Sans?re kar?? SSS!

Muhalif sesleri engellemeye d?n?k sans?re son verilmesi i?in, m?zik sanat??lar?n?n ba?latt??? ve giderek di?er sanat dallar?n? kapsamas? hedeflenen ?Sanatta Sans?re Son (SSS) Giri?imi?, kurulu?unu ilan etti. Giri?ime, ?ok say?da m?zik ve sinema sanat??s? ile yazar ve gazeteci de destek verdi.


Muhalif sesleri engellemeye d?n?k sans?re son verilmesi i?in, m?zik sanat??lar?n?n ba?latt??? ve giderek di?er sanat dallar?n? kapsamas? hedeflenen ?Sanatta Sans?re Son (SSS) Giri?imi?, kurulu?unu ilan etti. Giri?ime, ?ok say?da m?zik ve sinema sanat??s? ile yazar ve gazeteci de destek verdi.
?Sanatta Sans?re Son Giri?imi?nin kurulu?u, Freemuse taraf?ndan ?stanbul Bilgi ?niversitesi?nin Dolapdere Kampusu?nda d?zenlenen ?3. Uluslararas? M?zik ve Sans?r Konferans??n?n T?rkiye ba?l?kl? oturumunda duyuruldu. M?zik yazar? Murat Meri? ile; giri?imin kurulu?u, i?leyi?i ve T?rkiye?deki sans?r uygulamalar?n? konu?tuk.

Bu giri?imin olu?umu nas?l ba?lad?? Ne zamandan beri b?yle bir ?al??ma y?r?t?yorsunuz?
Bug?n deklare edildi. ?n haz?rl??? da 3 hafta ?nce ba?lad?. ?78?liler Giri?imi?nin 12 Eyl?l?de 12 Eyl?l ve m?zik, 12 Eyl?l ve sinema, tiyatro gibi konularda d?zenledi?i etkinli?in m?zik oturumunu ben y?nettim. O zaman s?n?flara ?ekildik bir s?r? insanla beraber. ?Ne yapabiliriz?? diye tart??t?k. Mor ve ?tesi, Aylin Asl?m, ?anar Yurdatapan, Taner ?ng?r, G?lten Kaya ve menajerler, yazarlar ne yapabiliriz diye konu?tuk. Sonunda ??rg?tlenmeliyiz? fikri ??kt?. ?anar Yurdatapan??n ?nderli?inde, bu ekibin b?y?k k?sm? bir araya geldi ve bir ?a?r? yapt?. Kabul edenler geldi, konu?tuk ve b?yle bir giri?im ba?latal?m dedik.

?al??man?n ?er?evesi sans?rle s?n?rl? m??
Asl?nda daha ?zel bir ?er?eve vard?. Genelde ?m?zisyenler bir araya gelsin?di bizim ?er?evemiz. ?Neye kar?? bir araya gelece?iz? diye tart??t?k. Meslek ?rg?t? kuramay?z, ??nk? bir s?r? meslek ?rg?t? var, sans?r ve 301?ler g?ndemdeyken dedik ki, sans?re kar?? bir araya gelelim. ??nk? sans?r denilen ?ey hepimizi her an vurabilecek bir ?eydir. Gazetecisini de m?zisyenini de herkesi vurabilir. Sans?r ?yle bir ?ey ki ,otosans?r denen ?eyi yarat?yor. As?l sorunumuz o. Sans?re kar?? de?il, oto sans?re kar?? bir ?ey yapmal?y?z.

Nas?l harekete ge?eceksiniz?
Mesela birisi sans?re u?rad?ysa yaz?s?, ?uyu buyu y?z?nden, olu?uma imza atan insanlara mail ataca??z, ya da telefonda diyece?iz ki, ?B?yle b?yle bir ?ey var, kat?l?r m?s?n?z?? Kat?lmak zorunda de?il. Ama yan?nda durursa iyi olur. Bu t?m?yle kendi se?imine ba?l?. ??nk? politik d???ncesi uyu?muyor olabilir o insanla, ayn? fikri payla?mayabilir, sans?re kar??d?r, ama onun s?yledi?ine de kar??d?r.

Eylem plan?n?z olacak m??
?u anda eyleme nas?l ge?ece?imizi de bilmiyorum. En az?ndan tart???larak, deneyerek, yan?larak belki bulaca??z. Ama amac?m?z sans?re kar?? olmak, sans?rden ziyade otosans?r? yok etmek. Ve sans?r?n k?t? bir ?ey oldu?unu insanlara anlatmak. 9 Aral?k?ta burada bir toplant? d?zenlenecek. Niye b?yle bir olu?um kurduk diye, bunu insanlara daha geni? bir kat?l?mla anlataca??z.
Sanat??lar ne dedi?
?anar Yurdatapan: Sadece m?zikle de?il ?b?r sanat dallar?na a??k olmas? ?ok olumlu bir ?ey. Ba?ka sanat dallar?ndan da imzalar gelmeye ba?lad?.
Ali Kocatepe: Ge? de olsa bu t?r ??k??lar? yapmak durumunday?z. Yeter ki sans?re son verilsin. Bu zihniyet ve kafa yap?s? de?i?sin. Sesimizi duyurmal?y?z.
Ali R?za Binbo?a: Sanata, d???nceye ve yetene?e sans?r konmas?na kar??y?z. Bundan sonra sans?r? uygulayanlar nas?l ki y?llar sonras?nda trajikomik duruma d???yorlarsa, daha da trajikomik duruma d???r?lecek ?ekilde hareket edilecek.
Ayfer D?zda?: Bu t?r ?al??malar?n olmas? ?ok ?nemli. Ama bu ?al??malar devam ettik?e de bu zihniyetin hemen yok olaca??na inanm?yorum. Y?llarca devam edecek. Bakal?m nereye kadar...
Ferid Demirel
www.evrensel.net