ABD planlar?na kar?? geni? bir m?cadele hatt?

Ka??r?lan askerlerini bahane ederek, L?bnan?? i?gale giri?en ?srail?e kar??, Hizbullah??n yan? s?ra, ?lkedeki di?er baz? ?rg?tler de direndi.


Ka??r?lan askerlerini bahane ederek, L?bnan?? i?gale giri?en ?srail?e kar??, Hizbullah??n yan? s?ra, ?lkedeki di?er baz? ?rg?tler de direndi. Direni? s?z konusu oldu?unda, her ne kadar Hizbullah ?ne ??ksa da, i?gal askerlerine kar?? Hizbullah gerillalar?yla omuz omuza ?arp??anlardan biri de L?bnan Kom?nist Partisi (LKP) idi. Sald?r?lar?n ba?lamas?n?n ard?ndan kadrolar?na, ?i?galciye kar?? silahl? m?cadele? ?a?r?s? yapan ve ?srail?e kar?? Hizbullah liderli?indeki direni?te 20?ye yak?n ?ehit veren L?bnan Kom?nist Partisi (LKP) Siyasi B?ro ?yesi ve Uluslararas? ?li?kiler B?rosu ?efi Dr. M?fid K?tei?, ?lkedeki di?er i?gal kar??t? g??lerle farkl? bak?? a??lar?na sahip olsalar da, birbirleriyle ?at??mayarak, ulusal meselelerde beraber m?cadele etmeleri gerekti?inin alt?n? ?izdi.

L?bnan Direni?ine Uluslararas? Destek Konferans??nda, hem L?bnan?dan hem de yurtd???ndan, farkl? gruplar? temsil eden bir?ok kat?l?mc? yer al?yor. Konferans?n ?a?r?c?lar? da dahil olmak ?zere, demokratlar, sosyalistler, kom?nistler ve baz? ?slami ?rg?tler ortak bir platform etraf?nda bulu?uyor. Konferans?n d?zenleyicilerinden biri olarak, bu durumu nas?l de?erlendiriyorsunuz?

L?bnan Direni?ine Uluslararas? Destek Konferans?, Hizbullah, L?bnan Kom?nist Partisi (LKP), Ulusal Birlik Platformu, Halk Hareketi ve Samidun Hareketi ortakl???nda yap?ld?. LKP, ?srail sald?r?lar? s?ras?nda, Hizbullah?a destek vermi? ve i?galcilere kar?? ayn? cephede sava?m??t?r. Bu alanda, Hizbullah ulusal bir sorunu ??zmeyi ama?lam?? ve LKP, bu noktada Hizbullah??n yan?nda durmu?tur. Ulusal meseleleri ??z?m noktas?nda LKP, sadece Hizbullah?? de?il, ?lkedeki t?m giri?imleri desteklemektedir.
Di?er alanlarda ise, Hizbullah??n tutumu ve ?zellikle sosyoekonomik sorunlardaki tavr?, bizce yetersizdir. Ancak, dini temeller ?zerinden ?ekillenen bu ?rg?t?n, bu sorunlar hakk?ndaki tutumunu netle?tirmesini ve geli?tirmesini beklemekteyiz. ?rne?in, bug?nk? L?bnan h?k?meti, neo-liberal politikalara teslim olmu?tur ve son g?nlerde tart???lan ?zelle?tirme konusu hakk?nda Hizbullah??n net bir tutumu bulunmamaktad?r. ?rg?t, ?zelle?tirmelere kar?? oldu?unu a??k?a ilan etmemektedir. ??te bu tip konularda, Hizbullah ile g?r?? farkl?l?klar?m?z var.
Ancak, Hizbullah??n her f?rsatta belirtti?i gibi, ?rg?t; formu ne olursa olsun i?galcilere kar?? L?bnanl? t?m g??lerin, ortak m?cadele vermesi gerekti?inin alt?n? ?izmektedir. LKP de, bu fikri benimsemekte ve desteklemektedir. Ku?kusuz, Hizbullah?la derin farkl?l?klar?m?z var. ?yle ki, bu ?eli?kilerin baz?lar? ortadan kald?r?lamayacak sorunlard?r. Kesin ve g?zden ka??r?lmamas? gereken form?l?m?z ise, farkl? bak?? a??lar?na sahip olsak da, birbirimizle ?at??mayarak, ulusal meselelerde beraber m?cadele vermeliyiz.
?te yandan bu durum, hem LKP hem de Hizbullah i?in yeni bir deneyim. Uzun bir yolumuz oldu?unu biliyoruz ve bu yolda Hizbullah?la belki birka? ad?m atabilece?iz. Ancak bug?n, Hizbullah faaliyetlerinin merkezinde bulunan bir grup ve Hizbullah y?netimi, kar??l?kl? ili?kileri olumlu kar??l?yor ve geli?tirilmesini istiyor. Ku?kusuz, ?rg?t i?erisinde bu ili?kiden rahats?z olanlar da var. Fakat, Hizbullah y?netimi i?erisindeki genel kan?, i?birli?i y?n?ndedir. ??nk? direni?i destekleyen g??lerle i?birli?i d???nda, ba?ka se?enekleri olmad???n? biliyorlar. Kom?nistler olarak bizim de, Hizbullah?la i?birli?i konusunda kesin s?n?rlar?m?z var. Peki bu s?n?rlar nedir? Biraz ?nce belirtti?im gibi, Hizbullah??n baz? sorunlara yakla??m?n?n yetersiz oldu?unu biliyoruz.
?te yandan biz, Hizbullah??n, b?lgeye y?nelik emperyalist sald?r?lar?n ve ABD planlar?n?n, uzun vadede anlam?n? iyi kavramas?n? istiyoruz. ABD?nin nihai amac?; neo-liberal politikalar ?er?evesinde, b?lgeyi sosyal, ekonomik ve siyasi olarak tamamen ku?at?lmas?d?r. Sonu? olarak, Hizbullah?a ?nerimiz sadece direni?in ya da ?srail?i ?eba ?iftlikleri?nden s?rmenin yeterli olmad??? y?n?ndedir. ABD planlar?na kar?? daha geni? temelleri olan bir m?cadele verilmeli ve b?lgeye y?nelik emperyalist sald?r?lar? geri p?sk?rtecek geni? bir m?cadele hatt? ?r?lmelidir.

LKP?nin, L?bnan?daki son h?k?met krizinin a??lmas? i?in ne gibi ?nerileri var?

Bug?nk? krizi anlayabilmek i?in, son se?imlerden bu yana ya?anan geli?meleri aktarmam?z gerekir. Son se?imlerde, biz ?lkedeki sekter ittifaklara kesinlikle kar?? ??kt?k. ??nk? bu, direni?e zarar veren bir ad?md?. Ancak, Hizbullah ile Emel bir yanda, D?rzi lider Velid Canbolat ile Hariri di?er yanda ittifak ettiler. Canbolat-Hariri ittifak?, Meclis?te ?o?unlu?u ele ge?irdi. Se?imlerin ard?ndan, bu iki kamp aras?ndaki ?eli?kiler daha da derinle?ti ve Canbolat ile Hariri?nin ba??n? ?ekti?i ve sonradan ?14 Mart Hareketi? diye adland?r?lan ittifak, ba?ta direni?e destek konusu olmak ?zere, se?im vaatlerinin baz?lar?nda geri ad?m att?.
Bu geli?meleri, Cumhurba?kanl??? konusundaki ayr?l?klar izledi ve 14 Mart Hareketi, Hizbullah ve m?ttefiklerinin destekledi?i Cumhurba?kan? Emil Lahud?u tan?mad???n? a??klad?. Bu ?at??malar nedeniyle Cumhurba?kanl??? da, h?k?met de, Meclis de i?lemez hale geldi. Bu s?rada Hizbullah, h?k?meti geni?letmeyi ?nerdi. B?ylece h?k?mette ?o?unlu?u yakalamay? ama?l?yordu. Ancak, bu karar? destek bulmad?. Anayasaya g?re, L?bnan h?k?meti ?lkedeki t?m etnik az?nl?klar? bar?nd?rmal?d?r. Ancak, bug?n ?iiler h?k?metin d???nda. Bu nedenle Cumhurba?kan? Lahud, h?k?metin me?ruiyetini yitirdi?ini a??klad?.
?imdi as?l sorun ise, 6-7 ay sonra yap?lmas? planlanan Cumhurba?kanl??? se?imlerinde kilitleniyor. Bu se?imin yap?lamamas? g?ndemde, ??nk? anayasaya g?re, cumhurba?kan?n? se?mek i?in en az 86 milletvekilinin oyu gerekiyor. E?er ?o?unluk, Hizbullah ile m?ttefiklerinin destekledi?i H?ristiyan lider Michel Aoun?un cumhurba?kanl??? konusunda uzla?maya varamazsa, se?im yap?lamaz ve cumhurba?kanl??? g?revi ge?ici olarak S?nni olan Ba?bakan Fuad Sinyora?ya kal?r. Bu s?re?te Sinyora h?k?met ?zerindeki kontrol?n? yitirir ve Sinyora?n?n cumhurba?kanl???, Maruni H?ristiyanlar? da endi?elendirir. ??nk?, yine anayasaya g?re cumhurba?kanl??? g?revi H?ristiyanlara aittir.
Bu ?artlar alt?nda, h?k?meti geni?letmek ya da t?m bakanlar?n kabineden istifa etmesi ??z?m de?ildir. ?nerimiz, ge?ici bir h?k?met kurulmas? ve bu h?k?metin, ?lkeyi nispi temsil yasas? ?zerinden demokratik bir se?ime haz?rlamas?d?r. Bu se?imle i?ba??na gelecek Meclis de, L?bnan??n yeni cumhurba?kan?n? se?meli ve yeni bir h?k?met kurmal?d?r. Bunun d???nda, L?bnan i?in ba?ka ??k?? yolu yoktur.

Peki bu durumda se?im sonu?lar? ne olur?

Sonu?lar muhtemelen, ?u anki Meclis dengelerine z?t y?nde olacakt?r. E?er se?imler nispi temsil yasas?na uygun olarak yap?l?rsa, LKP de, en az 10-12 sandalye ??karacak. Nispi temsil yasas?, muhtemelen se?im b?lgelerinin b?y?k bir k?sm?nda uygulanacak ve bu haliyle Hizbullah??n ba??n? ?ekti?i muhalifler, yeni Meclis?te ?o?unlu?u kazanacaklar. Her ko?ulda muhalifler, ?imdiki durumlar?na nazaran daha g??l? bir pozisyona oturacaklar.

Hizbullah ile H?ristiyan lider Michel Aoun aras?ndaki ittifak? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Hizbullah ile Aoun aras?ndaki ittifak, L?bnan?daki durum g?ze al?nd???nda, olumlu bir geli?medir. ??nk?, olas? bir H?ristiyan-M?sl?man ?at??mas?na bir s?n?r getiriyor. Genel olarak Aoun?un ?nerileri de demokratik ?nerilerdir.

L?bnan Kom?nist Partisi?nin, BM g?c? UNIFIL hakk?ndaki d???nceleri neler?

Biz, UNIFIL g?c?n?n L?bnan?a konu?lanmas?na tamamen kar??y?z. Bize g?re bu g??, L?bnan?a ve L?bnan halk?n?n direni?ine indirilmi? siyasi bir darbedir. BM?nin 1701 No?lu karar?, ?srail i?gal g??lerinin yar?m b?rakt??? i?i tamamlamaya y?neliktir. Bu g??, neden sadece L?bnan s?n?rlar? i?erisine konu?land?? Neden ?srail taraf?nda yoklar? BM karar?na g?re UNIFIL; L?bnan ordusuna yard?m edecek bir nitelikte olacakt?. Ne zaman L?bnan ordusu yard?m talep ederse, UNIFIL bu yard?m? vermekle y?k?ml? olacakt?. Fakat, bug?n biz, bu g?c?n 1701 No?lu karar?n farkl? ?ekillerde yorumland???na tan?k oluyoruz. Mesela Almanya, g?c?n ?srail?in g?venli?ini tesis etmesinden, Fransa ise, L?bnan hava sahas?n? kontrol etmekten bahsediyor. Di?er baz? g??ler ise, L?bnan-Suriye s?n?r?na konu?lanmas?n? ?neriyor.
Biz, bu g?? i?erisinde yer alan ?lkelerdeki yolda?lar?m?zdan, bu g?ce kar?? L?bnan direni?ine deste?i y?kseltmelerini ve bu g?c?n, Hizbullah, direni? ve L?bnan halk?na kar?? kullan?lmas?na izin vermemelerini istiyoruz.

Son olarak L?bnan?daki i??i m?cadelesini k?saca anlatabilir misiniz?

L?bnan?da sanayi diye adland?r?labilecek bir tesisten ve Marksizm ?????nda i??i s?n?f? olarak adland?r?labilecek bir s?n?ftan bahsedemeyiz. Beyrut?un g?ney gecekondu b?lgesinde ve kuzey L?bnan?da bulunan ?retim tesisleri, k???k ?l?eklidir. Tesislerin k???k ?l?ekli olmas? ve buralarda en fazla 5-10 ki?inin ?al??mas?, emek?ilerin birbirini etkilemesine de s?n?rlar getiriyor. L?bnan??n en b?y?k fabrikas?nda bile, ki ?lkede en fazla 5 b?y?k fabrikadan bahsedilebilir; 50 ila 100 ki?i ?al???yor. L?bnan sanayii ile i?letmelerin k???k ?l?ekli olmas?, her k???k grupla ayr? ili?kilerin geli?tirilmesini zorluyor. (Beyrut/EVRENSEL)
Cihan ?elik
www.evrensel.net