Ge?inebilmek i?in...

T?rkiye ko?ullar?nda asgari ?cretle ge?inmenin m?mk?n olmad???n? belirten i??iler, sigorta primlerinin yat?r?lmamas?na kar??l?k, biraz daha fazla ?cret alarak ge?inmeye ?al???yorlar.


T?rkiye ko?ullar?nda asgari ?cretle ge?inmenin m?mk?n olmad???n? belirten i??iler, sigorta primlerinin yat?r?lmamas?na kar??l?k, biraz daha fazla ?cret alarak ge?inmeye ?al???yorlar. ???iler, bu durumda bile ay sonunu bor?suz getirebilmek i?in bir evde en az ?? ki?inin ?al??mas? gerekti?ini ifade ettiler.
Yenibosna?da kurulu bulunan tekstil fabrikas? i??ilerinden ?dris Sala, 12 saat ?al??t???n? ve 440 YTL ?cret ald???n?, ancak sigortas?n?n olmad???n s?yledi. Bir y?ld?r ?al??t??? fabrikada 900 i??inin bulundu?unu belirten Sala, kirada oturmad?klar?n?, ancak yine de ge?inmekte zorland?klar?n? ifade ederek, asgari ?cretin en az 600 YTL olmas? gerekti?ini dile getirdi.
Ald??? ?cret kiraya gidiyor
4 ay ?nce karde?i ve e?iyle birlikte ?stanbul?a gelen Yusuf Ege, karde?iyle birlikte depocu olarak ?al???yor. 500 YTL ?cret ald???n? belirten Ege, ev kiralar?n?n 400 YTL oldu?unu, karde?i ?al??masa ge?inmelerinin m?mk?n olmayaca??n? s?yl?yor. Sigortas?n?n 6 ay sonra yap?laca??n? dile getiren Ege, ?Yo?un ?al??madan dolay? i?yerinden ??kar ??kmaz eve gidiyorum. En son bir hafta ?nce kahveye gidip arkada?lar?m? g?rebildim. ?znimde dinlenmek d???nda bir ?ey yapm?yorum? diye konu?tu. Ege, asgari ?cretin en az 700 YTL olmas?n? istiyor. Forsa Tekstil at?lyesinde ?al??an Hasan Kahraman ise, sigortas?n?n yap?lmamas? kar??l???nda 150 YTL fazladan ald???n? ve b?ylece ge?imini sa?lamaya ?al??t???n? dile getiriyor.
G?nde 12 saat ?al???yor
Bir okulun kantininde g?nde 12 saat ?al??an Y?ld?z Y?ld?z, 450 YTL ?cret al?yor. Evli ve iki ?ocuk annesi olan Y?ld?z, ?Sigortam yok. ?u an sadece ben ve kantin sahibi ?al???yoruz. Eskiden 5 ki?i ?al???rken i?yerindeki a??r ko?ullar y?z?nden i?lerinden ??kt?lar? diye konu?tu. Kirada oturdu?unu ve e?inin de asgari ?cretle ?al??t???n? belirten Y?ld?z, ?ocuklar?na yeteri kadar zaman ay?ramad???ndan yak?nd?. Y?ld?z, bir ailenin rahat ge?inebilmesi i?in asgari ?cretin 1500 YTL olmas? gerekti?ini s?yledi.
Tekstil at?lyesinde ?al??an Mehmet Emin, 9 ay ?nce Urfa?dan ?stanbul?a gelmi?. Emin, 450 YTL ?crete kar??l?k sigortas?z ?al???yor. Be? karde? ?al??t?klar?n? belirten Emin, Urfa?daki ailelerine de para g?nderdiklerini ifade etti. Asgari ?cretin 700 YTL?ye ??kart?lmas?n? isteyen Emin, bu ?cret ile evlenebilmesinin m?mk?n olmayaca??n? kaydetti.
Yakup Sala ise, evli ve ?ocuklu bir ailenin rahat ge?inebilmesi i?in asgari ?cretin en az 700-800 YTL olmas? gerekti?ini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
?zg?r Do?an
www.evrensel.net