?ngiltere Irak?tan asker ?ekecek

?ngiltere Savunma Bakan? Des Browne, 2007 y?l?n?n sonuna kadar Irak?taki ?ngiliz i?gal askerlerinin binlercesinin geri ?ekilece?ini a??klad?. Bu konuda kesin say? vermekten ka??nan Browne, ?Gelecek y?l?n sonu itibar?yla Irak?taki ?ngiliz askerlerinin say?s?n?n binlerle ifade edilebilecek kadar dikkat ?ekici oranda azalt?lmas?n? bekliyorum? dedi.


?ngiltere Savunma Bakan? Des Browne, 2007 y?l?n?n sonuna kadar Irak?taki ?ngiliz i?gal askerlerinin binlercesinin geri ?ekilece?ini a??klad?. Bu konuda kesin say? vermekten ka??nan Browne, ?Gelecek y?l?n sonu itibar?yla Irak?taki ?ngiliz askerlerinin say?s?n?n binlerle ifade edilebilecek kadar dikkat ?ekici oranda azalt?lmas?n? bekliyorum? dedi.
?ngiltere?deki Kraliyet Uluslararas? ?li?kiler Enstit?s??nde d?n sabah konu?ma yapan Browne, Irak??n b?l?nmesinin b?lgenin istikrar? i?in b?y?k bir tehdit olu?turaca?? uyar?s?nda da bulundu. Irak??n S?nni, ?ii ve K?rt b?lgelerine b?l?nmesinin ilk bak??ta ?ekici bir fikir gibi g?r?nebilece?ini, ancak bunun ?lkede ya?anan tansiyonu d???recek bir etkisi olmayaca??n? vurgulayan Browne, b?l?nm?? bir Irak??n b?lge istikrar? i?in de tehdit olu?turaca??na dikkat ?ekti.
A?iretler El Kaide ile ?arp???yor
?te yandan Irak direni?inin ?kalesi? olarak bilinen El Anbar?daki a?iret konseyi, b?lgede El Kaide militanlar?yla girilen ?at??malarda 55 militan?n ?ld?r?ld???n? ileri s?rd?. Anbar?daki El Kaide militanlar?na sava? a?m?? olan a?iretlerin olu?turdu?u ?Anbar Kurtulu? Konseyi? Ba?kan? Sattar El Buzayi, ?Anbar?da El Kaide?nin g??l? oldu?u b?lgelere yapt???m?z operasyonlarda, 55 militan? ?ld?rd?k, 25?ini tutuklad?k? ifadelerini kulland?. Sattar, ?at??malarda Kurtulu? Konseyi?ne mensup 9 ki?inin de ?ld???n? s?yledi.
Di?er yandan Seyidiye, Dura ve Yarmuk b?lgelerinde ??kan ?at??malarda da, 9?u polis 13 ki?i ?ld?. Sald?r?larda, 10 polis de yaraland?. ?at??malarda ayr?ca, 3 ABD asker ?ld?r?ld?, 2?si yaraland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net