Kad?na ?iddete kar?? i?yerlerinde siyah kurdele!

KESK, ?toplumda var olan cinsiyet e?itsizli?ini sorgulamak, kad?na y?nelik ?iddete kar?? toplumsal duyarl?l?k olu?turmak? amac?yla bir kampanya ba?latt?.


KESK, ?toplumda var olan cinsiyet e?itsizli?ini sorgulamak, kad?na y?nelik ?iddete kar?? toplumsal duyarl?l?k olu?turmak? amac?yla bir kampanya ba?latt?.
KESK ?yesi kamu emek?ileri, kampanya kapsam?nda d?n i?yerlerine, ?zerinde ?Yar?n de?il, hemen ?imdi? yazan ve kad?n ile erke?in e?it oldu?unu g?steren bir resmin bulundu?u kokart ve siyah kurdele takarak gittiler.
25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Uluslararas? M?cadele ve Dayan??ma G?n? nedeniyle d?zenlenen kampanya s?resince, KESK ?yeleri, konuyla ilgili bast?rd?klar? bro??rleri i?yerlerinde da??tt?lar. E?itim emek?ileri, derslerinin bir k?sm?n? bu konuya ay?rarak, bro??r da??tt?lar, okullarda ya?anan ?iddeti de anlatt?lar.
?Evde de okulda da?
Ankara?da E?itim Sen Kad?n Sekreteri Elif Akg?l, Bat?kent ?evket Evliyagil Lisesi?nde bir a??klama yapt?.
Akg?l, kad?na y?nelik ?iddetin ?ok yo?un ve yayg?n oldu?una dikkat ?ekerken, okullarda da ?iddetin artt???na vurgu yapt?. Akg?l, ailede, e?itim kurumlar?nda ve toplumun t?m birimlerinde y?kselen ?iddet dalgas?n?n kayg? verici boyutlara ula?t???n?n alt?n? ?izerek, kamunun tasfiyesine y?nelik politikalar, tar?m ve ?zelle?tirme politikalar?n?n sonucu ?retimin par?alanmas?n?n kad?n istihdam?n? do?rudan etkiledi?ini dile getirdi.
Milyonlarca kad?n?n sosyal refahtan yoksun ve g?vencesiz bir ?ekilde kay?t d??? sekt?rde ?al??mak zorunda b?rak?ld???n? vurgulayan Akg?l, T?rkiye?de ani ve kitlesel g???n yol a?t??? i?sizlik, yoksulluk, e?itimsizlik ve uyu?turucu kullan?m? gibi etkenlerin de bu gerilimleri t?rmand?rd???n? ifade etti.
Akg?l, ?Biz kamuda ?al??an kad?nlar, kad?n?n ezilmi?li?ini sorgulamak, g?? ili?kilerinden beslenen ?iddetin her t?r?n? mahkum etmek, kad?n eme?ini yok sayan, ikincille?tiren s?m?r?ye kar?? ??kmak i?in sesimizi y?kseltiyoruz? dedi.
Ayr?mc?l???n ?nlenmesi, yasal d?zenlemelerin tamamlanmas?, kamusal hizmetlere b?t?eden aktar?lan pay?n art?r?lmas?, kad?n s???nma evlerinin faaliyete ge?irilmesi gibi taleplerini s?ralayan Akg?l, bu s?re?te e?itimin, e?itim kurumlar?n?n b?y?k bir rol oynad???na da dikkat ?ekerek, e?itim emek?ilerini kampanyaya destek vermeye ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
Valilik, kad?na ?iddeti ?nemsemiyor
E?itim Sen 1 No?lu ?ube, 25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele G?n? nedeniyle kad?na uygulanan ?iddete kar?? duyarl?l?k olu?turmak amac?yla haz?rlanan ders program?n?n valilik taraf?ndan reddedildi?ini duyurdu.
Konuyla ilgili sendikada yap?lan bas?n toplant?s?nda bilgi veren E?itim Sen 1 No?lu ?ube Kad?n Sekreteri Aynur Hac?o?lu, haz?rlanan ders program?ndaki amac?n, ?iddetin ??rencilerde kad?na y?nelik ?iddet davran??lar?na kar?? duyarl?l?k olu?turmak ve m?cadele bilinci kazand?rmak oldu?unu belirterek, ?zmir Valili?i?nin bu ?al??may? kabul etmedi?ini dile getirdi.
Hac?o?lu, ?Bizler bu alanda uzun y?llard?r ?al??malar? olan ve ?zmir?de e?itim i?kolunda yetkili sendika olarak kad?na y?nelik ?iddete ili?kin yap?lanlar?n g?stermelik olmaktan ?teye gitmesini ve bu konuda samimiyetle ??z?m ?nerileri olu?turulmas?n? istiyoruz. Ancak valili?in ?nerimize yakla??m? bu konudaki kayg?lar?m?z? art?rm??t?r? diye konu?tu. Valili?in reddedi? gerek?elerinin yerinde olmad???n? aktaran Hac?o?lu, konunun ?nemsenmedi?i izlenimi edindiklerini s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net