?Reform? Ba?-Kur?luya kepenk indirtiyor

?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO), h?k?metin i?sizli?i azaltmak ?zere, y?zde 39?a varan oranda emeklilikte ?al??anlardan sosyal g?venlik destek primi kesintisi getirmesinin Ba?-Kur emeklisini zorlayaca?? belirtildi.


?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO), h?k?metin i?sizli?i azaltmak ?zere, y?zde 39?a varan oranda emeklilikte ?al??anlardan sosyal g?venlik destek primi kesintisi getirmesinin Ba?-Kur emeklisini zorlayaca?? belirtildi. ?imdiden mali m??avirlere i?yerlerini kapatma ba?vurusunda bulunan emekli say?s?n?n artt??? kaydedildi.
Oda taraf?ndan haz?rlanan raporda, sosyal g?venlik reformu olarak adland?r?lan ve 1 Ocak 2007?de y?r?rl??e girecek 5510 say?l? Yasa?yla emekli ayl??? alan Ba?-Kur?lulara ?ok y?ksek oranda sosyal g?venlik destek primi ?denmesi zorunlulu?u getirildi?i an?msat?larak, emeklilikte ?al??anlardan y?zde 39?a varan oranlarda sosyal g?venlik destek primi kesintisi getirmesinin Ba?-Kur emeklisine getirece?i s?k?nt?lara dikkat ?ekildi.
Bu kapsamdaki emeklilerin b?y?k bir k?sm?n?n ?imdiden, mali m??avirlere i?yerlerini kapatmak istediklerini beyan ettikleri kaydedilen raporda, bu uygulaman?n 1 milyon Ba?-Kur emeklisini zorlayaca?? vurguland?.
Halen y?r?rl?kte olan mevzuata g?re, Ba?-Kur?dan emekli ayl??? alanlarla, Ba?-Kur d???ndaki SSK, Emekli Sand??? ve banka-sigorta ?irketi-oda ve borsa sand?klar?ndan emekli ayl??? alanlar?n tabi oldu?u h?k?mlerde farkl?l?k bulunuyor.
Y?r?rl?kteki uygulama
Ba?-Kur?dan 500 YTL emekli ayl??? alan ve limited ?irket ortakl??? devam eden bir ki?iye Ba?-Kur taraf?ndan ?denen emekli ayl???ndan y?zde 10 sosyal g?venlik destek primi kesilerek 450 YTL olarak ?dendi?ine i?aret edilen rapora g?re, SSK?dan emekli olup ayda 500 YTL emekli ayl??? alan bir ki?i, Ba?-Kur?lu olmas?n? gerektirecek bir faaliyette bulunursa (limited ?irket orta?? ya da vergi m?kellefi olursa) Ba?-Kur?un 12?inci basama??n?n gelir tutar?n?n y?zde 10?u kadar 63 YTL sosyal g?venlik destek primini her ay Ba?-Kur?a ?demek zorunda kal?yor.
Rapora g?re, yeni yasayla, emeklilik ayl??? almaktayken 5510 say?l? Kanuna tabi bir i?te ?al??anlara uygulanacak sosyal g?venlik destek primi oran? y?zde 33.5 ile y?zde 39 aras?nda de?i?en oranlarda uygulanacak. Bu ?er?evede emekli Ba?-Kur?lu i?veren olup i??i ?al??t?r?yorsa en y?ksek ?cret ?dedi?i i??isinden daha az gelir beyan edemeyecek. Bug?nk? tutarlar ?zerinden ayda 531 YTL ?zerinden bildirim yaparsa 178 YTL kadar sosyal g?venlik destek primi ?deyecek. Ayda 3 bin 451 YTL kazand???n? beyan ederse 1.156 YTL sosyal g?venlik destek primi ?deyecek.
Yine, emekli olup 400 YTL emekli ayl??? alan ve e?ine ait limited ?irkette y?zde 1 hissedar olan ve bu nedenle 4/b?li olan ki?inin i?yerinde ?al??t?rd??? m?hendisine ayda 3 bin YTL ?cret ?d?yorsa, emekli limited ?irket orta??n?n ?deyece?i sosyal g?venlik destek primi tutar? ayl?k 1.005 YTL olacak. (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net