Beslenme de?il t?ketme ??retiliyor

K?sa bir s?re ?ncesine kadar ?ba?kalar?n?n? sorunu olarak g?r?len obezite hastal???n?n, art?k T?rkiye'yi de tehdit etti?i kabul ediliyor. Sa?l?k Bakanl??? obeziteye kar?? ?nlem olarak konuyla ilgili fetva verilmesi dahil baz? ad?mlar ataca??n? a??klad?.


K?sa bir s?re ?ncesine kadar ?ba?kalar?n?n? sorunu olarak g?r?len obezite hastal???n?n, art?k T?rkiye'yi de tehdit etti?i kabul ediliyor. Sa?l?k Bakanl??? obeziteye kar?? ?nlem olarak konuyla ilgili fetva verilmesi dahil baz? ad?mlar ataca??n? a??klad?.
Obezite hastal???na dair gazetemize a??klamalarda bulunan T?rkiye Diyetisyenler Derne?i ?stanbul ?ubesi'nden Diyetisyen Selma ?nelge G?r, T?rkiye'de beslenme al??kanl???n?n de?i?mesi i?in devlete b?y?k g?rev d??t???n? s?yledi. G?r, obeziteye kar?? nas?l bir ?nlem al?nmas? gerekti?i y?n?ndeki sorumuzu "Fetvalarla olacak i? de?il. ?nsanlar?n bilin?li olmas? gerekiyor. Devletin okullarda ders olarak beslenme e?itimi vermesi ve obezitenin olu?mas?n? engellemesi gerek. Yani koruyucu sa?l?k hizmetlerinin t?m ?lkeyi kapsayarak ve her bireye ula?acak ?ekilde olmas? laz?m" dedi.
Beslenme bilinci ?nemli
Diyetisyen G?r, son y?llarda ?lkemizde de b?y?k bir sa?l?k sorunu olan obezitenin nedenleri hakk?nda da "?lkemizde hem yetersiz beslenme, hem de a??r? yemeden kaynakl? obezite hastal??? ?ok s?k g?r?l?yor. Bu, nedeni beslenme bilincinin olmamas?. ?nsanlar t?ketim toplumu i?erisinde, devaml? t?ketmeye endeksleniyor. Medya da toplumu sadece zay?flamaya y?nlendiriyor. Bu da sat?n alma g?c?yle birle?ince obezite sorunu ortaya ??k?yor. ?i?manl?k, enerji dengesizli?i sorunudur. Al?nan enerji, yak?lmad??? i?in kilolar olu?uyor. Tabii aileden kaynaklanan, genetik olan ya da metabolik nedenler de ?i?manl??a yol a??yor" diye konu?tu.
G?r, obeziteden korunmak i?inse ?unlar?n yap?lmas? gerekti?ine dikkat ?ekiyor:
???nlerin zaman?nda al?nmas?,
?ocuklar?n kahvalt?ya al??t?r?lmas?,
Bebeklerin ilk 6 aylar?nda kesinlikle anne s?t?yle beslenmesi,
Yeti?kinlerin az ve s?k beslenmesi,
A??r? ya?l? ve ?ekerli besinlerden uzak durulmas?,
Ne zaman hangi besinin ne ?l??de al?naca??n?n iyi bilinmesi,
Spor yap?lmas?.
www.evrensel.net