Bakanlar Kurulu?ndan Papa mesaj? ??kt?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an Ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nda, Meclis?e sevkedilecek yasalar ve ?stanbul trafi?i ile Papa?n?n T?rkiye ziyareti konu?uldu. Adalet Bakan? ve H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek, ?Papa?y? iyi kar??lay?n? mesaj? verdi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an Ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nda, Meclis?e sevkedilecek yasalar ve ?stanbul trafi?i ile Papa?n?n T?rkiye ziyareti konu?uldu. Adalet Bakan? ve H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek, ?Papa?y? iyi kar??lay?n? mesaj? verdi.
Bakanlar Kurulu sonras? bilgi veren Bakan ?i?ek, Papa?n?n ziyaretine de?inerek, T?rkiye?nin ho?g?r? ve misafirperverli?ini d?nyaya g?stermek gerekti?ini belirtti. T?rkiye?yi ilk kez Papa?n?n gelmedi?inin, bu ziyaretin de devlet ad?na yap?ld???n?n bilinmesinde fayda oldu?unu kaydeden ?i?ek, Papa?n?n Papa oldu?u i?in de?il, ?slamiyete ili?kin s?zlerinden dolay? T?rkiye?de belli kesimde infial ve rahats?zl?k oldu?una i?aret etti. ?i?ek, o d?nem bu s?zlerin ?talihsiz, yanl??, incitici oldu?unu s?yleyerek, vatanda?lar?n infial ve hassasiyetine terc?man olduklar?n?? ifade etti.
Bakan ?i?ek toplant?da ayr?ca, sel felaketinden zarar g?renler i?in ek olarak 116 ton kuru ?ay, 250 ton ?eker valilikler eliyle g?nderildi?ini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net