Tar?m i??ileri kazand?

Tar?m i??ilerinin ger?ekle?tirdi?i grev, ba?ar?yla sonu?land?. ?ukurova Tar?m Arac?lar? Derne?i?nin ?a?r?s?yla ger?ekle?tirilen eylem ?zerine, firma sahiplerinin b?y?k k?sm?, yevmiyelerin valili?in belirledi?i 19.3 YTL?ye ??kar?lmas? talebini kabul etmek zorunda kald?.


Tar?m i??ilerinin ger?ekle?tirdi?i grev, ba?ar?yla sonu?land?. ?ukurova Tar?m Arac?lar? Derne?i?nin ?a?r?s?yla ger?ekle?tirilen eylem ?zerine, firma sahiplerinin b?y?k k?sm?, yevmiyelerin valili?in belirledi?i 19.3 YTL?ye ??kar?lmas? talebini kabul etmek zorunda kald?.
23 Kas?m?da, sabah i?e gitme saatinde Havutlu K?pr?s??nde bekleyen arac? ve i??iler, i?e gitmek ?zere yola ??kan servislere i? b?rakma eyleminde olduklar?n? anlatm?? ve b?y?k bir oranda destek alm??lard?. Adana merkezli ba?layan eyleme Mersin, Hatay ve ?ukurova b?lgesindeki tar?m i??ilerinin b?y?k k?sm? kat?lm??t?. Hatta valili?in belirlemi? oldu?u 19.3 YTL olan yevmiyeyi alan i??iler ve arac?lar da destek vermi?ti. Eylem ?zerine yevmiyeleri, ge?en y?lki ?cret olan 17.7 YTL?den vermek isteyen firma sahiplerinin y?zde 90?? arac?lar?n ve i??ilerin istedikleri yevmiyeyi vermeyi kabul etti.
Y?zde 90 kazan?m
Konuyla ilgili olarak g?r??t???m?z Tar?m Arac?lar? Derne?i Ba?kan? Nevzat Alban, birka? firma d???nda b?t?n firmalar?n arac?lar?n istedi?i yevmiyeyi vermeyi kabul etti?ini, y?zde 90 oran?nda kazan?m sa?lad?klar?n? s?yledi. Lider, Soylu gibi b?y?k firmalar?n, arac?lar?n talebi olan 19.3 YTL?lik yevmiyeyi vermeyi kabul ettiklerini s?yleyen Alban, bir ba?ka b?y?k firma olan ?zler firmas?n?n h?l? eski yevmiye olan 17.7 YTL vermeyi dayatt???n? s?yledi. ?stedikleri yevmiyeyi vermeyi kabul eden firmalar?n i?ine ??kt?klar?n?, fakat di?er firmalar?n i?ine ??kmad?klar?n? anlatan Alban, ??nsanlar? ma?dur etmemek i?in bu karar? ald?k? dedi.
?zler firmas?n?n Mara? ve Osmaniye?den i??i getirip ?ad?rlarda konaklatarak ?al??t?rd???n? s?yleyen Alban, ?Bu firmaya ka?ak olarak i??i g?t?ren elciler de var, bu elcileri tespit edip derne?imizden ihra? edece?iz? dedi.
Valili?in arac?l?k ?creti olarak 1.6 YTL belirledi?ini anlatan arac? Zeki Karda? da, firmalar?n bunu i??i ?cretlerinin d???nda ?demek-vermek yerine, ?cretten kesti?ini, bunun da i??inin hakk?n?n yenmesi anlam?na geldi?ini s?yledi.
???iler uyan?yor
?? b?rakma eylemi hakk?nda g?r??t???m?z Tar?m ???ileri Komitesi S?zc?s? Vedat Dolan, ?Grevin bir?ok eksik yan? olmas?na ra?men, tamam?nda olmasa da b?y?k oranda istenilenin elde edilmesi bizim i?in ?nemli bir ad?md?r? dedi. Grevi, ????ilerin ?nderlik etti?i bir grev olmasa da, sendikal m?cadelemiz ve i??ilerdeki uyan??, arac?lar? bu greve zorlam??t?r? s?zleriyle de?erlendiren Dolan, yap?lan eylemin ?ukurova?da, son 25 y?lda yap?lan en kapsaml? tar?m i??isi eylemi oldu?unu ve bunun da tar?m i??ilerinin uyan??ta oldu?unun g?stergesi oldu?unu ifade etti.
Tar?m ???ileri Komitesi ?yesi Muzaffer Akg?n de, i??ilerin otob?s hakk?n? kazanmas?ndan sonra ikinci kazan?mlar?n?n yevmiyelerdeki art?? oldu?unu s?yledi. Tar?m i??ileri i?in b?lten ??kar?ld???n?, ard?ndan da grevin ya?and???n? dile getiren M?nibe Ya?, t?m bu geli?melerin, i??ilerin, haklar?n? almak i?in hareketlendi?ini g?sterdi?ini s?yledi. (AdanaEVRENSEL)
Beyza Metin
www.evrensel.net