Sanat Kurumu ?d?lleri da??t?ld?

Sanat Kurumu?nun plastik sanatlar ve tiyatro dallar?nda verdi?i ?d?ller, t?renle sahiplerine da??t?ld?.


Sanat Kurumu?nun plastik sanatlar ve tiyatro dallar?nda verdi?i ?d?ller, t?renle sahiplerine da??t?ld?. K???k Tiyatro?da ?nceki ak?am yap?lan ?d?l t?renine, tiyatrocular, ressamlar, heykelt?ra?lar?n ?o?unlukta oldu?u sanat??lar kat?ld?. ?d?l t?reni, hocalarla ??rencilerini de bir araya getirirken, muhalefet edenlerle y?netenler de kar??la?t?lar.
Sanat Kurumu Ba?kan? ?lker ?etin, T?rkiye?de sanat?n, bir s?redir iktidarlar taraf?ndan y?nlendirilmeye ?al???lmas?na tepki g?stererek, 42 y?ld?r da??tt?klar? ?d?l?n, bu d?zene uymamas? ve sanat?n sesinin duyulmas?na vesile olmas?n? diledi.
Kurumun, 1983 y?l?ndan bu yana da??tt??? ?plastik sanatlar? alan?nda; resim dal?nda Prof. Dr. Adnan Turani, heykel dal?nda Erda? Aksel, ?zg?n bask? dal?nda ise Hayati Misman ?y?l?n sanat??s?? olarak se?ildi.
Sanat Kurumu Se?ici Kurulu, ?ba?ar?l? ve p?r?lt?l? olmayan ayn? zamanda yeni bir soluk getirmeyen bu d?nemde? en iyi yap?m olarak Ankara Devlet Tiyatrosu?nun ?Antigone? ve ?Salome? adl? oyunlar?n? g?sterdi. ?Antigone?nin ?d?l?n? DT Genel M?d?r Vekili Mine Acar, ?Salome?ninkini ise DT Genel M?d?r Yard?mc?s? Bahad?r ?zyurt ald?.
En iyi y?netmen olarak ?Salome?nin y?netmenli?ini ?stlenen M?ge G?rman ?d?l?n? al?rken, ??vg?ye de?er kad?n oyuncu? olarak da Ankara DT?nin ?Y?ld?z Olmak Kolay m??? adl? oyundaki performans?yla Servet Pandur, ?d?le lay?k g?r?ld?. En ?yi Kad?n Oyuncu dal?nda ?d?l?n? alan Y?ld?z Kenter ise, ?Birileri ?h?l? ?d?l al?yorsun? diyor. Benim ko?mam? istemeyenler var. Ama ben her ?eye ra?men ko?aca??m? dedi.
?zel tiyatro s?k?nt?s?
Ekin Tiyatrosu?nun sahneledi?i ?Vatan Kurtaran ?aban? adl? oyundaki, m?ste?ar rol?yle ?d?l alan Murat Demirba?, ?zel tiyatrolar?n ya?ad??? ekonomik s?k?nt?lara, K?lt?r Bakanl????n?n bu s?re?te at?l kald???na dikkat ?ekti.
En iyi giysi tasar?m? ?d?l? Arzu Kaprol, Funda ?ebi?ye giderken, en iyi ???k tasar?m? dal?nda Zeynel I??k, en iyi m?zik dal?nda Erkan O?ur, en iyi ?eviri de G?ng?r Dilmen, en iyi hareket tasar?m?nda ise Ay?e Emel Mesci ?d?llerini ald?lar. Bu y?l j?ri ?zel ?d?l?ne ?Kelo?lan Kele?o?lan? adl? oyundaki y?netimiyle Ulviye Bursa lay?k g?r?ld?. Sanat Kurumu Onur ?d?l? ise 30 y?l? a?k?n tiyatro ele?tirmenli?iyle tiyatro sanat?na yapt??? katk?lar nedeniyle Prof. Dr. Ay?eg?l Y?ksel?e verildi.
T?ren, ?d?l da??t?m?n?n ard?ndan verilen kokteylle sona erdi. Kokteylde, Mine Acar ve Bahad?r ?zyurt?un yer almamas?, t?ren boyunca sanat??lardan ayr? yerde durmas? dikkat ?ekerken, Devlet Tiyatrosu yap?mlar?na verilen ?d?lleri, geleneksel olarak y?neticilerin ald???n?n bilinmesine ra?men, baz? kesimler taraf?ndan y?neticilerin ?d?l almas? tepki toplad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net