??ike zaten hep vard??

T?rkiye?de hi? kimse futbolun temiz oynand???na, ma? sonu?lar?n?n sadece sahadaki m?cadele sonucunda belirlendi?ine inanm?yor.


T?rkiye?de hi? kimse futbolun temiz oynand???na, ma? sonu?lar?n?n sadece sahadaki m?cadele sonucunda belirlendi?ine inanm?yor. Birka? y?l ?nce Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, yapt??? bir konu?mada a??k?a, ?ma?lar?n sadece sahada kazan?lmad???n?, ba?ar?l? olmak i?in saha d???nda da birtak?m ?al??malar yapman?n gereklili?inden? s?z etmi?ti. B?t?n bunlar?n ard?ndan ortaya at?lan yeni iddialar ku?kusuz ?a??rt?c? de?il. G?n?m?z?n egemen spor anlay???nda, kazanman?n, ba?ar?l? olman?n d???nda hi?bir hedef ve beklentinin h?km? ge?erli de?il art?k. Ba?ar? tek hedef olunca da, spor eti?inin kolayca g?zden ??kar?lmas?n? yad?rgamamak gerekiyor.
Son ?ike iddialar?yla ilgili olarak spor yorumcular? Metin T?kenmez ve Mahmut Sert ile eski futbolcu Kemalettin ?ent?rk??n g?r??lerini ald?k.
Metin T?kenmez:
1973 y?l?nda ilk kez lisansl? futbolcu oldum. 35 y?ld?r futbolun i?indeyim. Bu s?re i?inde liglerde ?ike, ?zellikle te?vik ?ikesi ve hat?r ?ikesi olmu?tur. Bunlar hep olagelmi?tir. Bu ki?inin s?yledi?inin do?ru olma ihtimali y?ksektir. Televizyon kanallar?nda b?yle programlar yap?lmaya ba?land?ktan sonra bu t?r ki?iler de t?remeye ba?lad?. Bu iddialar, televizyonlardan para s?zd?rmak, birilerinin ekme?ine ya? s?rmek i?in g?ndeme getirilmi? de olabilir.
Bu programlar? yapan, halk?n sesi olduklar?n? s?yleyen, gazeteci ge?inen ki?iler belli tak?mlar?n adamlar? durumundad?rlar. O tak?m?n aleyhine olacak ?eyleri ortadan kald?rmak gibi bir misyon ?stlenmeleri yan?nda, rakibin aleyhine olacak programlar da haz?rlamaktan geri durmazlar. Gazeteciliklerini de?il yanda?l?klar?n? ortaya koymak i?in yap?yorlar. T?rkiye?de ger?ek anlamda futbol k?lt?r? olu?mad?k?a, Fenerbah?e, Galatasaray??n k?t? gitti?i zaman ahlar?n ?ekilmedi?i, ?futboldur, her t?rl? sonu? do?ald?r? dendi?i zaman ?ike kalkar. Futbol medyas? i?inde herkes ?nas?l, biraz daha para kazan?r?m? dedi?i s?rece b?yle ?eyler ?ok ortaya ??kar.
Mahmut Sert:
?ike, sadece futbol a??s?ndan de?il toplumsal a??dan da etik olarak kabul edilemez. Zaman zaman futbolda ortaya ??kan ?ike iddias? tart??malar? merkezden ka??yor.
Toplumsal ya?am?n her alan?nda ?ike yap?l?yor. Ekonomi alan?nda da sosyal hayatta da ?ike var. Futbolda da daha ?nce vard?, bug?n de var. Ama sanki her zaman yok da arada s?rada yap?l?yormu? gibi bir hava yarat?l?yor. Beni ?ok ?a??rtmad?. ?tiraf yap?lan insan ?zerinde odakland?. Ne kadar d?r?st oldu?unu, ??kar? olup olmad??? ?zerine yo?unla?t?rd?lar tart??malar?. ?ike bir kenarda kald?. Gazetelere de b?yle yans?d?. Merkezden ??k?p bir camian?n su?lanmas? olarak yans?d?.
Toplumun yap?s?nda var. Ahlaki kurallar? ?n plana ??kartan bir toplumuz ama ?b?r taraftan ahlaki ??k???n toplumda ?ok rahats?zl?k yaratmadan var oldu?unu g?r?yoruz. Kul?plerin de ba?ar? i?in her yolu denedi?i ortada. Kazanan var olabiliyor. ?kincili?in bir ?nemi yok. O zaman kazanmak temel oluyor. Bu u?urda yap?lacak s?ra d??? davran?? do?al kabul ediliyor. Buna kar?? ??k?nca sende de yap deniyor. Bu olay?n da daha ?ncekiler gibi bir sonuca ula?aca??n? sanm?yorum. Bir ?ekilde ?zeri kapat?lacak. ?n?m?zde Galatasaray-Fenerbah?e derbisi var. Bir s?re Fenerbah?eliler ve Galatasarayl?lar ba??r?r, derbi sonras?nda da unutulur.
Kemalettin ?ent?rk:
??yle bir ger?ek var. Star TV?nin bir haftad?r reklam?n? yapt??? gibi, asr?n olay? diye bir ?ey yok ortada. Bu kurgulanm?? bir olay. T?rkiye?de te?vik primini kimse inkar etmiyor. Ben de dahil herkes futbol camias? i?indeki herkes bu tezgahtan ge?mi?tir. ?u andaki olay zamanlama a??s?ndan ciddi problemler i?eriyor. Olup olmad??? ?zerinden tart??m?yorum. Nihat ?zdemir?in Trabzon ma?? ?ncesi yapt??? a??klama var. Hakemler ?zerinde bir etkinlik yaratmaya ?al???l?yor. Bu da T?rk futbolu i?inde kanayan bir yarad?r. Aziz Y?ld?r?m??n Futbol Federasyonu ile olan durumu ortada. Federasyonunun kongre d?neminde ?ike iddialar?n?n g?ndeme getirilmesi etik de?il. Te?vik pirimi oldu?unu kul?p ba?kanlar? da s?yl?yor. 10 y?l ?nce Aykut Kocaman da dile getirdi. Derbi ?ncesinde b?yle bir a??klama yap?lmas? da dikkat ?ekici. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net