NATO?nun siyasi y?nergesi bug?n a??klanacak

NATO b?nyesinde son 6 ayd?r tart???lan ve ?zerinde yo?un pazarl?klar yap?lan ?Kapsaml? Siyasi Y?nerge?, Riga zirvesinde devlet ve h?k?met ba?kanlar? taraf?ndan onaylanarak bug?n a??klanacak.


NATO b?nyesinde son 6 ayd?r tart???lan ve ?zerinde yo?un pazarl?klar yap?lan ?Kapsaml? Siyasi Y?nerge?, Riga zirvesinde devlet ve h?k?met ba?kanlar? taraf?ndan onaylanarak bug?n a??klanacak.
?ttifak?n gelecek 10 ila 15 y?l s?resinde izleyece?i stratejilerin, de?i?im s?recinin ve hedeflerinin ele al?nd??? belge, NATO?nun ?k?reselle?me? iradesini yans?tmas? a??s?ndan ?nem ta??yor.
NATO?nun, ?d?nyan?n t?m k??elerine?, ?uzun s?reler i?in? ola?an?st? kuvvetler g?nderme yetene?ine sahip olmas? gere?i ?zerinde durularak, ?ter?rizme kar?? m?cadele? hedefi de ?n plana ??kar?l?yor.
?M?ttefikler taraf?ndan ?zenle haz?rland??? ve savunma bakanlar? taraf?ndan onayland???? belirtilen belgede, ?tehdit analizleri? yap?l?rken ter?rizm ve kitle imha silahlar?n?n ?ttifak i?in en b?y?k tehditler haline geldi?i ifade ediliyor, NATO?nun silahl? kuvvetlerinin ve savunma sistemlerinin buna g?re uyarlanmas? gere?i ?zerinde duruluyor.
Belgede, ?ttifaka y?nelik tehditler aras?nda ?istikrars?z baz? ?lkeler?, ?b?lgesel ?at??ma ve krizler?, ?konvansiyonel silahlar?n yay?lmas?" gibi unsurlar da s?ralan?yor.
Bu tehditlere kar?? NATO?nun haz?r olmas? gere?i belirtilen belgede, ?ttifak?n gere?inde ?ok say?da b?y?k ve k???k operasyonu ayn? anda y?r?tmeye haz?r ve yetenekli olmas?n?n ?nemi de vurgulan?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net