Bahreyn?de dengeler de?i?iyor

K?rfez ?lkelerinden Bahreyn?de yap?lan se?imlerde, ana muhalefet ?ii grubu, 40 ?yeli parlamentonun 16 sandalyesini kazand?. Bu sonu?lar?n ?iilere, bug?ne kadar etkili olamad?klar? Bahreyn?in siyasal ya?am?nda daha etkili rol oynama olana?? verecek.


K?rfez ?lkelerinden Bahreyn?de yap?lan se?imlerde, ana muhalefet ?ii grubu, 40 ?yeli parlamentonun 16 sandalyesini kazand?. Bu sonu?lar?n ?iilere, bug?ne kadar etkili olamad?klar? Bahreyn?in siyasal ya?am?nda daha etkili rol oynama olana?? verecek.
El Vefak Ulusal ?slam Derne?i, 2002 y?l?ndaki se?imleri ?lkedeki di?er 3 dernekle birlikte boykot etmi?ti.
Bahreyn Adalet Bakan? taraf?ndan a??klanan sonu?lara g?re, ?ii El Vefak Ulusal ?slam Derne?i, 16 sandalye ald?. El Vefak??n, 2 Aral?k?taki 2. turda, 2 sandalye daha almas? bekleniyor.
Se?imlere kat?lan kad?n adaylardan yaln?zca 1?i meclise girerken, liberal adaylardan hi?biri ilk turda kazanamad?.
Bahreyn?de ?iiler, iktidardan daha ?ok pay almay?, istihdam ve di?er alanlarda etnik ayr?mc?l??a son verilmesini talep ediyorlar. Gelecek ay yap?lacak 2. turda, 40 ?yeli parlamentoda h?k?metteki S?nnilerin veya muhalefetteki ?ii ittifakla liberallerin iktidar olup olmayaca?? netlik kazanacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net