GER?EK

 • ?ukurova?daki ?gezici? tar?m i??ileri son y?llarda bir hareketlenme i?indeydi. ???iler, toprak sahiplerinin keyfi uygulamalardan, ula??mdan, az ?cretten, ya?ama ve ?al??ma ko?ullar?n?n berbatl???ndan ho?nutsuzluklar?n? ?e?itli vesilelerle dile getiriyorlard?.


  ?ukurova?daki ?gezici? tar?m i??ileri son y?llarda bir hareketlenme i?indeydi. ???iler, toprak sahiplerinin keyfi uygulamalardan, ula??mdan, az ?cretten, ya?ama ve ?al??ma ko?ullar?n?n berbatl???ndan ho?nutsuzluklar?n? ?e?itli vesilelerle dile getiriyorlard?. Ge?ti?imiz y?l Adana?da yap?lan Tar?m ???ileri Kurultay?; bir yandan tar?m i??ilerinin taleplerinin form?le edildi?i, ?te yandan da ?rg?tlenme ve m?cadele ?a?r?lar?n?n yap?ld??? bir kurultay olmu?tu.
  ?lkbahar aylar?nda, her y?l onlarca i??inin ya?am?na mal olan kamyonla ve trakt?r r?morkunda i??i ta??maya kar?? tav?r alan tar?m i??ilerinin eylemleri, toprak sahiplerinin bundan b?yle i??ileri ?otob?sle ta??ma?ya raz? olmas?yla sonu?lanm??t?. Ama ge?en hafta, tar?m i??ileri, kendi tarihindeki en b?y?k eylemi yapt?lar: Binlerce i??i; valilik taraf?ndan belirlenen 19.3 YTL?lik g?nl?k ?cretin alt?nda ?cret veren toprak sahiplerine kar?? birle?erek (toprak sahipleri aralar?nda anla?arak i??ilere 17.7 YTL g?nl?k ?cret ?d?yorlard?) greve ??kt?lar. Bu b?y?k grev, birka? g?nde etkisini g?sterdi, toprak sahipleri aralar?nda b?l?nd?ler ve y?zde 90?? 19.3 YTL?lik g?nl?k ?creti kabul ettiklerini a??klad?lar. Bunun ?zerine i??iler grevlerini bitirdiler ama, 19.3 YTL?lik ?crete uymayan toprak sahiplerinin i?lerine gitmemeye devam ediyorlar. Yani grev b?y?k ?l??de ba?ar?yla sonu?lansa da, k?smen de devam ediyor.
  Sonu?ta bak?ld???nda; genel olarak ?cret tart??malar?n? g?z ?n?ne alan okuyucular; ?G?nl?k sadece 1.5 YTL?lik fark var, olsa ne olur olmasa ne olur? diye d???nebilir. Ancak; tar?m i??ilerinin ya?ama ve ?al??ma ko?ullar? g?z ?n?ne al?nd???nda, 1.5 YTL?nin hi? de az bir fark olmad??? bir ger?ektir. Ama, tar?m i??ileri son eylemle bundan ?ok fazlas?n? kazanm??lard?r. Her ?eyden ?nce tar?m i??ileri, bu grevle; kendi g??lerinin fark?na varm??lard?r ve aralar?nda birle?tikleri zaman toprak sahiplerini dize getireceklerini g?rm??lerdir. B?ylece, bug?ne kadar toprak sahipleri kar??s?nda hi?bir g??lerinin olmamas?n?n nedeninin, toprak sahibinin b?y?k bir g?ce sahip olmas?ndan de?il, tar?m i??ilerinin birlikte ve ortak m?cadele etme becerisini g?stermemelerinden kaynakland???n? fark etmi?lerdir. Bu, ?ukurova?n?n tar?m i??ilerinin elbette en ?nemli kazanc?d?r. Ancak tar?m i??ilerinin, ?al??ma ve ya?ama ko?ullar?na dair pek ?ok talepleri vard?r, ve bunlar da elcileri pek ilgilendiren talepler de?ildir. Bunlar?n elde edilmesi ise, ancak tar?m i??ilerinin uzun ve tarla tarla, b?lge b?lge ?rg?tlenmesiyle olanakl?d?r.
  Elbette ki, tar?m i??ilerinin bu son eyleminin arkas?ndaki dayanak, ?elciler? denilen ve b?lgede adeta kurumsalla?m?? olan ?arac?lar?d?r. ???ilerle topak a?alar? aras?nda duran bu kategoridir. Ancak, tar?m i??ilerinin bug?nk? ?rg?tlenme d?zeyinin yans?mas?d?r bu. Dolay?s?yla, bu m?cadeleye sadece ?vg?ler dizmek ve ?tespitler? yapmak yetmez. E?er bu grev, tar?m i??ilerinin sendikala?ma m?cadelesinin ilerletilmesi a??s?ndan bir dayanak olarak de?erlendirilebilirse, grev ger?ek anlam?na kavu?acakt?r. Burada da g?rev, Adana Tar?m ???ileri Kurultay??n? d?zenleyen ve bug?n de Tar?m ???ileri Komitesi olarak ?al??malar?n? s?rd?ren tar?m i??ilerine d??er.
  E?er, grevin nas?l haz?rland??? ve nas?l etkili oldu?u iyi analiz edilirse; tar?m i??ilerinin sendikala?mas?na dair kendine has ?zelliklerini ??karmak da olanakl? olacakt?r. ??nk?, arkas?nda nas?l bir mekanizma olursa olsun, grev ??reticidir.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net