Ate?kes b??ak s?rt?nda

?srail ile Filistinli gruplar aras?nda, pazar g?n?nden itibaren uygulanmaya ba?lanan ?k?r?lgan? ate?kes d?n ?srail ordusunun Bat? ?eria?da 2 Filistinli?yi ?ld?rmesiyle yine tehlikeye girdi.


?srail ile Filistinli gruplar aras?nda, pazar g?n?nden itibaren uygulanmaya ba?lanan ?k?r?lgan? ate?kes d?n ?srail ordusunun Bat? ?eria?da 2 Filistinli?yi ?ld?rmesiyle yine tehlikeye girdi. Filistin g?venlik kaynaklar?, Cenin yak?nlar?ndaki Kabatiye?de Filistinliler?e ate? a?an ?srail askerlerinin, bir Filistinli?yi ve onun yard?m?na ko?an 55 ya??ndaki bir kad?n? ?ld?rd?klerini aktard?. ?srail ordusundan bir s?zc? ise, Kabatiye k?y?nde devriye gezen ?srail askerlerine, militanlarca ate? a??ld???n? ileri s?rd? ve askerlerin kar??l?k vermesiyle 2 Filistinli?nin ya?am?n? yitirdi?ini kaydetti.
?ld?r?lenlerden birinin, ?Halk Direni? Komiteleri?nin komutanlar?ndan Abd?lrezzak Bahar, di?erinin de Fatma Nezal oldu?u ??renildi. ?srail ordu yetkilileri, ?nce Filistinlilerin ate? a?t???n? iddia ederken, Selahaddin Komiteleri adl? Filistinli grubun s?zc?lerinden Yaser Mazal, ?Hem Bat? ?eria?da, hem Gazze?de buna cevap verece?iz? dedi.
?srail ordusu, Bat? ?eria?da ayr?ca, 15 Filistinliyi tutuklad?. Nablus?taki operasyon s?ras?nda ?srailli askerlere ate? a??ld?, ancak ?len ya da yaralanan olmad?.
El Fetih?e ba?l? El Aksa ?ehitleri Tugaylar?, ?srail?in Bat? ?eria?daki operasyonlar? s?rd?k?e ate?kese taraf olmayacaklar?n? a??klad?.
Hamas?a ba?l? ?zzeddin Kas?m Tugaylar? s?zc?s? de, ?Bu ge?ici bir ate?kes ve Bat? ?eria?da halk?m?za y?nelik ?srail sald?r?lar? ate?kesin ihlali olarak g?r?lecektir? dedi.
Hamas ve ?slami Cihad?a yak?n olan gruplar da, ?srail ordusunun Gazze?ye y?nelik herhangi bir eylemi olursa ate?kesi bozacaklar?n? ilan ettiler. Ge?en pazar g?n? y?r?rl??e girdi?i s?ylenen ate?kese, El Fetih?e ba?l? silahl? gruplar taraf olmam??t?.
Abbas kararl?
Pazar g?n? ate?kesin ilk saatlerinde ?srail yerle?imlerine y?nelik Kassam sald?r?lar? ?zerine, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Gazze ?eridi ile ?srail yerle?imleri aras?na 13 bin ki?ilik Filistin polis g?c? yerle?tirilmesini emretti. Abbas, ate?kesi ihlal eden Filistinlilerin tutuklanaca??n? da a??klad?. Ancak, El Fetih lideri Abbas??n bu s?ylemine, h?k?mette olan Hamas?tan tepki geldi. Filistin ??i?leri Bakanl??? s?zc?lerinden Halid Ebu Hilal, ?B?ylesi tehditler ate?kesi korumaya de?il, tam tersine tehlikeye d???r?r? dedi. Hamas h?k?meti s?zc?s? Gazi Hamad ise, ?T?m silahl? gruplarla bir araya gelerek, pazar g?n? ate?kesin ni?in ihlal edildi?ini soru?turacaklar?n?? a??klad?. Hamad, bu anla?man?n s?rmesi i?in ?al??acaklar?n? da s?zlerine ekledi.
Ate?kese tepkiler
Bu arada, ate?kes nedeniyle ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?e hem milletvekillerinden hem de ordudan ele?tiriler y?neltiliyor. ?srailli sa?c? gazete ?Jerusalem Post?un haberine g?re, milletvekilleri ?zaman kazanan Hamas??n silahl? g?c?n? art?rarak, Hizbullah??n, ?srail?in kuzeyinde sahip oludu?u g?ce, Gazze?de sahip olmas?ndan? endi?e ediyor. Ordu yetkilileri de, M?s?r?dan Gazze?ye silah nakliyat?n?n durdurulmas? gerekti?inde ?srar ediyor. ?srail Ba?bakan? Olmert ise, ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ?Ciddi, ger?ek, a??k ve do?rudan g?r??melerin ba?lamas?yla, Filistinliler ile kapsaml? bir anla?maya varmak istediklerini? s?yledi.
Olmert ayr?ca, ka??r?lan ?srail askerinin serbest b?rak?lmas?n?n, ?srail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklular?n da sal?verilmesini sa?layaca??n? s?yledi. (DI? HABERLER)
Katsav??n koltu?u tehlikede
Cinsel tacizle su?lanan ?srail Cumhurba?kan? Mo?e Katsav??n g?revini ask?ya almas? bekleniyor. Katsav??n avukatlar?, ?srail?in en y?ksek yarg? organ? Adalet Y?ksek Mahkemesi?nde yapt?klar? a??klamada, Ba?savc? Menahem Mazuz?un dosyas?n? mahkemeye intikal ettirme karar? almas? halinde, Katsav??n g?revini ask?ya alaca??n? belirttiler. Avukatlar?, mahkemenin yarg?lama s?recini ba?latma karar? almas? halindeyse, Katsav??n istifa ederek ifade vermeye haz?r oldu?unu kaydettiler.
Bu a??klamalar, Savc? Yossi Fuchs?un, Y?ksek Mahkeme?ye ba?vurarak, Katsav??n g?revini ask?ya almas? ya da hemen istifa etmesi talebi ?zerine geldi. Avukatlar?n a??klamalar? ?zerine, Fuchs da mahkemenin g?r???ne uyarak ba?vurusunu ?ekti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net