ABD?yi tedirgin eden ziyaret

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin ?ran ziyareti ABD y?netiminindeki huzursuzlu?a tuz biber ekti. NATO zirvesi i?in Letonya?da bulunan ABD Ba?kan? George Bush?a e?lik eden diplomatlar, ??ngiltere dahil m?ttefikler asker ?ekmekten s?z ederken ?ran??n Irak?ta bir hakem durumuna gelmesinin vahim sonu?lar? olaca??n?? s?yledi.


Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin ?ran ziyareti ABD y?netiminindeki huzursuzlu?a tuz biber ekti. NATO zirvesi i?in Letonya?da bulunan ABD Ba?kan? George Bush?a e?lik eden diplomatlar, ??ngiltere dahil m?ttefikler asker ?ekmekten s?z ederken ?ran??n Irak?ta bir hakem durumuna gelmesinin vahim sonu?lar? olaca??n?? s?yledi.
Diplomatlara esas ?dokunan?, Talabani?nin Irak?ta g?venli?in sa?lanmas? i?in ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad?dan resmen yard?m istemesi ve Tahran ile ?her t?rl? i?birli?ine haz?r olduklar?n?? s?ylemesi oldu. Buna kar??l?k Ahmedinejad??n, ?Irak ile i?birli?inde s?n?r tan?mad?klar?n?? vurgulamas? da dikkat ?ekti. Ahmedinejad, ?Biz karde?lik gere?i, b?t?n alanlarda Irak milletinin yan?nda olaca??z. Say?n Talabani?nin de dedi?i gibi b?t?n alanlarda ili?kileri geli?tirmek istiyoruz? diye konu?tu.
Talabani, d?n de, ?ran ?slam devrimi lideri Ayetullah Humeyni?nin mezar?n? ziyaret ettikten sonra dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile g?r??t?. ?Irak??n g?venli?i, bizim g?venli?imizdir? diye konu?an Hamaney, g?venli?i bozanlar?n ?i?galciler, ter?r guruplar? ve eski Baas ?yeleri? oldu?unu s?yledi.
??? sava?? tart??mas?
Bu arada; BM Genel Sekreteri Kofi Annan, ABD Ba?kan? George Bush ve Amerikan bas?n?, Irak?taki duruma farkl? tarifler getirdi.
Bush?un Ulusal G?venlik Dan??man? Stephen Hadley, ?Irak?taki mezhep ?iddetinin artmas?yla yeni bir a?amaya girildi?ini? s?yledi. Hadley, yap?lacak de?i?ikliklerin ise Bush ile Irak Ba?bakan? Maliki aras?ndaki g?r??mede ele al?naca??n? s?yledi.
baz? de?i?iklikler yap?lmas?n? gerektirdi?ini s?yledi.
Bush ise, Estonya?da yapt??? a??klamada, ?Irak?ta i? sava? olmad???n?? savundu ve her g?n onlarca ki?inin ?ld??? ?at??malarda El Kaide?yi sorumlu tuttu.
Bush, ?ran konusunda ise, ?kom?u Irak?ta istikrar? sa?lama ?abalar?na dahil olmak istedi?i takdirde bu ?abalara yap?c? bir yolla kat?lmas? gerekti?ini? s?yledi.
BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, gazetecilerin sorular? ?zerine, ?Irak?ta i? sava??n e?i?indeyiz?? dedi.
Amerikan NBC televizyonu ise, Irak?taki durumu bundan sonra ?i? sava?? olarak adland?raca??n? duyurdu. NBC?nin tan?nm?? gazetecilerinden Matt Lauer, ?Today? program?nda yapt??? a??klamada, ?Silahl? gruplar?n kendi siyasi ama?lar? i?in sava?mas?, i? sava? olarak nitelenmeli? dedi.
Amerikan gazetelerinin i?inde de The Los Angeles Times, yaz aylar?ndan bu yana Irak haberlerinde ?i? sava?? tan?m?n? kullan?yor.
F-16 d??t?
Irak??n ba?kenti Ba?dat??n kuzeybat?s?ndaki d?n d??en F-16?n?n ABD?li pilotu bulunamad?. Amerikan ordusundan yap?lan a??klamada, ?Pilot kaza mahallinde bulunamam??t?r ve ak?beti bilinmemektedir? denildi.
Irak?taki direni??i gruplardan M?cahidin Ordusu ve M?cahidin ?ura Meclisi, ortak a??klama yaparak, ?Amerikan ordusunun ?ld?rd??? onlarca Irakl?ya misillemede bulunmak amac?yla? ABD?ye ait F-16 u?a??n? kendilerinin d???rd???n? iddia etmi?ti.
?te yandan, Kerk?k Valisi?ne yeni bir sald?r? daha yap?ld?. Sald?r?da vali yara almazken, 4 ki?i hayat?n? kaybetti.
www.evrensel.net