in?aata ara vermeden devam ettiler. ?u ana kadar bitmi? 800 villa bulunuyor? dedi.
Orman talan?na kar?? ??kt?klar?n? ifade eden Can Ek?i, 4?te 3?? orman olan ve ?stanbul?un akci?eri vazifesini g?ren Beykoz?un planl? bir talanla kar?? kar??ya oldu?unu dile getirerek, ?Biz buna kar?? ??k?yoruz. Kar?? ??kt???m?z i?inde belediyenin kirac?s? oldu?umuz dernek binas?ndan ??kar?lmak isteniyoruz, yarg?n?n y?r?tmeyi durdurma karar? verdi?i g?nlerde Beykoz Belediyesi de bize tahliye davas? a?t?? dedi.
Hukuka ayk?r? olarak verilen ruhsat?n iptal edilmesini talep eden Can Ek?i, yarg? kararlar?n?n yerine getirilmesini, Acarlar?a in?aat ruhsat? verenler hakk?nda da yasal i?lem ba?lat?lmas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net