Ekvador?da halk?? aday zafer ilan etti

Ekvador?da yap?lan devlet ba?kanl??? se?iminin ikinci turunda, ilk gayri resmi sonu?lara g?re, halk?? aday ve ekonomi profes?r? Rafael Correa?n?n ?nde gitti?i ifade edildi. ??lke ?ttifak? Hareketi?nin aday? olan Correa, rakibi ?Kurumsal Yenilik?i Parti? aday? milyarder muz tekeli sahibi Alvaro Noboa kar??s?nda zafer ilan etti.


Ekvador?da yap?lan devlet ba?kanl??? se?iminin ikinci turunda, ilk gayri resmi sonu?lara g?re, halk?? aday ve ekonomi profes?r? Rafael Correa?n?n ?nde gitti?i ifade edildi. ??lke ?ttifak? Hareketi?nin aday? olan Correa, rakibi ?Kurumsal Yenilik?i Parti? aday? milyarder muz tekeli sahibi Alvaro Noboa kar??s?nda zafer ilan etti. ABD destekli lider Noboa ise, yenilgiyi kabul edip etmedi?ini belirtmeden ?nce resmi sonu?lar?n a??klanmas?n? bekledi?ini s?yledi.
?lk gayri resmi sonu?lara g?re, ABD kar??t? Rafael Correa?n?n oylar?n y?zde 56.9?unu, muhafazakar milyarder Alvaro Noboa?n?n ise, oylar?n y?zde 43.1?ini ald???n? g?sterdi.
Oylar?n yakla??k y?zde 31?inin say?ld???n? belirten Y?ksek Se?im Kurulu, Venez?ella lideri Hugo Chavez?e yak?nl???yla bilinen Correa?n?n (43), oylar?n ?imdiye kadar y?zde 67?sini alarak rakibi Noboa?ya yakla??k y?zde 34 fark att???n? a??klad?.
?lk sonu?lar?n ard?ndan zaferini ilan eden Correa, kendisini destekleyenlerin ?n?nde yapt??? konu?mada, ?Ekvador halk?, umut ve de?i?im i?in bize g?venerek, y?ksek bir onuru bize bah?etti? ifadelerini kulland?. Se?im kampanyas? s?ras?nda halk?? vaatlerle se?menlerin ?n?ne ??kan Correa, ba?ta ?lkedeki ?vadesi dolmu?? siyasi sistem olmak ?zere bir?ok kurumda ?k?kten? de?i?iklikler yapaca??n? ifade ediyor.
Ekvador?da 2005 y?l?n?n Nisan ay?nda yap?lan kitlesel halk g?sterileri sonucu, diktat?r Lucio Gutierrez devrilmi? ve ?lkeyi terk eden diktat?r?n yerine ge?ici olarak eski Maliye Bakan? Alfredo Palacio getirilmi?ti. Gutierrez, emek?ilerin ve yerli halk?n talepleri kar??s?nda iktidar? b?rakmak zorunda kalm??t?. Devlet Ba?kan? Alfredo Palacio?nun yerine gelecek ki?inin belirlenece?i se?imin resmi sonu?lar?n?n, bug?n ya da yar?ndan ?nce a??klanmas? beklenmiyor. (DI? HABERLER)
Chavez g?vde g?sterisi yapt?
Pazar g?n? yap?lacak se?imlerde ???nc? kez Venez?ella devlet ba?kanl???na se?ilmesi beklenen halk?? lider Hugo Chavez, 3 Aral?k se?imlerinden ?nce yap?lan son se?im mitinginde g?vde g?sterisi yapt?. Mitinge, y?zbinlerce Venez?ellal? kat?ld?.
?Yerlilere, yoksullara, ac? ?eken, ?al??an halka daha fazla g?? verilmesi gerekti?ini? s?yleyen Chavez, ABD Ba?kan? George Bush?u kastederek, ??eytana kar?? koyuyoruz? diye konu?tu. Festival havas?nda ge?en mitinge, k?z?l g?mlekler, ?apkalar giyen ve bayraklar ta??yan y?zbinlerce ki?i kat?ld?. Chavez, taraftarlar?na seslenirken, 3 Aral?k g?n? yap?lacak se?imlerde ??eytan?n baca??n? k?racaklar?n?? s?yledi.
Chavez?in kar??s?na rakip olarak ??kan ABD yanl?s? Manuel Rosales de, ge?en cumartesi g?n? d?zenlenen mitingde taraftarlar?na seslenmi?ti. Rosales, Chavez?in kamula?t?rmac? ve sosyal politikalar?n? ele?tirerek, ?her ?eyi kontrol eden bir elit tabaka yarat?ld???n?? ileri s?rm??t?.
Yap?lan anketler, b?y?k m?lk sahiplerinin destekledi?i Rosales?in ancak y?zde 30 civar?nda deste?e sahip oldu?unu g?steriyor. Y?zde 60 civar?nda deste?e sahip olan Chavez?in se?imi kazanaca??na kesin g?z?yle bak?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net