?NSAN VE SPOR

 • Sistem; yol, y?ntem demektir. Bir amac? ger?ekle?tirebilmek i?in olu?turulmu? kurallar ve uygulamalar dizgesine genellikle sistem ad? verilir. Bu sistem do?rultusunda yap?lan ?al??malara da sistemli ?al??ma denir. ?z?, hedefe ula?mak i?in yap?lan plan ve programlar?n uygulanmas?d?r. Her alanda oldu?u gibi futbolda da sistem sorunu vard?r ve sistemli ?al??malar?n yap?lmas? zorunludur.


  Sistem; yol, y?ntem demektir. Bir amac? ger?ekle?tirebilmek i?in olu?turulmu? kurallar ve uygulamalar dizgesine genellikle sistem ad? verilir. Bu sistem do?rultusunda yap?lan ?al??malara da sistemli ?al??ma denir. ?z?, hedefe ula?mak i?in yap?lan plan ve programlar?n uygulanmas?d?r. Her alanda oldu?u gibi futbolda da sistem sorunu vard?r ve sistemli ?al??malar?n yap?lmas? zorunludur. Aksi taktirde keyfi ve kay?ts?z ?al??malar ortaya ??kar ve ba?ar?s?zl?k ka??n?lmaz bir sonuca d?n??ebilir. Veya tesad?flere dayal? yapay ve ge?ici bir ba?ar? ortaya ??kar.
  Futbolda sistem bir tavan yap?lanmas?n? zorunlu k?lar. Bu konu bir ?styap? alan?d?r ??nk?. Bu olana?? sa?layacak ve gelece?e d?n?k ger?ek?i bir ba?ar? hedefi koyabilmek i?in ?ncelikle y?neticilerin b?yle bir beklentisi olmal?d?r. Y?netimin bilimselli?e ve sistemli ?al??maya olan gereksinimi nedeniyle tavandan a?a??ya do?ru t?mevar?m bir anlay??la futbol, bir sistemati?e oturtulabilir. Niteli?e ve insan kaynaklar?na yap?lacak yat?r?m hem pahal? oldu?undan hem de uzun zaman gereksindi?inden genellikle y?netimler sanal ba?ar?lar getiren kolayc? olu?umlara olanak sunmaktad?rlar. Bu durum da futbolumuzun yap?lanmas?nda yap?sal sorunlar ortaya ??karmaktad?r.
  Oysa bilgiyle ve ?abayla birle?mi?, bireylere dayal? de?il; sisteme dayal? bir futbol ?rg?tlenmesiyle geli?ime inanm?? ?a?da? bir kul?p ortam? yarat?labilir. B?ylece gerek y?netim, gerek antren?rler ve gerekse de futbolcular de?i?se bile, sistemin i?leyi?inde bir tutarl?l?k olacak, hedefi ger?ekle?tirecek otomatik eylem planlar?nda ciddi bir b?t?nsellik olacakt?r. Giden birinin yerini dolduran ki?inin ?al??ma prosed?r? de elinde haz?r bulunmu? olacak. S?reklilik, nitelikli bilgiyle beslenen futbolun yap?sal dizgesidir. Bu s?reklilik sa?lanamazsa niteli?e s??rama ba?ar?lamaz ya da ge?ici bir ba?ar?yla ancak g?n? doldurabiliriz. Oysa futbolda da insana d?n?k sistemli bir kaynak ve bilgi aktar?m?n? zorunludur.
  G?n?m?zde futbolda sistem dendi?inde hedef sapt?rmaya hizmet eden bir anlay?? egemen. Bir m?sabakan?n oynanma bi?imini kapsayan sistem, asl?nda bundan ?ok daha fazla bir ?eydir. Sistemi sadece oyunsal davran?? olarak alg?lamak, onun s?n?rlar?n? daraltmakt?r. Sistem deyince 3-5-2 / 4-4-2 vb. dizili?lerden s?z a?an bir?ok futbol insan?, y?netici vard?r g?n?m?zde. ?zellikle medya kanallar?nda uzun uzun konu?an futbol t?ccarlar? bu ciddi hatay? yap?yor. Basit bir oyunsal dizili?i, bizlere ?sistem? olarak yutturuyorlar. Oysa bu alana duyarl?l?k g?stermedi?imiz i?in futbolda ?nemli s?k?nt?larla m?cadele ediyor, k???k bir ba?ar? i?in bolca ekonomik maliyetler ortaya ??kar?yoruz. Sisteme ve sistemli ?al??maya yat?r?m yap?lm?? olsayd? belki maliyetler bile d??erdi?
  Sistem planlamas?, y?ll?k, ayl?k, haftal?k ve m?sabakaya d?n?k olarak yap?l?r. Bir de altyap?, futbol okulu, turnuvalar, kamp planlar? vb. kategorik i?eri?i olan sistem planlar? yap?l?r. Bu planlar etkili futbol temsilcileriyle uygulama alan?na ta??n?r. Nas?l yap?laca?? sorunu, sistemi ?ne koyar. Sistem, bu i?in nas?l yap?laca??n?n yol haritas?d?r. Ama bizi futbolumuz sistem kelimesinden rahats?z oldu?u i?in bir futbolizm batakl??? ortaya ??kararak s?rekli toplumsal at?k ?retmekte, ?fkeli kalabal?klar ortaya ??karmaktad?r ne yaz?k ki!..
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net