?rk?ten istatistik

2006?n?n ilk dokuz ay?nda i?lenen su?lar?n istatistikleri t?yler ?rpertici. Her d?rt saatte bir ki?i ?ld?r?ld?. Her saat ba?? bir ki?i kapka???lar?n sald?r?s?na maruz kald? ve her yar?m saatte bir ki?i aile i?i ?iddetin kurban? oldu.


2006?n?n ilk dokuz ay?nda i?lenen su?lar?n istatistikleri t?yler ?rpertici. Her d?rt saatte bir ki?i ?ld?r?ld?. Her saat ba?? bir ki?i kapka???lar?n sald?r?s?na maruz kald? ve her yar?m saatte bir ki?i aile i?i ?iddetin kurban? oldu.
Emniyet Genel M?d?rl???, resmi internet sitesinde yay?nlad??? asayi? olaylar?nda, T?rkiye genelinde y?l?n ilk 9 ay?l?k b?l?m?nde cinayete kurban giden ki?i say?s?n? 1610 olarak a??klad?. Ayn? raporda aile i?i ?iddete maruz kalan ki?i say?s? ise 12 bin 784.
A??klanan Ana Komuta Kontrol Merkezi Daire Ba?kanl??? verilerinde 9 ayl?k dilimde T?rkiye genelinde 465 ki?i ?ld?r?lmek istenirken, 30 bin 977 ki?i kasten yaraland?. 1290 ki?inin intihar etti?inin belirtildi?i raporda 14 bin 78 ki?i de intihara te?ebb?s etti. 54 bin 862 ki?inin ??kan olaylarda dayak yedi?inin a??kland??? raporda 7 bin 141 polisin, sald?r?, k?f?r ve mukavemetle kar??la?mas?.
67 bin 79 evden, 42 bin 331 i?yerinden, 3 bin 199 resmi kurumlardan, 53 bin 20 otomobil h?rs?zl??? meydana gelirken, 23 bin 537 ara? ?al?nd?. ?zellikle ?stanbul, Ankara ve ?zmir gibi b?y?k ?ehirlerin ba?? ?ekti?i metropollerde 9 bin 668 kapka? olay? meydana geldi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net