Asgari ?cretten g?nl?k 7 YTL eksildi

T?rk-??, 4 ki?ilik ailenin bu ayki a?l?k s?n?r?n?, 605 YTL 22 YKr, yoksulluk s?n?r?n? ise bin 971 YTL 41 YKr olarak hesaplad?.


T?rk-??, 4 ki?ilik ailenin bu ayki a?l?k s?n?r?n?, 605 YTL 22 YKr, yoksulluk s?n?r?n? ise bin 971 YTL 41 YKr olarak hesaplad?.
T?rk-???in a?l?k ve yoksulluk s?n?r?na ili?kin a??klamas?nda, ?al??anlar?n bug?n, y?lba??na g?re sadece g?da i?in 62 YTL, temel ihtiya?lar? i?in ise toplam 203 YTL daha fazla harcama yapmak durumunda bulunduklar? ifade edildi. Hesaplamalara g?re, y?l?n onbir ay?nda g?da harcamas? tutar? y?zde 11.47 artarken, ge?en y?l?n ayn? d?neminde bu oran y?zde 14.24 olarak ger?ekle?mi?ti.
G?da harcamas? tutar?, son bir y?lda y?zde 8.58 y?kseldi.
Ge?en y?l?n ba??nda asgari ?cretin 30 YTL art?r?ld??? hat?rlat?lan a??klamada, ?Buna g?re, asgari ?cretlinin ya?am? g?nde 7 YTL pahal?la??rken, gelir art??? 1 YTL ile s?n?rl? kalm??t?r? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net