?zel hayat?yla g?ndeme gelenler

G?ndem konular?n? k??elerinde ciddiyetle yorumlamas?, okuyucular? bilgilendirmesi, d???nd?rmesi beklenen yazarlara neler oluyor? Son olarak Ha?met Babao?lu, Ahmet Hakan Co?kun ve Mansur Forutan aras?nda ger?ekle?en ?k?f?rl? ve ?iddet giri?imli? kavgalar, kamuoyunun dikkatini k??e yazarlar?na y?neltti. Medya Takip Merkezi (MTM), 1-25 Kas?m tarihleri aras?nda k??e yazarlar?n?n medya yans?malar?n? mercek alt?na ald?.


G?ndem konular?n? k??elerinde ciddiyetle yorumlamas?, okuyucular? bilgilendirmesi, d???nd?rmesi beklenen yazarlara neler oluyor? Son olarak Ha?met Babao?lu, Ahmet Hakan Co?kun ve Mansur Forutan aras?nda ger?ekle?en ?k?f?rl? ve ?iddet giri?imli? kavgalar, kamuoyunun dikkatini k??e yazarlar?na y?neltti. Medya Takip Merkezi (MTM), 1-25 Kas?m tarihleri aras?nda k??e yazarlar?n?n medya yans?malar?n? mercek alt?na ald?.
St?dyo 4 program?ndaki tart??ma konular?, Hokkabaz filminin kendi senaryosundan ?al?nt? oldu?una dair su?lamalar?, Deniz Akkaya?ya s?yledi?i ??i?ini tutam?yor ki ?enesini tutsun!? laf?yla medyan?n Kas?m ay? boyunca en ?ok konu?tu?u k??e yazar? Sava? Ay oldu. Ay, 160 haberle, k??e yazarlar? listesinde birincili?e yerle?ti. Ay, internet haber sitelerinde ise 233 haberle, Ahmet Hakan Co?kun?u ikinci s?rada takip etti.
K?lt?r-sanat, spor, magazin gibi pek ?ok konudaki yorumlar?yla, medyan?n en g?zde k??e yazarlar?ndan biri olan H?ncal Ulu?, ara?t?rma s?resince toplam 156 haber ve yaz?ya konu olarak listesinde ikinci s?rada yer ald?. Gen? sevgilileri, sanat ve spor ele?tirileriyle dikkat ?eken Ulu?, magazincilerin de yak?n takibinde olan k??e yazarlar?ndan bir di?eri oldu.
Hasan Pulur?un Ha?met Babao?lu?nun sevgilisi k??e yazar? Ay?e ?zy?lmazel?in gazetecilikteki y?kseli?iyle ilgili yaz?s? ve imalar? ?zerine ba?layan polemik, pek ?ok k??e yazar?n?n yorumuyla alevlendi ve k??eler sert yaz? d?ellolar?na tan?kl?k etti. Gazete s?tunlar?ndan ??k?p, Ni?anta???nda bir kafede yazarlar aras? kavgaya d?n??en olay, ?En Ha?metli Bas?n Kavgas?? ba?l???yla, bir anda medyan?n g?ndemine yerle?ti. Pek ?ok yazar?n k??esine ta??nan gazeteci a?k?, ?e?itli ulusal gazetenin de ilk sayfalar?na haber oldu, ana haber b?ltenlerine kadar ta??nd?. 104 haberde ad? ge?en Ha?met Babao?lu, bu haberlerin 58 tanesinde a?k? ve a?k? nedeniyle kar??t??? kavgayla an?ld?. Babao?lu?nun a?k hikayesi, 28 k??e yazar?na 32 kez konu olurken, internet haber sitelerinde Ha?met Babao?lu ile ilgili toplam 194 habere yer verildi.
AKP ile ilgili yorumlar?, Ha?met Babao?lu ile kavgas?, ?clal Ayd?n?la polemikleri ve son olarak modac? Zeynep Tunuslu ile a?k ya?ad???na dair s?ylentiler derken, medyan?n g?zde bir di?er yazar? Ahmet Hakan Co?kun oldu. Internet haber sitelerinin en ?ok yer verdi?i k??e yazar? olan Ahmet Hakan Co?kun, ara?t?rma s?resi i?inde 329 kez haber yap?ld?.
G?l?en?le ya?ad??? a?k, televizyon program?ndaki yorumlar?, G?lben Ergen?e y?nelik ele?tirileri, magazin muhabirlerine sert ??k??lar?yla bas?nda en s?k yer alan yazarlardan bir di?eri Reha Muhtar oldu. ?zel hayat?yla, magazincilerin yak?n takibinde olan Muhtar, 114 haberle, k??e yazarlar?n?n listesinde ?st s?ralarda yer ald?.
K??e yaz?lar?na en ?ok konu olan k??e yazarlar? da s?ras?yla Ahmet Hakan Co?kun (61 yazar, 85 yaz?), H?ncal Ulu? (60 yazar, 72 yaz?), Reha Muhtar (47 yazar, 68 yaz?), Sava? Ay (36 yazar, 46 yaz?), Ha?met Babao?lu (37 yazar, 44 yaz?) oldu. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net