?Onurluysan?z b?t?eye hay?r deyin?

B?ro Emek?ileri Sendikas? (BES) Ankara ?ubeleri ?yeleri Meclis ?n?nde yapt?klar? b?t?e protestosunda, ?Onurlu TBMM ?yelerini, b?t?eye ?hay?r? demeye? ?a??rd?lar.


B?ro Emek?ileri Sendikas? (BES) Ankara ?ubeleri ?yeleri Meclis ?n?nde yapt?klar? b?t?e protestosunda, ?Onurlu TBMM ?yelerini, b?t?eye ?hay?r? demeye? ?a??rd?lar.
Meclis Dikmen Kap?s??nda yap?lan eylemde konu?an BES Ankara 2 No?lu ?ube Ba?kan? Cemal Y?ld?r?m, emek?inin olmad??? b?t?e yasalar? haz?rland???n?, emek?ilerin taleplerinin, beklentilerinin g?rmezden gelindi?ini s?yledi.
Meclis?te ??i?leri Bakanl??? b?t?esinin g?r???ld???n?, ??i?leri personelinin, Adalet Bakanl??? ?al??anlar? ile kamuda en d???k maa? alan kesimi olu?turdu?unu kaydeden Y?ld?r?m, ge?ti?imiz aylarda m?lki idare amirlerinin ?cretlerinde iyile?tirme yap?l?rken, personelin g?z ard? edildi?ini, kurum i?inde ?cret adaletsizli?inin derinle?ti?ini dile getirdi. ??lerin y?zde 30 eksik personelle y?r?t?lmeye ?al???ld???na da de?inen Y?ld?r?m, insanca ya?anacak bir ?cret isteklerini ifade etti.
B?t?eye kar?? 14 Aral?k?ta en b?y?k silahlar? olan, ?retimden gelen g??lerini de kullanacaklar?n? belirten Y?ld?r?m, ?Onurlu TBMM ?yelerini bu b?t?eye hay?r oyu vermeye davet ediyoruz? dedi. A??klaman?n ard?ndan BES y?neticileri, i?yerlerinden toplanan taleplerini ifade eden imzalar?n da yer ald??? dosyay? Meclis Plan ve B?t?e Komisyonu?na ilettiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net