Operasyonlara tepki

Diyarbak?r?da, ?Bar?? Platformu? ad? alt?nda bir araya gelen 36 kurum, K?rt sorununda ?iddetin ??z?m olmad???n? belirterek, operasyonlar?n durdurulmas?n? istedi.


Diyarbak?r?da, ?Bar?? Platformu? ad? alt?nda bir araya gelen 36 kurum, K?rt sorununda ?iddetin ??z?m olmad???n? belirterek, operasyonlar?n durdurulmas?n? istedi.
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda d?zenlenen ve belediye ba?kanlar?, parti y?neticileri, sendika ve kitle ?rg?t? temsilcilerinin kat?ld??? ortak bas?n a??klamas?n? okuyan Remziye G?zel, kal?c? toplumsal bar???n sa?lanmas? i?in ?at??malar?n sona ermesi gerekti?ini s?yledi.
?Gerek son zamanlarda ?ocuklar?n? bu sava?ta yitiren T?rk annelerinin feryad? ve gerekse ate?kesin ilan?ndan sonra T?rk halk?ndan ve ayd?nlar?ndan gelen olumlu tepkiler, bu ?at??mal? ortam?n bir an ?nce bitmesinin iki halk i?in de ne kadar ?nemli oldu?unu bize g?stermi?tir? diyerek konu?mas?n? s?rd?ren G?zel, sorunun demokratik yollardan ??z?lebilece?ini kaydetti.
Bir dizi etkinlik yap?lacak
B?lgede geni? ?apl? operasyonlar?n s?rd???n? hat?rlatan G?zel, silahlar?n tamamen susmas? i?in herkesin ?zerine d??en g?revi yapmas? gerekti?ini dile getirdi. ?calan??n ?zerindeki tecridin de son bulmas?n? isteyen G?zel, bar?? platformu olarak, demokratik zeminde sorunlar?n diyalog yoluyla ??z?lmesi i?in bir dizi etkinlik yapacaklar?n? s?yledi.
Duyarl?l?k ?a?r?s?
Yerel ve genelde y?r?t?lecek bar?? giri?imlerinin her t?rl?s?ne destek vereceklerini ve bar?? giri?imcileriyle ortak hareket edeceklerini ifade eden G?zel, T?rkiye?de bar???n, demokrasinin ve ho?g?r?n?n egemen olmas? i?in herkesi duyarl? olmaya ?a??rd?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Ayd?n?da ate?kes toplant?s?
Emek Partisi (EMEP) Ayd?n ?l ?rg?t??n?n ?a?r?s?yla bir araya gelen kentteki demokratik kitle ?rg?tleri ve siyasi partiler, K?rt sorunu, ate?kes ve g?ncel geli?meleri tart??t?lar. Emek Partisi ?l Ba?kan? Abdurahman Saran??n a??l?? konu?mas?ndan sonra, kat?l?mc?lar d???ncelerini dile getirdiler. DTP temsilcisinin de konu?ma yapt??? toplant?da, kat?l?mc?lar ate?kes s?recinin Ayd?n?da anlat?lmas? i?in ?al??malar?n ilerletilmesi gerekti?ini vurgulad?lar.(Ayd?n/EVRENSEL)
www.evrensel.net