DTP, operasyonlardan endi?eli

DTP Parti Meclisi (PM) ?nceki g?n toplanarak, ate?kes s?reci ve sonras?ndaki geli?meleri de?erlendirdi. PM'nin de?erlendirme ve kararlar? sonu? bildirgesiyle a??klan?rken, son d?nemde artan operasyonlardan duyulan endi?e ve kayg? ?ne ??kt?.


DTP Parti Meclisi (PM) ?nceki g?n toplanarak, ate?kes s?reci ve sonras?ndaki geli?meleri de?erlendirdi. PM'nin de?erlendirme ve kararlar? sonu? bildirgesiyle a??klan?rken, son d?nemde artan operasyonlardan duyulan endi?e ve kayg? ?ne ??kt?.
DTP PM'nin de?erlendirme ve kararlar? yaz?l? a??klama ile duyuruldu. PKK'nin ilan etti?i ate?kes s?recinin "bar?? umutlar?n? artt?r?rken, K?rt sorununun demokratik ??z?m? y?n?ndeki ?aba ve aray??lara da g?? katt???" de?erlendirmesi yap?lan a??klamada, ?zellikle Ekim ve Kas?m aylar? boyunca b?lgeye binlerce asker kayd?r?ld???, bombard?manlarla s?rd?r?len geni? ?apl? operasyonlar nedeniyle ciddi can kay?plar? ya?and??? ifade edildi.
A??klamada, PKK'nin kamuoyunun talebi ve ?a?r?s? ?zerine ate?kes ilan etmesine ra?men, "?at??madan fayda sa?layan politik ve askeri g??lerin, 'f?rsat bu f?rsat' anlay???yla imha ama?l? operasyonlar?n? yo?unla?t?rd???" belirtildi.
"CHP ba?ta olmak ?zere kimi siyasal ?evrelerin, y?llard?r birlikte ya?ayan T?rkiye halklar?n? b?y?k bir milliyet?ilik bata??na s?r?kleyebilecek politikalar y?r?tt?kleri" kaydedilen a??klamada, "CHP Genel Ba?kan? Baykal bir siyasi parti liderinden ?ok bir askeri kuvvet komutan? gibi tutum tak?nmaktad?r" denildi. H?k?metin ise 2007'de yap?lacak cumhurba?kanl??? se?imlerinde i? dengelerin aleyhine d?nmemesi i?in bu tehlikeli gidi? kar??s?nda ?rkek ve sessiz kald???na i?aret edilen a??klamada, "H?k?met ve muhalefet bu tarihi f?rsat? kendi elleriyle geri tepmektedirler" denildi.
"Ate?kes toplumsal bar??a aralanan bir kap?d?r" denilen ve se?im ve oy hesab?yla hi?bir ?eye kurban edilemeyecek bir f?rsat oldu?u belirtilen a??klamada, son s?re?te geli?tirilen imha ama?l? operasyonlar?n, ate?kes ortam?n? sabote ederek ?lkeyi tehlikeli bir mecraya s?r?kleyece?i uyar?s? yap?ld?.
A??klamada ?calan?a y?nelik bask?lara da tepki g?sterildi.(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net