G?NCEL

 • D?n, b?t?n gazetelerde yay?nland? haber. Gazetelerin y?neticileri haberi man?et yapmam??t? ama g?rmezden de gelememi?ti. Haber, Amerikan Newsweek dergisinde yay?nlanan bir makale idi. Zeyno Baran taraf?ndan yaz?lan makalede, T?rkiye?de ?n?m?zdeki g?nlerde bir askeri darbe olas?l??? y?zde elli ihtimal olarak de?erlendiriliyordu.


  D?n, b?t?n gazetelerde yay?nland? haber. Gazetelerin y?neticileri haberi man?et yapmam??t? ama g?rmezden de gelememi?ti. Haber, Amerikan Newsweek dergisinde yay?nlanan bir makale idi. Zeyno Baran taraf?ndan yaz?lan makalede, T?rkiye?de ?n?m?zdeki g?nlerde bir askeri darbe olas?l??? y?zde elli ihtimal olarak de?erlendiriliyordu.
  Zeyno Baran, bu makaleyi yazmay? ?ok ?nceden planlad???n?, makaleye dayanak olan g?r??meleri ABD?ye gidip gelen askerlerle aylar ?nce yapt???n?, ama makaleyi ancak yazabildi?ini s?ylemi?.
  Baran, darbenin post-modern bir darbe olaca??n?, 28 ?ubat benzeri bir s?re? ya?anaca??n? da belirtmeyi ihmal etmemi?.
  Eskiden bu gibi durumlarda ?S?ylentisi ger?ekle?mesinden beter? denirdi.
  Asl?nda Zeyno Baran??n makalesi de bir 28 ?ubat operasyonunun par?as? olarak de?erlendirilebilir.
  S?re?, Newsweek?te yay?nlanan makaleden ?nce ba?lam??t?. Newsweek?te yay?nlanan makalenin anlam?, ABD?den s?ylenen her ?eyin T?rkiye?de baz? ?evrelerde daha dikkatli dinlenmesinden kaynaklan?yor olabilir.
  Darbe s?ylentisinden iki taraf da, yani; askerler de, AKP de siyasi yarar sa?layabilir.
  Askerler, darbe s?ylentileri ve 28 ?ubat?ta g?rev alm?? baz? kurumlar? kullanarak Tayyip Erdo?an??n cumhurba?kanl???n? ?nlemeyi deneyecektir. Tabii, bu kez Milli G?venlik Kurulu Genel Sekreterli?i, Bat? ?al??ma Grubu vb. ara?lar elinde yok. Bas?n da hen?z and??lanmaya haz?r de?il.
  Tayyip Erdo?an ise, darbe s?ylentileri ile da??lan taban?n?, kendisinden umudunu kesmi? yoksul kesimleri ve darbe kar??tlar?n? arkas?nda toplamay? planlayabilir. B?yle bir toparlanma en az?ndan milletvekili se?imleri i?in AKP?ye gerekli olacakt?r.
  Bu arada 28 ?ubat g?nlerine benzeyen bir cephele?me, yava? yava? kristalize olmaya ba?lam??t?r.
  Gerilimin iki taraf? da ekonomik bir krize meydan vermemeye gayret g?stermektedir. Son g?nlerde T?rkiye?ye giren yabanc? sermayenin y?zde ondan fazla olmas? da, ekonomik kriz ??kma olas?l???n?n zay?f oldu?una i?aret say?labilir.
  Taraflardan birinin ?u anda di?erine kar?? ?st?nl???nden s?z etmek m?mk?n de?il gibi g?r?nmektedir.
  ?imdilik, Zeyno Baran??n makalesi, malumun ilan? say?labilir. Ama, ?n?m?zdeki g?nlerde konu hakk?nda ABD ve AB?den ?e?itli m?dahalelerle birlikte ?ok say?da makale de beklenebilir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net